ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾಯು ವಜ್ರಸೇವೆಗಳು

ವಾಯುವಜ್ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ಹ್.ರೋಡ್ , ಶಾಂತಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                        

ವಾಯು ವಜ್ರ ಅನುಸೂಚಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯದ ವಿವರ                

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಚಾರಣಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 7760991269         

ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಮಾರ್ಗ 

 ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗ

ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯ 

 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ      

 ನಗರದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ      

 

KIA-4

 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್

 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಸಿ ನಗರ, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ ರಸ್ತೆ ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ

 

01:50

4:00 4:30  5:00  6:00  6:45  7:20  3:00 4:00  4:50 5:30  6:00  6:30 
8:30 15:30 16:00 16:30 17:00 18:00 7:00 7:30 8:00 9:00 09:50 10:30
18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:20 11:30 17:45 18:10 19:00 19:30 20:10
22:25 23:20         21:10  22:10  23:10       

KIA-4A

 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್  ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ 

 

 ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಸಿ ನಗರ, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ ರಸ್ತೆ ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ

 

 

02:00

 

0:05 1:30 7:00 8:00 9:05 9:30 12:15 13:00 13:35 14:05 14:30 15:40
10:00 11:00 12:00 12:35 12:30 14:40 16:10 16:40 17:00 18:20    
                       

KIA-5

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಬನಶಂಕರಿ   

ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ,ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ,ಜಯನಗರ ೪ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ,ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ೬ನೇ  ಹಂತ  

01:50   

       
00:50 01:00 3:00 4:00 6:00 6:30 0:05 1:00 4:00 4:30 5:10 5:40
7:10 7:40 08:10 8:40 9:10 09:45 6:20 7:00 8:00 8:30 9:00 9:30
10:10 10:40 11:10 11:40 12:00 12:20 10:00 10:40 11:05 11:30 12:00 12:30
12:40 13:05 13:30 14:00 14:30 15:15 13:10 13:45 14:25 14:45 15:10 15:30
16:00 16:40 17:00 17:20 18:05

18:35

15:50 16:10 16:30 16:55 17:15 17:35
19:05 20:00 20:30 21:00 21:20 21:40 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:45
22:10 22:40 23:10 23:40     20:05 20:45 21:30

23:10

   
                                        
KIA-5D  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ ಮಿಡೋಸ್‌ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ  ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ,ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ,ಜಯನಗರ ೪ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ್-6 ಹಂತ  02:20  2:00  5:00 6:15  6:50  14:55  17:45  04:30  7:30   09:20  10:20 17:40  20:25 
 18:45  19:30         21:10 22:10         
                       

KIA-6

 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕಾಡುಗೋಡಿ

 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ,

ಮಾರತಹಳ್ಳಿ,ವೈಟ್‌ ಫೀಲ್ಡ್‌ ಹೋಪ್‌ ಫಾರ್ಮ್ 

02:00

 

 

1:00 2:05 3:00 6:30 7:30 8:45 5:00 6:05 6:45 7:50 8:45 12:00
9:50 10:30 11:30 14:25 15:10 16:15 16:00 16:50 17:30 18:00 19:20 20:30
17:30 18:15 19:15 20:45 22:10 22:55 21:30 23:00        
            DEPOT-18(Via Hope Form TNF)
            12:50 13:50 14:50      
KIA-6A ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕಾಡುಗೋಡಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ,ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ್o ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ , ಗರುಡಚಾರಪಾಳ್ಯ , ಹೂಡಿ ಸರ್ಕಲ್ , ಐಟಿಪಿಎಲ್ , ಹೋಪ್ ಪುರ್o   2:00 5:45 7:45 14:00 14:50     3:30 5:30 11:00 12:20 16:35 18:30
KIA-7 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್, ಕೆಇಬಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯನ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌, ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ,ಚೆಕ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಕೋರಮಂಗಲ ವಾಟರ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌, ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ 01:50 0:50 9:25 12:50 15:00 19:10 23:50 6:15 8:20 11:30 16:30 18:20 21:30
                       
KIA-7A ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್     ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ, ಎಂಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ 01:50    00:15 01:00 2:00 3:00 5:00 6:00 0:05 01:00 03:00 04:00 04:40 05:20
06:50 07:30 08:10 08:40 09:10 09:40 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:20
10:10 10:30 10:50 11:10 11:50 12:30 08:40 09:00 09:25 10:20 11:00 11:40
13:10 13:50 14:30 15:10 15:30 16:00 12:20 13:00 13:20 14:00 14:40 15:10
16:40 17:20 18:00 18:40 19:20  19:40  15:50 16:30 17:05 17:25 17:45  18:05 
 20:00 20:20  20:40  21:00  21:35  21:55  18:25  18:45  19:05  19:25  20:05  20:25 
22:15 22:35 22:55 23:35     20:45 21:25 22:05 22:45    

KIA-8

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್

02:00    

00:20 00:30 01:15 01:30 01:45 02:15 00:05 00:40 01:20 02:00 02:25 02:45
03:00 03:35 04:20 04:50 05:20 06:05 03:20 03:55 04:40 05:25 06:00 06:10
06:50 07:10 07:40 08:00 08:20 08:40 06:20 06:40 06:50 07:30 08:10 08:20
08:50 09:10 09:20 09:30 09:40 10:10 08:45 09:30 10:30 11:00 11:30 12:00
10:20 10:40 10:50 11:00 11:20 11:55 12:10 12:30 12:50 13:25 13:50 14:20
12:10 12:55 13:20 13:30 14:05 14:35 14:30 15:35 15:55 16:50 17:10 17:30
14:50 15:10 15:20 15:40 16:00 16:30 18:00 18:20 18:30 18:50 19:40 20:20 
16:50 17:30 17:40 17:50 18:20 18:30 20:30  21:00  21:10  22:00  22:10  22:20 
18:40 19:00 19:15 19:30 20:00  20:30  22:35   23:20 23:40       
20:50  21:20  22:20  22:35  23:05   23:20            
23:35                      

KIA-8A

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕುವೆಂಪುನಗರ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್

02:00

 

 

02:30 03:10 3:50 05:10 05:40 06:20 01:00 01:40 03:40 04:25 04:55 05:40
6:35 07:00 07:50 08:10 08:30 09:00 7:20 07:50 09:15 10:00 10:20 10:40
09:50 10:00 10:30 11:10 11:30 13:10 10:50 11:10 11:20 11:40 11:50 12:40
 13:40 15:00  15:50  16:10  17:00  18:50  13:05 13:40 14:00 14:10 14:45 15:00
 19:45 20:40  21:00  21:40  22:00  22:50  15:20   16:05  16:40  17:00  17:20  17:50
 23:50            18:10  18:40  19:10  19:30  20:00  21:20
            21:40 21:50 22:50      
KIA-8C ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಚಂದಾಪುರ   ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ,ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ   03:00 0:05 0:45 2:45 4:10 4:40 5:30 03:30 5:10 5:50 7:40 8:30 9:45
11:40 12:40 14:20 15:30 16:40 17:20 15:10 16:30 17:40 19:00 20:10 20:50
KIA-8E ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ವಿಪ್ರೋ ಗೇಟ್    ಬಾಗಲೂರು, ಬೈರತಿ ಬಂಡೆ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ 2:20 12:25 13:50  16:20  18:00      3:05  4:10  6:30  7:10  15:45  16:15 
            19:20  20:40         
KIA-8D ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಸರ್ಜಾಪುರ  ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ   ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್  2:00 4:00 5:00 5:50 7:25 17:10 18:10  7:00 8:00 9:00 10:10 19:50 21:30
       

 20:15

           23:05          

KIA-9   

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತ

01:00  

0:10 0:30 0:50 1:10 1:30 1:50 0:05 0:25 0:50 1:20 1:40 2:00
2:10 2:30 2:50 3:10 3:40 4:00 2:20 2:40 3:00 3:20 3:40 4:00
4:20 4:40 5:00 5:20 5:40 6:00 4:20 4:40 5:00 5:20 5:40 6:00
6:20 6:40 6:50 7:00 7:15 7:30 6:15 6:30 6:45 7:05 7:25 7:45
7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15
9:15 9:30 9:40 9:50 10:00 10:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45
10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:25 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:10
11:40 11:55 12:10 12:20 12:30 12:40 12:20 12:30 12:40 12:55 13:10 13:20
12:50 13:00 13:10 13:25 13:35 13:45 13:30 13:40 13:50 14:00 14:15 14:30
13:55 14:05 14:15 14:30 14:40 14:55 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35
15:10 15:25 15:40 16:00 16:20 16:40 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35
16:55 17:10 17:25 17:45 18:05 18:20 16:50 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00
18:40 19:00 19:20 19:40 19:50 20:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00
20:10 20:20 20:30 20:45 21:00 21:10 19:15 19:30 19:40 19:50 20:00 20:15
21:20 21:35 21:50 22:05 22:20 22:35 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45
22:50 23:05 23:20 23:35 23:50   22:00 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40
KIA-9H ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಬ್ಬಾಳ ಹುಣಸಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್, ಎಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಲ್  1:00 06:20  06:30  07:20 10:05  11:25  12:20  06:30  08:45  11:40  13:30  14:40  14:55 
12:55 13:05 14:05 14:15 14:25 15:50 15:25 16:00 16:25 16:45 17:05  18:05 
            20:50 21:35        

 

 

 

KIA-10

 

 

 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಂ ಸಿ ಟಿ ಸಿ   

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಯಶವಂತಪುರ ,ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ , ವಿಜಯನಗರ   

01:45

00:05 0:35 01:05 2:00 3:00 5:00 0:05 1:00 4:00 5:00 5:30 6:00
6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 08:30 6:30 7:00 7:30 8:00 08:30 9:00
9:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30
12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 13:00 13:30 14:15 14:45 15:15 15:45
15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45
18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 19:05 19:30 20:00 20:30 21:00  21:30 
21:20  21:40  22:00  22:30  23:00  23:30  22:00  22:30  23:00      
KIA-14       ರಾಯಲ್‌ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾಲ್    ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ, ಬಿಳೇಕಳ್ಳಿ    01:50    00:25 01:10 01:40 02:30 3:20 4:10 1:35 3:00 03:30 4:00 04:20 04:40
04:50 05:20 05:50 06:20 06:55 07:20 05:10 5:40 6:10 6:40 7:00 07:20
7:50 8:30 9:00 09:30 10:15 10:50 7:50 08:10 8:40 09:10 09:40 10:10
11:25 11:55 12:30 13:00 13:40 14:20 10:30 10:50 11:10 11:40 12:10 12:45
14:50 15:20 15:50 16:30 17:10 17:40 13:30 14:20 15:00 15:30 15:50 16:20
18:10  18:40  19:00  19:20  19:40  20:10  16:50  17:10  17:30  17:50  18:20  18:50 
20:40 21:10 21:45 22:15 22:45 23:45 19:20 20:00 20:30 21:00 21:30  22:00 
            22:40 23:40        
KIA-15 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ವೈಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಟಿಟಿಎಂಸಿ   ಬೆಗೂರು, ಸಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್  ,ಬೂದಿಗೆರೆ ,ಕಾಜಿಸುನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ,ಕಾಡುಗೋಡಿ , ಹೋಮ್ ಫಾರ್O, ಐಟಿಪಿಲ್ 1:45   6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 4:15 5:15 6:15 7:15 7:40 8:15
6:15  7:10 08:15  9:15  09:40  10:15  4:15  5:15  6:15  7:15  7:40  8:20 
11:15 12:20 13:15 15:45 16:45 17:45 9:20 10:20 11:15 11:45 13:25 14:40
18:45 19:45         15:30 16:30 17:25 17:40 18:40 19:40
            20:50 21:50        
KIA-15A  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ವೈಟ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಬೆಗೂರು, ಸಿಂಗಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್  ,ಬೂದಿಗೆರೆ ,ಕಾಜಿಸುನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ,ಕಾಡುಗೋಡಿ , ವರ್ತುರು ಕೋಡಿ ,ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ , ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾ  2:00  14:10 20:15 21:15 21:45 22:40  23:45            
                       
KIA-17 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-BEML ಲೇಔಟ್‌ 5 ನೇ ಹಂತ ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ,ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯ ,ಸುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ 2:00 04:40 07:15 09:05 09:40 15:15 17:45 07:10 09:40 11:30 12:05 17:45 20:00
18:50 19:35         21:10 22:00        
KIA-18 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಮಾದವರ ನೈಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ (BIEC)

ಕೋಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್‌, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ, ಅಟ್ಟೂರು ಲೇಔಟ್‌, ಎಂ.ಎಸ್‌ ಪಾಳ್ಯ, ಗಂಗಮ್ಮ ರ‍್ಕಲ್‌, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಾಗಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ

 

 

 02:00

 05:30 06:30  07:30  08:30  09:30  10:30  06:00  07:00  08:00  09:00  10:00  11:00
11:30 14:00 16:30 17:30 18:30 19:30 12:00 15:50 17:00 19:00 20:00 21:00
21:30 22:30         21:35          

                                                          

                                                                                 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸಹಾಯ ದೂರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ 

ಕ್ರ. ಸಂ 

                        ಬಿಂದುಗಳು 

                       ಬಿಂದುವಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 

1

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 

7760991170

2

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ (ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮೈನ್  ಗೇಟ್ )

7760991268

3

ಹೆಚ್. ಎಸ್ .ಆರ್ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 

7760991267

4

ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 

7760991262

5

ಹೆಚ್.ಎ .ಎಲ್  ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ 

7760991264

6

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 

7760991269

7

ಜೆ ಪಿ ನಗರ 5ನೇ ಹಂತ 

7760991265

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                               ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ()

                                                                                                                                            ಬಿಎಂಟಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-02-2024 04:40 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080