ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ದರಗಳು

                            ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ಹ್.ರೋಡ್ , ಶಾಂತಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು
                     15.04.2017 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಎಸಿ ಇಲ್ಲದ ಸೇವೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ

 

ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಂತಗಳು (2 ಕಿ.ಮೀ)

 

 

 

ಹಿಂದೆ ಈದ ದರಗಳು

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕ

 

 

ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಂತಗಳು (2 ಕಿ.ಮೀ)

 

 

ಹಿಂದೆ ಈದ ದರಗಳು

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕ

 

 

ವಯಸ್ಕರು

 

 

ಮಗು

 

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ

 

 

ವಯಸ್ಕರು

 

 

ಮಗು

 

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ

1

5.00

5.00

3.00

4.00

34

33.00

33.00

17.00

25.00

2

12.00

10.00

5.00

8.00

35

34.00

34.00

17.00

26.00

3

14.00

15.00

8.00

11.00

36

34.00

34.00

17.00

26.00

4

17.00

17.00

9.00

13.00

37

34.00

34.00

17.00

26.00

5

19.00

19.00

10.00

14.00

38

35.00

35.00

18.00

26.00

6

19.00

20.00

10.00

14.00

39

35.00

35.00

18.00

26.00

7

20.00

20.00

10.00

15.00

40

35.00

35.00

18.00

26.00

8

21.00

22.00

11.00

17.00

41

36.00

36.00

18.00

27.00

9

22.00

22.00

11.00

17.00

42

36.00

36.00

18.00

27.00

10

23.00

23.00

12.00

17.00

43

36.00

36.00

18.00

27.00

11

23.00

23.00

12.00

17.00

44

37.00

37.00

19.00

28.00

12

24.00

24.00

12.00

18.00

45

37.00

37.00

19.00

28.00

13

24.00

24.00

12.00

18.00

46

37.00

37.00

19.00

28.00

14

25.00

25.00

13.00

19.00

47

38.00

38.00

19.00

29.00

15

25.00

25.00

13.00

19.00

48

38.00

38.00

19.00

29.00

16

25.00

25.00

13.00

19.00

49

38.00

38.00

19.00

29.00

17

25.00

25.00

13.00

19.00

50

39.00

39.00

20.00

29.00

18

25.00

25.00

13.00

19.00

51

39.00

39.00

20.00

29.00

19

26.00

26.00

13.00

20.00

52

39.00

39.00

20.00

29.00

20

27.00

27.00

14.00

20.00

53

40.00

40.00

20.00

30.00

21

27.00

27.00

14.00

20.00

54

40.00

40.00

20.00

30.00

22

29.00

29.00

15.00

22.00

55

40.00

40.00

20.00

30.00

23

29.00

29.00

15.00

22.00

56

41.00

41.00

21.00

31.00

24

30.00

30.00

15.00

23.00

57

41.00

41.00

21.00

31.00

25

30.00

30.00

15.00

23.00

58

41.00

41.00

21.00

31.00

26

31.00

31.00

16.00

23.00

59

42.00

42.00

21.00

32.00

27

31.00

31.00

16.00

23.00

60

42.00

42.00

21.00

32.00

28

31.00

31.00

16.00

23.00

61

42.00

42.00

21.00

32.00

29

32.00

32.00

16.00

24.00

62

43.00

43.00

22.00

32.00

30

32.00

32.00

16.00

24.00

63

43.00

43.00

22.00

32.00

31

32.00

32.00

16.00

24.00

64

43.00

43.00

22.00

32.00

32

33.00

33.00

17.00

25.00

65

44.00

44.00

22.00

33.00

33

33.00

33.00

17.00

25.00

66

44.00

44.00

22.00

33.00

                                                              ರಾತ್ರಿ ಸೇವೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 15.04.2017 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ

 

ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಂತಗಳು (2 ಕಿ.ಮೀ)

 

ಕಿ.ಮೀ.

 

 

ಹಿಂದೆ ಈದ ದರಗಳು

                           ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕ

 

ವಯಸ್ಕರು

 

ಮಗು

 

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ

1

2.0

8.00

8.00

4.00

6.00

2

4.0

18.00

15.00

8.00

11.00

3

6.0

21.00

23.00

12.00

17.00

4

8.0

26.00

26.00

13.00

20.00

5

10.0

29.00

29.00

15.00

22.00

6

12.0

29.00

30.00

15.00

23.00

7

14.0

30.00

30.00

15.00

23.00

8

16.0

32.00

33.00

17.00

25.00

9

18.0

34.00

34.00

17.00

26.00

10

20.0

35.00

35.00

18.00

26.00

11

22.0

35.00

35.00

18.00

26.00

12

24.0

36.00

36.00

18.00

27.00

13

26.0

36.00

36.00

18.00

27.00

14

28.0

38.00

38.00

19.00

29.00

15

30.0

38.00

38.00

19.00

29.00

16

32.0

38.00

38.00

19.00

29.00

17

34.0

38.00

38.00

19.00

29.00

18

36.0

38.00

38.00

19.00

29.00

19

38.0

40.00

40.00

20.00

30.00

20

40.0

41.00

41.00

21.00

31.00

21

42.0

41.00

41.00

21.00

31.00

22

44.0

44.00

44.00

22.00

33.00

23

46.0

44.00

44.00

22.00

33.00

24

48.0

45.00

45.00

23.00

34.00

25

50.0

45.00

45.00

23.00

34.00

 

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                             Sd

                                                                                                                 ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಒ)

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-10-2019 11:52 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin