ವಜ್ರ ಸೇವೆಗಳು

ವಜ್ರ ಸೇವೆಗಳು ದರಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ಹ್.ರೋಡ್ , ಶಾಂತಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು

                                                       01-07-2018 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಜ್ರಾ ಎಸಿ ಸೇವೆಗಳ ಶುಲ್ಕ                                                                                                                          

 

ಹಂತಗಳು

 

 

ಕಿ.ಮೀ.

 

 

ಹಿಂದೆ ಈದ ದರಗಳು

            ವಯಸ್ಕರು ಮಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ
ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಯಸ್ಕರ ಶುಲ್ಕ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶುಲ್ಕ

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಕ್ಕಳ ಶುಲ್ಕ

 

ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶುಲ್ಕ

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಯಸ್ಕರ ಶುಲ್ಕ

ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶುಲ್ಕ

1

2.00

9.00

9.00

1.00

10.00

5.00

1.00

6.00

7.00

1.00

8.00

2

4.00

18.00

18.00

1.00

19.00

9.00

1.00

10.00

14.00

1.00

15.00

3

6.00

27.00

27.00

2.00

29.00

14.00

1.00

15.00

20.00

1.00

21.00

4

8.00

38.00

38.00

2.00

40.00

19.00

1.00

20.00

29.00

2.00

31.00

5

10.00

45.00

45.00

3.00

48.00

23.00

2.00

25.00

34.00

2.00

36.00

6

12.00

50.00

50.00

3.00

53.00

25.00

2.00

27.00

38.00

2.00

40.00

7

14.00

52.00

55.00

3.00

58.00

28.00

2.00

30.00

41.00

3.00

44.00

8

16.00

55.00

60.00

3.00

63.00

30.00

2.00

32.00

45.00

3.00

48.00

9

18.00

58.00

60.00

3.00

63.00

30.00

2.00

32.00

45.00

3.00

48.00

10

20.00

58.00

65.00

4.00

69.00

33.00

2.00

35.00

49.00

3.00

52.00

11

22.00

58.00

65.00

4.00

69.00

33.00

2.00

35.00

49.00

3.00

52.00

12

24.00

60.00

70.00

4.00

74.00

35.00

2.00

37.00

53.00

3.00

56.00

13

26.00

60.00

70.00

4.00

74.00

35.00

2.00

37.00

53.00

3.00

56.00

14

28.00

63.00

75.00

4.00

79.00

38.00

2.00

40.00

56.00

3.00

59.00

15

30.00

63.00

75.00

4.00

79.00

38.00

2.00

40.00

56.00

3.00

59.00

16

32.00

63.00

80.00

4.00

84.00

40.00

2.00

42.00

60.00

3.00

63.00

17

34.00

66.00

80.00

4.00

84.00

40.00

2.00

42.00

60.00

3.00

63.00

18

36.00

69.00

85.00

5.00

90.00

43.00

3.00

46.00

64.00

4.00

68.00

19

38.00

69.00

85.00

5.00

90.00

43.00

3.00

46.00

64.00

4.00

68.00

20

40.00

72.00

90.00

5.00

95.00

45.00

3.00

48.00

68.00

4.00

72.00

21

42.00

72.00

90.00

5.00

95.00

45.00

3.00

48.00

68.00

4.00

72.00

22

44.00

75.00

95.00

5.00

100.00

48.00

3.00

51.00

71.00

4.00

75.00

23

46.00

75.00

95.00

5.00

100.00

48.00

3.00

51.00

71.00

4.00

75.00

24

48.00

82.00

100.00

5.00

105.00

50.00

3.00

53.00

75.00

4.00

79.00

25

50.00

82.00

100.00

5.00

105.00

50.00

3.00

53.00

75.00

4.00

79.00

26

52.00

82.00

100.00

5.00

105.00

50.00

3.00

53.00

75.00

4.00

79.00

27

54.00

87.00

105.00

6.00

111.00

53.00

3.00

56.00

79.00

4.00

83.00

28

56.00

87.00

105.00

6.00

111.00

53.00

3.00

56.00

79.00

4.00

83.00

29

58.00

87.00

105.00

6.00

111.00

53.00

3.00

56.00

79.00

4.00

83.00

30

60.00

94.00

110.00

6.00

116.00

55.00

3.00

58.00

83.00

5.00

88.00

31

62.00

94.00

110.00

6.00

116.00

55.00

3.00

58.00

83.00

5.00

88.00

32

64.00

94.00

110.00

6.00

116.00

55.00

3.00

58.00

83.00

5.00

88.00

33

66.00

100.00

115.00

6.00

121.00

58.00

3.00

61.00

87.00

5.00

92.00

34

68.00

100.00

115.00

6.00

121.00

58.00

3.00

61.00

87.00

5.00

92.00

35

70.00

100.00

115.00

6.00

121.00

58.00

3.00

61.00

87.00

5.00

92.00

 

KIAS-4,4A,6,15 DEPATURE TIMINGS FROM AIRPORT
  HAL TO AIRPORT     VYDEHI TTMC TO AIRPORT    KADUGODI TO AIRPORT     VYDEHI TTMC TO AIRPORT  
  SCH.NO TIME ROUTE   SCH.NO TIME ROUTE   SCH.NO TIME ROUTE   SCH.NO TIME ROUTE
  VV 4/8 03:30 KIAS-4   VV 4/1 00:00 KIAS-4A   VV 6/6 05:00 KIAS-6   KIAS-15/6 02:15 KIAS-15
  VV 4/2 07:00 KIAS-4   VV 4/2 03:00 KIAS-4A   VV 6/1 06:00 KIAS-6   KIAS-15/5 03:15 KIAS-15
  VV 4/8 07:30 KIAS-4   VV 4/3 04:00 KIAS-4A   VV 6/2 07:00 KIAS-6   KIAS-15/1 04:15 KIAS-15
  VV 4/3 08:00 KIAS-4   VV 4/4 04:30 KIAS-4A   VV 6A/2 07:00 KIAS-6   KIAS-15/2 05:15 KIAS-15
  VV 4/4 09:00 KIAS-4   VV 4/5 05:00 KIAS-4A   VV 6A/1 07:35 KIAS-6A   KIAS-15/3  06:15 KIAS-15
  VV 4/5 10:00 KIAS-4   VV 4/9 05:30 KIAS-4A   VV 6/3 08:00 KIAS-6   KIAS-15/4 07:15 KIAS-15
  VV 4/9 10:30 KIAS-4   VV 4/6 06:30 KIAS-4A   VV 6/4 09:00 KIAS-6   KIAS-15/1 08:15 KIAS-15
  VV 4/7 12:10 KIAS-4   VV 4/7 07:35 KIAS-4A   VV 6/5 10:00 KIAS-6   KIAS-15/2 09:15 KIAS-15
  VV 4/2 18:30 KIAS-4   VV 4/1 11:30 KIAS-4A   VV 6/6 12:00 KIAS-6   KIAS-15/3 10:15 KIAS-15
  VV 4/3 19:00 KIAS-4   VV 4/2 12:40 KIAS-4A   VV 6/1 13:00 KIAS-6   KIAS-15/4 11:15 KIAS-15
  VV 4/8 19:30 KIAS-4   VV 4/3 14:15 KIAS-4A   VV 6/2 14:00 KIAS-6   KIAS-15/7 12:15 KIAS-15
  VV 4/5 20:00 KIAS-4   VV 4/4 14:40 KIAS-4A   VV 6/3 15:00 KIAS-6   KIAS-15/1 13:45 KIAS-15
  VV 4/9 21:00 KIAS-4   VV 4/8 15:10 KIAS-4A   VV 6/4 16:00 KIAS-6   KIAS-15/2 14:30 KIAS-15
  VV 4/8 22:00 KIAS-4   VV 4/5 15:40 KIAS-4A   VV 6A/1 16:30 KIAS-6A   KIAS-15/3 15:45 KIAS-15
          VV 4/6 16:05 KIAS-4A   VV 6/5 17:00 KIAS-6   KIAS-15/4 16:45 KIAS-15
          VV 4/9 16:40 KIAS-4A   VV 6/6 17:25 KIAS-6   KIAS-15/1 17:30 KIAS-15
          VV 4/1 17:40 KIAS-4A   VV 6/1 18:00 KIAS-6   KIAS-15/2 18:30 KIAS-15
          VV 4/6 23:10 KIAS-4A   VV 6/2 19:00 KIAS-6   KIAS-15/3 19:30 KIAS-15
                  VV 6/3 20:00 KIAS-6   KIAS-15/4 20:30 KIAS-15
                  VV 6A/2 20:35 KIAS-6   KIAS-15/6 21:30 KIAS-15
                  VV 6/4 20:50 KIAS-6   KIAS-15/5 22:30 KIAS-15
                  VV 6A/1 21:30 KIAS-6A        
                   VV 6/5 22:40 KIAS-6        
                  335E 23:30 KIAS-6        

 

 

KIAS-4,4A,6,15 DEPATURE TIMINGS FROM AIRPORT
  AIRPORT TO HAL   AIRPORT TO VYDEHI TTMC   AIRPORT TO KADUGODI   AIRPORT TO VYDEHI TTMC
  SCH.NO TIME ROUTE   SCH.NO TIME ROUTE   SCH.NO TIME ROUTE   SCH.NO TIME ROUTE
  VV 4/2 05:00 KIAS-4   VV 4/6 01:00 KIAS-4A   VV 6/6 02:05 KIAS-6   KIAS-15/5 00:15 KIAS-15A
  VV 4/8 05:30 KIAS-4   VV 6/6 07:15 KIAS-4A   V 335E 03:00 KIAS-6   KIAS-15/6 04:15 KIAS-15A
  VV 4/3 06:00 KIAS-4   VV 4/6 08:30 KIAS-4A   VV 6A/2 04:30 KIAS-6   KIAS-15/5 05:15 KIAS-15A
  VV 4/4 07:00 KIAS-4   VV 4/2 09:00 KIAS-4A   VV 6/4 06:50 KIAS-6   KIAS-15/1 06:15 KIAS-15
  VV 4/5 07:30 KIAS-4   VV 4/1 09:30 KIAS-4A   VV 6/5 07:30 KIAS-6   KIAS-15/2 07:15 KIAS-15
  VV 4/9 08:00 KIAS-4   VV 4/3 10:00 KIAS-4A   VV 6/1 08:30 KIAS-6   KIAS-15/3 08:00 KIAS-15
  VV 4/7 10:20 KIAS-4   VV 4/8 10:30 KIAS-4A   VV 6/2 09:30 KIAS-6   KIAS-15/4 09:05 KIAS-15
  VV 4/7 14:00 KIAS-4   VV 4/4 11:00 KIAS-4A   VV 6/1 09:45 KIAS-6A   KIAS-15/1 10:05 KIAS-15
  VV 4/2 16:00 KIAS-4   VV 4/5 12:00 KIAS-4A   VV 6/3 10:30 KIAS-6   KIAS-15/2 11:10 KIAS-15
  VV 4/3 17:00 KIAS-4   VV 4/9 12:30 KIAS-4A   VV 6/4 11:30 KIAS-6   KIAS-15/3 12:10 KIAS-15
  VV 4/8 17:35 KIAS-4   VV 4/1 20:00 KIAS-4A   VV 6/5 12:20 KIAS-6   KIAS-15/4 13:15 KIAS-15
  VV 4/4 18:00 KIAS-4   VV 4/1 20:30 KIAS-4A   VV 6/6 15:00 KIAS-6   KIAS-15/7 14:30 KIAS-15
  VV 4/5 19:00 KIAS-4   VV 4/2 21:30 KIAS-4A   VV 6/1 15:30 KIAS-6   KIAS-15/1 15:45 KIAS-15
  VV 4/9 19:30 KIAS-4   VV 4/4 22:30 KIAS-4A   VV 6/2 16:30 KIAS-6   KIAS-15/2 16:45 KIAS-15
  VV 4/8 22:00 KIAS-4   VV 4/5 23:00 KIAS-4A   VV 6/3 17:30 KIAS-6   KIAS-15/3 17:45 KIAS-15
          VV 4/9 00:15 KIAS-4A   VV 6A/2 18:05 KIAS-6   KIAS-15/4 18:45 KIAS-15
                  VV 6/4 18:30 KIAS-6   KIAS-15/1 19:40 KIAS-15A
                  VV 6A/1 19:00 KIAS-6A   KIAS-15/2 20:20 KIAS-15A
                  VV 6/5 19:30 KIAS-6   KIAS-15/3 21:15 KIAS-15A
                  VV 6/1 20:30 KIAS-6   KIAS-15/4 22:15 KIAS-15A
                  VV 6/2 22:00 KIAS-6   KIAS-15/6 23:15 KIAS-15A
                  VV 6/3 23:20 KIAS-6        
                   VV 6A/1 00:30 KIAS-6A        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                               ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಒ)

                                                                                                                                            ಬಿಎಂಟಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 11-11-2019 12:34 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin