ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಗಳು

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಗಳು    

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 6 ಖಾಲಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ Retail Fuel Outlet Stations ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ೧೫ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಂತರ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ:11/01/2022 ಜನವರಿ-2022
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ, ಬಿಡದಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ (Pay & Use ಶೌಚಾಲಯದೊಂದಿಗೆ) ಪರವಾನಗಿ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಎಟಿಎಂ ಕೌಂಟರ್ ನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ /ಏಜನ್ಸಿ ಗಳಿಂದ, ವಾಣಿಜ್ಯ/ ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ:10/1/2022 ಜನವರಿ-2022
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ/ ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು "ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ" ನೀಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಏಜನ್ಸಿ/ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತರಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಕೋರಮಂಗಲ(ತಾವರೆಕೆರೆ ರೋಡ್) ದಲ್ಲಿನ Ebony ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ೦2 BHK flats ಗಳನ್ನು ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಘಟಕ/ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನನ್ನು ೦2 (ಎರಡು) ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ:6/01/2022 ಜನವರಿ-2022
ರೇಡಿಯಮ್ ಸ್ಟಿಕರ್ ಮತ್ತು ವಿನೈಲ್ ಸ್ಟಿಕರ್ ಗಳ ಹಾಗೂ ರೆಟ್ರೋ ರೆಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟೇಪ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:03/01/2022 ಜನವರಿ-2022
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಲಯವಾರು(ಉತ್ತರ ವಲಯ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ) ಬಸ್ ಗಳ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಘಟಕಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಅಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ/ ಏಜೆನ್ಸಿ/ ಕಂಪನಿ ಗಳಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಿದೆ:28/12/2021 ಡಿಸೆಂಬರ್-2021
ಬೆಂಮಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ ಉಪಹಾರ ಗೃಹ/ ವಾಣಿಜ್ಯ/ ಕಛೇರಿ/ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗಳ ಮತ್ತು Pay & Use ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ/ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲ(ತಾವರೆಕೆರೆ ರೋಡ್)ದಲ್ಲಿನ ಎಬೋನಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ 02 BHK flat ಇ-106 ನ್ನು ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾoತರ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ:27/12/2021 ಡಿಸೆಂಬರ್-2021
ರೇಡಿಯಂ ಸ್ಟಿಕರ್, ವಿನೈಲ್ ಸ್ಟಿಕರ್ ಮತ್ತು ರೆಟ್ರೊ ರಿಪ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟೇಪ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021 ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಇ.ಪಿ.ಡಿ.ಎಮ್ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೇ ಜಿಂಗ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021.  ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ವಾಹನ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಬ್ರಷ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021.  ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ನೀರು ಮೆದುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ವೊಲ್ವೊ ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಇಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಲ್ಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಎಂಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಡೆಸ್ಸಿವ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ವಿಂಡೊ ಪ್ಲಾಕ್ ನೈಲಾನ್ ಇ.ಪಿ.ಡಿ.ಎಮ್ ರಬ್ಬರ್ ಚಾನಲ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಎಕ್ಸ್ ಏಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ವಿನೈಲ್ ಕೋಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021 ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಇಂಜಿನ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ರಿಕಂಡಿಷನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021 ಡಿಸೆಂಬರ್-2021
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ ಉಪಹಾರ ಗೃಹ/ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ವಾಣಿಜ್ಯ/ ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ Pay and Use ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ/ ಏಜೆನ್ಸಿ/ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ:18/12/2021 ಡಿಸೆಂಬರ್-2021
ವೋಲ್ವೊ ವಾಹನಗಳ ಆಟೊಮೋಟಿವ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:23/11/2021 ನವೆಂಬರ್-2021
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 7 ಖಾಲಿಯಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ "Retail Fuel Outlet Stations"ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಟೆಂಡರ್:17/11/2021 ನವೆಂಬರ್-2021
ಬೆಂಮಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಲಯವಾರು ಬಸ್ ಘಟಕಗಳ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್:15/11/2021 ನವೆಂಬರ್-2021
ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ:15/11/2021 ನವೆಂಬರ್-2021
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ಉಪಹಾರ ಗೃಹ /ವಾಣಿಜ್ಯ /ಕಛೇರಿ/ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತರಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲ(ತಾವರೆಕೆರೆ ರೋಡ್ )ದಲ್ಲಿನ Ebony ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ೦2 BHK flat ನ್ನು ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಟೆಂಡರ್:11/11/2021 ನವೆಂಬರ್-2021
ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ:13/10/2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ ಉಪಹಾರ ಗೃಹ/ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ವಾಣಿಜ್ಯ/ ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು "ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ " ನೀಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ವ್ಯಕಿ/ಏಜನ್ಸಿ/ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತರಿಂದ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಟಿಎಂ ಕೌಂಟರ್ ನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲ (ತಾವರೆಕೆರೆ ರೋಡ್ ) ದಲ್ಲಿನ Ebony ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲಿರುವ 02 BHK flat ಗಳನ್ನು ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಟೆಂಡರ್:13/10/2021

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಹಾಗೂ Pay & Use ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್/ ಕೊಟೇಶನ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ:5/10/2021

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ / ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ / ಉಪಹಾರ ಗೃಹ / ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಛೇರಿ / ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ / ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್:22/09/2021

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2021  
 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೆದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:22/09/2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2021  
 ಬೆಂಮಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಲಯವಾರು ಬಸ್ ಘಟಕಗಳ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್:8/09/2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2021 

ಫೋಟೋ ಕಾಪಿಯರ್ ಪೇಪರ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021

ಆಗಸ್ಟ್-2021 

ಯುವಿ ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಪಾಲಿಯುರಿಥೇನ್ ಸೀಲೆಂಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

ಆಗಸ್ಟ್-2021

ವಿನೈಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

ಆಗಸ್ಟ್-2021

ಸ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

ಆಗಸ್ಟ್-2021

ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

ಆಗಸ್ಟ್-2021

ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

ಆಗಸ್ಟ್-2021

ನೀರು ಮೆದುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021

ಆಗಸ್ಟ್-2021

ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:24/06/2021

ಜೂನ್-2021 
 ಎಮ್. ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಎಮ್. ಎಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:24/06/2021 ಜೂನ್-2021 
 ಬೆಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೆರ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ (ಎಮ್. ಎಫ್. ಸಿ ) ಆಯ್ಕೆ:24/06/2021 ಜೂನ್-2021 

ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ಗಳ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:16/04/2021

ಏಪ್ರಿಲ್-2021 

ಬೆಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (ಎ.ಎಫ್.ಸಿ.ಎಸ್) ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸರಬರಾಜು, ಅನುಷ್ಠಾನ, ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಆಯ್ಕೆ:16/04/2021

ಏಪ್ರಿಲ್-2021
 ವಾಲ್ವ್ ಪಿನ್, ಟ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ವ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021 
 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021
 ನೀರು ಮರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಸ್ಥಾವರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021   
 ಮೆಟಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021  
 ನೀರು ಮೆದುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥವರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಪ್ಪಿನ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021 
 ಮಿರರ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021
 ಮಿರರ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021
 ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021 
ಎಂ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021 

ವೋಲ್ವೋ ಝರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ: 07/04/2021

ಏಪ್ರಿಲ್-2021 
ರೇಡಿಯಂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, ವಿನೈಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ & ರೆಟ್ರೋ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಟೇಪ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021 
ಅಲ್ಯೂಮಿನೀಯಂ ಪಾಪ್ ರಿವಿಟ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ: 07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021

ಬೆಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಿ.ಐ.ಎಸ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇಟಿಎಂ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಆನ್-ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:24/02/2021

ಫೆಬ್ರವರಿ-2021   

2ಕೆ ಪಿಯು ಪೈಂಟ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:24/02/2021

ಫೆಬ್ರವರಿ-2021  
ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:24/02/2021  ಫೆಬ್ರವರಿ-2021  

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಂಪು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ:15/02/2020

ಫೆಬ್ರವರಿ-2021 
ಡಿಪೋಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು:30/12/2020 ಡಿಸೆಂಬರ್-2020

ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಆಯ್ಕೆ , ನಗರ ಬಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪಿಐಎಸ್), ಪ್ರದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು:01/12/2020

ಡಿಸೆಂಬರ್-2020
ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ , ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಟೆಂಡರ್:01/12/2020 ಡಿಸೆಂಬರ್-2020
 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಏಜನ್ಸಿ / ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್:21/11/2020 ನವೆಂಬರ್ -2020 

ನಿರ್ಭಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:17/11/2020

 ನವೆಂಬರ್ -2020 
ನಿರ್ಭಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:17/11/2020  ನವೆಂಬರ್ -2020 
ಟ್ಯಾಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:17/11/2020  ನವೆಂಬರ್ -2020 
ಕೆನಾನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ :17/11/2020  ನವೆಂಬರ್ -2020 
ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:17/11/2020  ನವೆಂಬರ್ -2020 
ಮೋಟಾರ್ಸ್ , ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ರಿಕಂಡೀಶನ್ ಬಗ್ಗೆ : 17/11/2020  ನವೆಂಬರ್ -2020 
Expression of Interest(EOL), Proposal for Automatic Fare Collection System: 13/11/2020 ನವೆಂಬರ್ -2020 
ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ:9/10/2020  ಅಕ್ಟೋಬರ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ:22-09-2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್-ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ:18-09-2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2020
ಬಸ್ ಘಟಕಗಳ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್:08-09-2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2020
ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ವಾಹನಗಳ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಖರೀದಿ:03/09/2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ:07-08-2020 ಆಗಸ್ಟ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ /ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್:30-07-2020 ಜುಲೈ-2020
ಕೋವಿಡ್ ಕಿಟ್ ಗಳ ಖರೀದಿ ಟೆಂಡರ್:28-07-2020 ಜುಲೈ-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ಘಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ: 28-06-2020 ಜೂನ್-2020
ಯಂತ್ರಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಟೆಂಡರ್: 25-06-2020 ಜೂನ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್:18-06-2020 ಜೂನ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್: 10-06-2020  ಜೂನ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್: 05-06-2020 ಜೂನ್-2020
ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಟೆಂಡರ್:28-05-2020 ಮೇ-2020
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಲ್‌ಗಳು / ರಿಫ್ರೆಶ್‌ಮೆಂಟ್ ರೂಮ್ / ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ / ಕಚೇರಿ ನಡೆಸಲು ಮಾಸಿಕ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ: 16-03-2020 ಮಾರ್ಚ್-2020

ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಟೆಂಡರ್:10-03-2020

ಮಾರ್ಚ್-2020

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಲ್‌ಗಳು / ರಿಫ್ರೆಶ್‌ಮೆಂಟ್ ರೂಮ್ / ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ / ಕಚೇರಿ ನಡೆಸಲು ಮಾಸಿಕ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ: 05-03-2020 

ಮಾರ್ಚ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ಘಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ: 02-03-2020 ಮಾರ್ಚ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ಘಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ: 04-01-2020 ಜನವರಿ-2020 
   

 

 

 

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚಾಲನ ಪಥದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ನಿರ್ಭಯಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸರಕು ಖರೀದಿ ಕುರಿತು

ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆ ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ

 ಇ -ಹರಾಜು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕುರಿತು

 

 

EXPRESSION OF INTREST FOR SELECTION OF AGENCY/ ORGANISATION TO BUILD WEB TOOL FOR BMTC TO ASSESS LEVEL OF GENDER SENSISTISATION AMONG DRIVERS AND CONDUCTORS THROUGH QUIZ.

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-01-2022 04:54 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080