ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾಯು ವಜ್ರಸೇವೆಗಳು

                                                         

ವಾಯು ವಜ್ರ ಸೇವೆಗಳು 

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ಹ್.ರೋಡ್ , ಶಾಂತಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು 

                                                                                      ವಾಯು ವಜ್ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                           ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಚಾರಣಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 7760991269

ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ  ಮಾರ್ಗ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯ              ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ         ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ
KIA-4 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್.ಎ.ಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ತಾಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ,ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್ ,ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ  01:50 07:00 15:00 16:30 19:20 20:40 22:00 06:10 07:10 09:20 17:30 19:00 22:10
KIA-4A ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟಿಟಿಎಂಸಿ  ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ತಾಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ,ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್ ,ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ  02:00 08:30  09:00 09:40  12:10  13:40    11:20 12:40  13:50  16:00     
KIA-6 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕಾಡುಗೋಡಿ  ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ತಾಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ,ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್ ,ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ ,ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್.ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ  02:10 10:30  11:00  16:00  17:30  19:40  21:00  06:00 07:00  08:00  13:30  14:50  17:10 
22:45           18:40 20:00        
             ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುತ್ತುವಳಿಗಳು ಮಾರ್ಗಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಐಎ-೬ ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಮಾತ್ರ           
00:45 11:30 13:00 18:30 20:10 23:30 09:00 10:00 16:00 18:00 21:00 22:30
KIA-5      ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಬನಶಂಕರಿ       ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ,ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ,ಜಯನಗರ ೪ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ,ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ೬ನೇ  ಹಂತ       01:50    00:20 07:30  08:10  09:20  10:30  12:00  05:30  06:00  07:00  08:30  09:30  10:20 
13:00 14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  11:30 12:50 13:40  15:00  16:00  16:30 
19:00 20:00 20:30  21:30  22:30  23:10 17:00 17:30 18:00 18:30  19:15  20:20 
            21:10 22:20         
KIA-7A  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿ .ಡಿ.ಎ   ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಶಿವಾಜಿನಗರ,ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ,ದೊಮಲೂರು , ಸೋನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್    01:50  07:10 08:40  11:20  13:00  16:50  19:00  05:25  06:40  09:20  10:10  11:00  14:50 
20:50 23:35          16:50  17:55  18:55  21:40     
KIA-8 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ  ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್  02:10 00:00 00:30 01:00 06:00 06:30 07:00 00:00 00:30 01:30 03:30 04:00 05:00
07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 05:45 06:30 07:00 07:30 08:30 09:40
10:30 11:15 12:00 12:30 13:00 13:30 10:30 11:30 13:00 14:30 15:15 16:00
14:00 14:30 15:00 16:00 16:20 16:40 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:20
17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 19:40 20:00  21:00  21:45  22:30  23:15 
20:30 20:45 21:00 21:30  21:45  22:00             
22:30 23:00   23:30                  
KIA-8 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕುವೆಂಪುನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ 02:10 02:00 03:00 04:30 05:30 07:15 08:45 04:30 05:15 06:45 07:45 11:30  12:30
09:15 10:15 14:45 15:45 17:15 17:45 13:30 14:45 17:45 19:00 19:55 20:45
KIA-8C ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಚಂದಾಪುರ  ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ,ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ  03:00 04:00 05:00 15:30 17:00     08:00 09:00 19:00 20:30    
KIA-9   ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ         ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತ          01:10   00:00 01:00 01:45  02:30  02:45  03:00  00:00  00:40  01:30  02:30  03:15  04:00 
03:30 04:00 04:30 04:45  05:05  05:25  04:30  05:00  05:35  06:10  06:25  06:40 
05:45 06:00  06:10  06:20  06:30  06:50  07:00  07:25  08:15  08:25  08:40  09:05 
07:05 07:25 07:40 08:10 08:25  08:40  09:30  09:45 10:00  10:30  11:00  11:30 
09:10  09:40  09:55  10:10  10:30  10:50  11:45  12:00  12:20  12:40  13:00  13:30 
11:05 11:20  11:35  11:50 12:20 12:35  13:45  14:00  14:15  14:35  14:55  15:10 
12:50 13:10 13:20 13:30  14:00  14:10  15:25  15:45  16:10  16:30 16:45  17:00 
14:30  15:00  15:20  15:40  16:00  16:20  17:15  17:30  17:45  18:00  18:15  18:30 
16:40 16:55  17:15  17:45  18:15  18:30  18:40  18:50  19:00  19:10  1925  19:40 
18:45  19:00 19:15  19:45  20:05   20:25 19:55  20:10  20:25  20:40 20:55  21:00 
20:45 21:05 21:25 21:40 21:55 22:25 21:10 21:25 21:40 22:10 22:30 22:50
22:55 23:25         23:05 23:20        
KIA-10   ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಂ ಸಿ ಟಿ ಸಿ      ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಯಶವಂತಪುರ ,ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ , ವಿಜಯನಗರ         01:45   05:00 06:00 07:00  08:00  10:00  11:00  02:00  04:00  05:00  06:00  08:00  09:00 
12:00 13:00  14:00  16:00  17:00  18:00  10:00  11:00  12:00  13:45  14:45  15:45 
19:00 19:45  20:30  21:30  22:30  23:30  16:45  17:30  18:15  19:15  20:15  21:15 
KIA-14  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಡಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್   ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ , ಬಿಳೇಕಳ್ಳಿ    01:50  05:30 06:30 08:50  09:50  10:50  12:30  06:30  07:30  08:00  09:00  11:00  12:00 
17:30 18:35  19:35  21:00  22:00  23:00  19:50  20:50  21:50  23:05     

                      

                                                 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸಹಾಯ ದೂರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ 

 

ಕ್ರ. ಸಂ                      ಬಿಂದುಗಳು   ಬಿಂದುವಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   7760991170
2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ (ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮೈನ್  ಗೇಟ್ )  7760991268
3 ಹೆಚ್. ಎಸ್ .ಆರ್ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್   7760991267
4 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   7760991262
5 ಹೆಚ್.ಎ .ಎಲ್  ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ   7760991264
6 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ   7760991269
7 ಜೆ ಪಿ ನಗರ 5ನೇ ಹಂತ   7760991265

                                                                                                                                           

  


 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-01-2021 01:21 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ