ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಒಪ್ಪಂದ

 

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಒಪ್ಪಂದ

 

Casual Contract Rate for Buses

PUSHPAK / ORDINARY/Midi BUSES

Buses

 

Per Km

4 hrs

(80 Kms)

8 hrs

(160 Kms)

12 hrs

(240 Kms)

24 hrs

250kms

300kms

Pushpak

Rs.39/-

Rs.3120/-

GST :562/-

Rs.3,682/-

Rs.6240/-

GST :1123/-

Rs.7,363/-

Rs.9360/-

OT.100/-

GST :1685/-

Rs.11,145/-

Rs.9750/-

OT.200/-

GST :1755/- Rs.11,705/-

Rs.11700/-

OT.200/-

GST :2106/- Rs.14,006/-

Ordy

Rs.33/-

Rs.2,640/-

GST :475/-

3,115/-

Rs.5280/-

GST :950/-

6,230/-

Rs.7920/-

OT.100/-

GST :1426/-

9,446/-

Rs.8250/-

OT.200/-

GST :1485/-

9,935/-

Rs.9900/-

OT.200/-

GST :1782/-

11,882/-

Midi

Rs.32/-

-

Rs.5120/-

GST :922-

6,042/-

-

Rs.8000/-  GST :1440-

OT.200/-

9,640/-

-

 

Volvo A/c : MONDAY TO FIRDAY C.C RATES :01.08.2018

Buses

 

Per Km

4hrs

(60kms)

8 hrs

(100 Kms)

12 hrs

(150 Kms)

14 hrs

(180 Kms)

VOLVO

Rs.70/-

Rs.4200/-

GST:756/-

4,956/-

Rs.7000 /-

GST :1,260/-

Rs.8,260/-

Rs.10,500/-

OT 100

GST :1,890/-

Rs.12,490/-

Rs.12,600/-

OT 200

GST :2,268/-

Rs.15,068/-

 

24 Hours Rate

200 Kms per day (24 Hrs Full Day)

Amount per Day

Kms per Day

Rate per Kms

Security Deposit

20% on per day Amt

Rs.14,000/-

 

GST :2520/-  +  OT 200/-

 

16,720/-

200

Rs.70

Rs.3,344/-

 

Volvo  A/c Saturday, Sunday and Holiday

Buses

 

Per Km

4hrs

(60kms)

8 hrs

(100 Kms)

12 hrs

(150 Kms)

14 hrs

(130 Kms)

VOLVO

Rs.60/-

Rs.3,600/-

GST:648/-

4,248/-

Rs.6000 /-

GST :1080/-

Rs.7,080/-

Rs.9,000/-

OT 100

GST :1620/-

Rs.10,720/-

Rs.10,800/-

OT 200

GST :1,944/-

Rs.12,944/-

 

24 Hours Rate

200 Kms per day (24 Hrs Full Day)

Amount per Day

Kms per Day

Rate per Kms

Security Deposit

20% on per day Amt

Rs.12,000/-

 

GST :2160/-  + OT 200/-

 

14,360/-

200

Rs.60

Rs.2,872/-

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-05-2019 12:56 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin