ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾಯು ವಜ್ರಸೇವೆಗಳು

ವಾಯುವಜ್ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ಹ್.ರೋಡ್ , ಶಾಂತಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                        

ವಾಯು ವಜ್ರ ಅನುಸೂಚಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯದ ವಿವರ                

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಚಾರಣಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 7760991269         

ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಮಾರ್ಗ 

 ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗ

ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯ 

 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ      

 ನಗರದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ      

 

KIA-4

 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್

 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಸಿ ನಗರ, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ ರಸ್ತೆ ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ 

 

01:50

               ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ  ದಿನಗಳು                ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ  ದಿನಗಳು 
6:00 7:00 8:00 14:30 15:10 16:30 6:10 7:10 8:10 9:20 10:40 17:00
17:10 17:40 19:20 20:20 21:00 22:15 17:30 19:00 19:20 20:10 22:0 23:00
               ಶುಕ್ರವಾರ ದಿಂದ ಸೋಮವಾರ 

             ಶುಕ್ರವಾರ ದಿಂದ ಸೋಮವಾರ

19:40           7:40          

 KIA-4A

 

 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್  ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ 

 

 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಸಿ ನಗರ, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ ರಸ್ತೆ ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ

 

 

02:00

 

                  ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ  ದಿನಗಳು

                ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ  ದಿನಗಳು 

8:30 8:45 9:15 9:45 11:30 12:00 5:30 10:10 11:20 12:40 13:50 14:30
12:45 13:45  18:50  21:20      15:00  16:00 17:50       
              ಶುಕ್ರವಾರ ದಿಂದ ಸೋಮವಾರ                   ಶುಕ್ರವಾರ ದಿಂದ ಸೋಮವಾರ 
10:10 15:25         13:20 17:20        

KIA-5  

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಬನಶಂಕರಿ   

ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ,ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ,ಜಯನಗರ ೪ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ,ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ೬ನೇ  ಹಂತ   

01:50   

       
0:05 0:45 1:20 3:05 5:00 6:00 1:00 3:00 4:00 5:00 5:30 6:00
7:00 7:40 8:00 8:40 9:20 9:40 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00
10:00 10:40 11:20 11:40 12:00 12:30 9:30 10:00 10:30 11:05 11:30 12:00
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 16:00 12:30 13:00 13:45 14:15 14:45 15:15
 16:40 17:00  17:20  18:00  18:20  19:00  15:45  16:15  16:45  17:15  17:45  18:15 
19:30  20:00  20:30  21:00  21:20  22:00  18:45  19:15  19:45  20:15  20:30  20:45 
22:20 22:40 23:00 23:20     21:15 21:40 22:00 23:00    
                   ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ  ದಿನಗಳು                         ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ  ದಿನಗಳು 

KIA-6

 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕಾಡುಗೋಡಿ

 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಸಿ ನಗರ, ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್,ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್.

 

02:10

 

 

0:30 1:00 3:00 10:40 11:00 12:30 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 17:10
13:00 16:00 17:00 18:15 20:00 20:30 18:40 20:00 21:00 22:30    
21:45 22:45  23:30             DEPOT-18(vis Hope from TNF) 
            13:30 14:50 15:20 16:00 18:00  
           ಶುಕ್ರವಾರ ದಿಂದ ಸೋಮವಾರ                  ಶುಕ್ರವಾರ ದಿಂದ ಸೋಮವಾರ 
11:45 17:30 23:10       8:40 9:30        
KIA-6A ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕಾಡುಗೋಡಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ,ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ್o ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ , ಗರುಡಚಾರಪಾಳ್ಯ , ಹೂಡಿ ಸರ್ಕಲ್ , ಐಟಿಪಿಎಲ್ , ಹೋಪ್ ಪುರ್o   2:00 6:30 7:30  13:20  14:50      4:00  5:00  11:00  12:10  16:30  18:20 
KIA-7A ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್     ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಎಂಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ    01:50     0:05 1:00  6:30 7:30  8:20  9:00  4:30  5:30  6:20  7:00  8:00  8:50
10:00  11:00  11:30  12:00  12:50  13:30  9:20  9:50 10:40 11:20 12:20 13:25
 14:30 15:30  16:20  17:20  18:10  18:50  14:15  15:15  16:05  16:45  17:40  18:30 
19:45 20:35 21:05 21:35 22:20 23:05 19:00 19:30 20:20 21:00 22:00 23:00

KIA-8

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ 

02:00    

0:10 1:00 5:00 5:40 5:50 6:00 0:05 0:30 1:00 1:30 3:30 7:20
6:30 6:45 7:00 7:40 8:00 8:20 8:00 8:40 9:20 9:30 10:00 10:20
 8:40 9:00 9:20 9:30 9:40 10:00  10:50  11:10  11:20  11:40  11:50  12:20 
10:20  10:40  11:00  11:40  12:00  12:10  12:30  13:00  13:20  14:20  15:20  16:20 
12:20  13:00  13:30  13:40  13:50  14:00  16:50  17:20 19:40  20:00  20:10 20:20 
14:10  14:40  15:10  15:20  17:00  17:20  20:40  21:00  21:20  21:40  22:00  22:10 
17:40  18:00  18:20  18:40 19:00  19:20  22:20 

22:40 

23:20 

23:40 

23:50 

 

 19:40  20:20  20:40  21:00 21:20  21:40             
22:00 22:20 22:40 23:20                

KIA-8A

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ 

02:00

 

 

07:10

07:30 

08:30 

09:10 

 

 

08:20

09:40

10:30

11:00

12:00

12:40 

           

13:50

14:40

16:40

17:00

18:00

18:10

 

 

 

 

 

 

18:40

19:00

19:20

 

 

 

KIA-8C ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಚಂದಾಪುರ   ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ,ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ   03:00 1:30 2:30 4:00 5:20 13:10 14:25 6:00 5:00 7:40 8:30 16:30 17:30
15:40 16:40         18:50 20:30        
KIA-8E   ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ವಿಪ್ರೋ ಗೇಟ್    ಬಾಗಲೂರು, ಬೈರತಿ ಬಂಡೆ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್  2:20   2:00  3:00  3:30  4:30  12:40  15:00  4:30  5:25  6:20  6:50  15:40  17:50 
16:00 16:20          18:30  19:10         
KIA-8D ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಸರ್ಜಾಪುರ  ವಿಪ್ರೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್  ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್    06:15  07:20  11:20  13:20  20:00    09:00  10:40  16:00  17:40  23:00   

KIA-9     

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತ       

01:00  

0:30 1:00 1:30 2:05 2:25 2:45 0:15 0:30 1:00 1:20 1:40 2:00
3:25 3:45 4:05 4:25 4:40 5:00 2:20 2:40 3:00 3:30 3:50 4:10
5:20 5:45 6:05 6:25 6:45 7:05 4:30 5:00 5:25 5:55 6:25 6:45
7:25 7:45 8:05 8:25 8:45 9:05 7:05 7:25 7:45 8:05 8:25 8:45
9:05 9:25 9:35 10:00 10:20 10:30 9:00 9:25 9:45 10:05 10:25 10:45
10:45 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:05 11:30 11:40 11:50 12:10 12:20
11:50 12:00 12:20 12:30 12:40 12:50 12:30 12:50 13:20 13:40 14:00 14:15
13:10 13:30 13:50 14:05 14:20 14:40 14:30 14:40 14:50 15:05 15:20 15:35
15:00 15:20 15:35 15:50 16:10 16:35 15:50 16:05 16:20 16:30 16:40 16:50
16:55 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 17:00 17:10 17:25 17:40 18:00 18:15
19:05 19:25 19:45 20:00 20:20 20:40 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45
20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15
22:25 22:35 22:45 22:55 23:10 23:25 21:30 21:45 22:00 22:20 22:50 23:25
23:55           23:55          

KIA-10  

 

 

 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಂ ಸಿ ಟಿ ಸಿ   

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಯಶವಂತಪುರ ,ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ , ವಿಜಯನಗರ     

01:45

0:05 

00:40 

06:00 

07:00 

07:30 

08:00 

04:00

 05:00

 05:30

 06:00

 06:30

07:00 

08:30

09:00

10:00

10:30

11:00

11:30 

08:00 

08:30 

09:00

09:30 

10:00 

10:30

12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 11:00 11:30 12:30 13:00 13:30 14:15
15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15
18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15
21:30 22:00 22:30 23:00 23:30   20:45 21:5 22:00 23:00    
KIA-14     ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್      ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ, ಬಿಳೇಕಳ್ಳಿ       01:50      0:25 5:00 6:20 7:20 7:50 8:20 4:00 4:40 5:30 6:30 7:00 7:30
9:00 9:50 10:20 11:00 15:20 16:20 8:30 9:00 9:40 10:15 11:00 11:30
17:40 18:10 18:40 19:20 19:40 20:20 12:15 13:00 15:30 17:30 18:10 18:40
20:50 21:10 21:40 22:40 23:45   19:45 20:40 21:10 21:50 22:20 23:30
KIA-15   ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ವೈಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಟಿಟಿಎಂಸಿ    ಬೆಗೂರು, ಸಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ,ಯಲಹಂಕ ,ಬೂದಿಗೆರೆ ,ಕಾಜಿಸುನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ,ಕಾಡುಗೋಡಿ , ಹೋಮ್ ಫಾರ್O, ಐಟಿಪಿಲ್    1:45   6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 4:15 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15
12:15  13:15 15:45  16:45  17:45  18:45  10:15  11:15  13:30  14:30  15:30  16:30 
            17:30 18:30 19:30 20:30    
 KIA-15A  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ವೈಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಟಿಟಿಎಂಸಿ   ಬೆಗೂರು, ಸಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ,ಯಲಹಂಕ ,ಬೂದಿಗೆರೆ ,ಕಾಜಿಸುನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ,ಕಾಡುಗೋಡಿ , ವರ್ತುರು ಕೋಡಿ ,ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ , ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ   2:00  19:45  20:45  21:30  22:30                
KIA-17 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕೆಂಗೇರಿ  ಟಿಟಿಎಂಸಿ  ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ,ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ ,ಮರಿಯಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ  2:00 4:30 5:30 6:30 9:15 9:40 10:30 6:35 7:15 8:00 8:45 11:45 14:35
11:15 17:15 18:10 18:45 19:15 22:45 15:35 16:35 19:30 20:15 21:00 21:30

                                                          

                                                                                 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸಹಾಯ ದೂರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ 

ಕ್ರ. ಸಂ 

                        ಬಿಂದುಗಳು 

                       ಬಿಂದುವಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 

1

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 

7760991170

2

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ (ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮೈನ್  ಗೇಟ್ )

7760991268

3

ಹೆಚ್. ಎಸ್ .ಆರ್ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 

7760991267

4

ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 

7760991262

5

ಹೆಚ್.ಎ .ಎಲ್  ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ 

7760991264

6

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 

7760991269

7

ಜೆ ಪಿ ನಗರ 5ನೇ ಹಂತ 

7760991265

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                               ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ()

                                                                                                                                            ಬಿಎಂಟಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-05-2022 12:20 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080