ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಗಳು

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಗಳು    

ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ : 23/02/2024

ಫೆಬ್ರವರಿ-2024

ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ : 09/02/2024

ಫೆಬ್ರವರಿ-2024

ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ : 01/02/2024

ಫೆಬ್ರವರಿ-2024

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ-೦೬/೨೦೨೩-೨೪ (ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯರ್‌ಮೆಟ್ ಮೂಲಕ): 17/01/2024

ಜನವರಿ-2024

ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ : 10/01/2024

ಜನವರಿ-2024

ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ : 16/12/2023

ಡಿಸೆಂಬರ್-2023

ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು(ಕಟ್ಟಿದ ಮತ್ತು ತೆರೆದ), ಕಾಫಿ ಮಳಿಗೆ, ಉಪಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಸಕ್ತ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಏಜನ್ಸಿ/ಕಂಪನಿ ಗಳಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳ ಆಹ್ವಾಹ್ನ :3/11/2023

ನವೆಂಬರ್-2023

ಬೆಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಗ್ರಾಣದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿಯ ಉಗ್ರಾಣದಿಂದ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಟ್ರಕ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಏಜನ್ಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ :9/11/2023

ನವೆಂಬರ್-2023

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು(ಕಟ್ಟಿದ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ), ಕಾಫಿ ಮಳಿಗೆ, ಉಪಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ /ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ /ಏಜನ್ಸಿ /ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾದಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ :3/11/2023

ನವೆಂಬರ್-2023

ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ :31/10/2023

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2023

ಇ.ಟಿ.ಎಂ ಥರ್ಮಲ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ :31/10/2023

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2023

ವೋಲ್ವೋ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡು ಲೇಟರ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ :16/10/2023

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2023

ಬಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಮ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ :16/10/2023

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2023

ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ :16/10/2023

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2023

ನಿರ್ಭಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಪಿತವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಏಜೆನ್ಸಿಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ :16/10/2023

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2023

ಇಂಜಿನ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ :4/10/2023

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2023

ಬೆಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಗ್ರಾಣದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಉಗ್ರಾಣದಿಂದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಟ್ರಕ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಏಜನ್ಸಿ ಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ :4/10/2023

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2023

BSVI ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ :30/9/2023

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2023

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು (ತೆರೆದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ), ಉಪಹಾರ ಗೃಹ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ / ಏಜನ್ಸಿ / ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ :25/9/2023

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2023

ಗಡಿಯಾರಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ :19/9/2023

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2023

ಪೋಟೋ ಕಾಫಿಯರ್ ಪೇಪರ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ :19/9/2023

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2023

ಬೆಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿಯ ಉಪಹಾರ ಗೃಹವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ: 30/8/2023

ಆಗಸ್ಟ್-2023

ನಿರ್ಭಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫ ಪಿತವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಏಜನ್ಸಿಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ : 30/8/2023

ಆಗಸ್ಟ್-2023

ಬೆಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಏಜೆನ್ಸಿಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ :18/8/2023

ಆಗಸ್ಟ್-2023

ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ :18/8/2023

ಆಗಸ್ಟ್-2023

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಗೃಹ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ :18/8/2023

ಆಗಸ್ಟ್-2023

ಗಡಿಯಾರಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ :18/8/2023

ಆಗಸ್ಟ್-2023
ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗೆ
ಜುಲೈ-2023
ಬೆ.ಮ.ನ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸ0Áಗಿರುವ ಸರಕು/ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು
ಏಚಿಡಿಟಿಚಿಣಚಿಞಚಿ Pubಟiಛಿ Pಡಿoಛಿuಡಿemeಟಿಣ Poಡಿಣಚಿಟ ನ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಾ0Áಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಆಸಕ್ತರು
ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ
ಜುಲೈ-2023
ಬೆ.ಮ.ನ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸ0Áಗಿರುವ ಸರಕು/ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು
ಏಚಿಡಿಟಿಚಿಣಚಿಞಚಿ Pubಟiಛಿ Pಡಿoಛಿuಡಿemeಟಿಣ Poಡಿಣಚಿಟ ನ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಾ0Áಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಆಸಕ್ತರು
ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್-2023
ಬೆ.ಮ.ನ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸÁಗಿರುವ ಸರಕು/ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ePಡಿoಛಿuಡಿemeಟಿಣನ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಾÁಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಆಸಕ್ತರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್-2023
ctmc tender 27/05/2023 ಮೇ-2023
ctmc tender 377 27/05/2023 ಮೇ-2023
ಅವರ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಮೇ-2023
ಬೆ.ಮ.ನ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸ0Áಗಿರುವ ಸರಕು/ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ePಡಿoಛಿuಡಿemeಟಿಣನ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಾ0Áಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಆಸಕ್ತರು ಟೆಂಡರ್‍ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ -2023
BMTCಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ/ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ "ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾದರಿ"ಯಲ್ಲಿ "ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು" ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು/ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ -2023

Kannada SSLC 2503

ಮಾರ್ಚ್ -2023

ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಿತಿತಿ.mಥಿbmಣಛಿ.ಛಿom ವೆಬ್‍ಸೈಟನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಮಾರ್ಚ್ -2023

ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕರಿತು-15/02/2023

ಫೆಬ್ರವರಿ-2023

 ಆಸೆಟ್‌ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್‌ ಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು-17-02-2023

ಫೆಬ್ರವರಿ-2023

ಸ್ಕ್ರಾಪ್‌ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರಾಪ್‌ ವಾಹನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ-13-01-2023

ಜನವರಿ-2023

ಸಣ್ಣ ಉಪಕರಣಗಳ (ಟೂಲ್ಸ್)ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ-10-01-2023

ಜನವರಿ-2023

ಆರ್. ಓ ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಗಟಕಗಳ ವಶರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ-10-01-2023

ಜನವರಿ-2023

ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ-10-01-2023

ಜನವರಿ-2023

ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಇ.ಪಿ.ಡಿ.ಎಮ್‌ ರಬ್ಬರ್‌ ಗ್ಲೇಜಿಂಗ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ-29/12/2022

ಡಿಸೆಂಬರ್-2022

ಟಾಟಾ ವಾಹನದ ಕಟಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ-29/12/2022

ಡಿಸೆಂಬರ್-2022

ಮೋಟಾರ‍್ಸ್‌ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಷಿನ್‌, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್‌ ಎತ್ಯಾದಿಗಳ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ರಿಕಂಡಿಂಷನ್‌ ಬಗ್ಗೆ-29/12/2022

ಡಿಸೆಂಬರ್-2022

ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ - 29/12/2022

ಡಿಸೆಂಬರ್-2022

1000 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರೀ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಎಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ -29/12/2022

ಡಿಸೆಂಬರ್-2022

ಪಘಾತವಾದ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಕವಚವನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಲು ಮಾವನವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-15/11/2022

ನವೆಂಬರ್-2022

ನೀರು ಮರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ-15/11/2022

ನವೆಂಬರ್-2022

ಮೆಟಲ್‌ ಪೇಸ್ಟ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ-15/11/2022

ನವೆಂಬರ್-2022

ಬೆಮಸಾಸಂ ವಿವಿಧ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಏಜೆನ್ಸಿ/ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಇ-ಸಂಗ್ರಾಹಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-05/11/2022

ನವೆಂಬರ್-2022

10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಎಸಿ ಡಬಲ್‌ ಡೆಕ್ಕರ್‌ ಬಸ್ಗಳ ಖರೀದೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ವಕ್ತಿ(Eol)-02/11/2022

ನವೆಂಬರ್-2022

8+2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜಿಸಿಸಿ ಮಿನಿ ನಾನ್-ಎಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಬಸ್ ಗಳ ಪೂರೈಕೆ,ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಾಣೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ(EOL) -02/11/2022

ನವೆಂಬರ್-2022

ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ಕಾಫಿ ಮಳಿಗೆ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಛೇರಿ/ಉಪಹಾರ ಗೃಹ ನರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ.ವಿವಿಧ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನರ್ವಹಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ/ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲ ದಲ್ಲಿನ ಎಬೋನಿ ಪ್ರೆಸ್ಠೀಜ್‌ ಸೆಂಟ್‌ ಜಾನ್‌ ವುಡ್‌ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್‌ ನಲ್ಲಿರುವ 02 ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳನ್ನು ವಾಸಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಟಲು ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡ್ ಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಾಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ-01/10/2022

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2022

ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ಕಾಫಿ ಮಳಿಗೆ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಛೇರಿ/ಉಪಹಾರ ಗೃಹ/ಪರ್ಕಿಂಗ್‌ ಕ಼ೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ. ವಿವಿಧ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ PAY & USE ಶೌಚಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನರ್ವಹಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ/ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲ ದಲ್ಲಿನ ಎಬೋನಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್‌ ಸೆಂಟ್‌ ಜಾನ್‌ ವುಡ್‌      ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ 02 ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳನ್ನು ವಾಸಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ/ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ-15/09/2022

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2022   
ವೋಲ್ವೋ ವಾಹನಗಳ ಆಟೊವೋಟೀವ್‌ ಬ್ಯಟರಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ-03/09/2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2022  
ಬೆ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಿಪೋ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ-03/09/2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2022  
ವಿಂಡೋ ಫ್ಲಾಕ್‌ ನೈಲಾನ್‌ ಇ.ಪಿ.ಡಿ.ಎಮ್‌ ರಬ್ಬರ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ-03/09/2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2022  
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ-03/09/2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2022  
ನೀರು ಮೆದುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಪ್ಪಿನ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ-03/09/2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2022  
ಆಟೋವೋಟೀವ್‌ ಕೇಬಲ್‌ ಗಳ ಮತ್ತು ತಂತಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ-03/09/2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2022  
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ-03/09/2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2022  
ಯುವಿ ರೇಡಿಯೇಶನ್‌ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಪಾಲಿಯೂರೀಥೇನ್‌ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸೀಲೆಂಟ್‌ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ-03/09/2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2022  
ಜಿ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಬೋಲ್ಟ್‌ ವಿತ್‌ ನೈಲಾಕ್‌ ನಟ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ-03/09/2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2022  
ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇ.ಟಿ.ಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಇ.ಟಿ.ಎಂ ಸಾಪ್ಟ್ ವೇರ್‌ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ- 27/08/2022 ಆಗಸ್ಟ್-2022
ಸಿಂತೆಟಿಕ್‌ ಅಡೆಸ್ಸೀವ್‌ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ - 19/08/2022 ಆಗಸ್ಟ್-2022
ವೋಲ್ವೋ ಸೀಟ್‌ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ - 19/08/2022 ಆಗಸ್ಟ್-2022
ಸ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ ಡಿಸ್ಕ್‌ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್‌ ಟೇಪ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ - 19/08/2022 ಆಗಸ್ಟ್-2022
ಮೆಟಲ್‌ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ - 19/08/2022 ಆಗಸ್ಟ್-2022
ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ತಿರುಪುಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ - 19/08/2022 ಆಗಸ್ಟ್-2022
ವೋಲ್ವೋ ಝಾರ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ ಮ್ಯಾಟ್‌ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ - 19/08/2022 ಆಗಸ್ಟ್-2022
ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ - 12/08/2022 ಆಗಸ್ಟ್-2022
ಟಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ - 12/08/2022 ಆಗಸ್ಟ್-2022
ಕಿಯೋಸೆರಾ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ ಕಾಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ - 12/08/2022 ಆಗಸ್ಟ್-2022
ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಸ್‌ ಗಳ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ - 12/08/2022 ಆಗಸ್ಟ್-2022
ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ-10/2022-23 - 06/08/2022 ಆಗಸ್ಟ್-2022
ಇ.ಟಿ.ಎಂ ಥರ್ಮಲ್‌ ಪೇಪರ್‌ ರೋಲ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ-07/07/2022  ಜುಲೈ-2022
2ಕೆ ಪಿ.ಯು ಪೇಂಟ್ಸ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ - 07/07/2022  ಜುಲೈ-2022
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸ್ಟೇಷನರಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ-07/07/2022  ಜುಲೈ-2022
ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇ.ಟಿ.ಎಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇ.ಟಿ.ಎಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ-22/06/2022         ಜೂನ್-2022
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಸ್ ಗಳ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ-21/06/2022         ಜೂನ್-2022
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ ಉಪಹಾರ ಗೃಹ/ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ Pay & Use ಶೌಚಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲ(ತಾವರೆಕೆರೆ ರೋಡ್)ದಲ್ಲಿನ ಎಬೋನಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ /ಏಜೆನ್ಸಿ/ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ-20/06/2022           
        ಜೂನ್-2022
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟಿ.ಟಿ.ಮ್ .ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು "ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ " ನೀಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಏಜೆನ್ಸಿ /ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಇ -ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ-13/05/2022           ಮೇ-2022
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ/ ಏಜೆನ್ಸಿ/ ಕಂಪನಿ ಗಳಿಂದ "ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ " ನೀಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲ(ತಾವರೆಕೆರೆ ರೋಡ್ )ದಲ್ಲಿನ ಎಬೋನಿ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ 02 BHK flat ಗಳ ನ್ನು ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇ -ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ-11/05/2022          ಮೇ-2022
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಬಸ್ ಘಟಕಗಳ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ /ಏಜೆನ್ಸಿ /ಕಂಪನಿ ಗಳಿಂದ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ-05/05/2022         ಮೇ-2022
ಬೆ.ಮ.ನ. ಸಾ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಸ್ ಗಳ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ -29/04/2022         ಏಪ್ರಿಲ್-2022
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲ(ತಾವರೆಕೆರೆ ರೋಡ್ )ದಲ್ಲಿನ ಎಬೋನಿ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ 02 ಬಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಇ -ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.-28/04/2022        ಏಪ್ರಿಲ್-2022
ಮಾಸಿಕ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ, ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತಿರ್ಣಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.eproc.karnataka.gov.in ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ / ಉಪಹಾರ ಗೃಹ/ಕಾಫಿ ಮಳಿಗೆ /ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ವಾಣಿಜ್ಯ / ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ Pay & Use ಶೌಚಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ/ಪರವಾನಗಿದಾರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ /ಏಜೆನ್ಸಿ /ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಘಟಕ / ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನನ್ನು 2 (ಎರಡು) ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ್ ರಹಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.-21/04/2022          ಏಪ್ರಿಲ್-2022
ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ -04/04/2022           ಏಪ್ರಿಲ್-2022
ಫಿನಾಲ್ ಡೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫ್ಲೈವುಡ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ -04/04/2022          ಏಪ್ರಿಲ್-2022
ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಅಗ್ನಿ ನಂದಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ -04/04/2022          ಏಪ್ರಿಲ್-2022
ಎಂ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ -04/04/2022          ಏಪ್ರಿಲ್-2022 
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು "ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ "ನೀಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ /ಏಜೆನ್ಸಿ/ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತರಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ Pay & Use ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ /ಏಜೆನ್ಸಿ/ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲ (ತಾವರೆಕೆರೆ ರೋಡ್ )ದಲ್ಲಿನ Ebony ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ 02 BHK flats ಗಳನ್ನು ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.11/03/2022        ಮಾರ್ಚ್ -2022
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ/ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ. ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲ(ತಾವರೆಕೆರೆ ರೋಡ್ )ದಲ್ಲಿನ ಎಬೋನಿ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ 02 BHK flat ಇ -108 ನ್ನು ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಇ -ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ:28/02/2022      ಫೆಬ್ರವರಿ-2022
ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:22/02/2022      ಫೆಬ್ರವರಿ-2022
2 ಕೆಜಿ ಅಗ್ನಿ ನಂದಿಕಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ :22/02/2022
ಫ್ಲೈ ವುಡ್ ಶೀಟ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:22/02/2022
ವೋಲ್ವೋ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:22/02/2022
ಎಂ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:22/02/2022
ಟಾಟಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:22/02/2022
ವೋಲ್ವೋ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೀಸ್ ಟ್ಯಾಪೆಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಕವರ್ , ಗೈಡ್ ಪಿನ್ ಕಿಟ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:22/02/2022
ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಔಷಧ ಕಿಟ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:22/02/2022
2 ಕೆಜಿ ಅಗ್ನಿ ನಂದಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:22/02/2022
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 6 ಖಾಲಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ Retail Fuel Outlet Stations ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ೧೫ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಂತರ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ:11/01/2022 ಜನವರಿ-2022
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ, ಬಿಡದಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ (Pay & Use ಶೌಚಾಲಯದೊಂದಿಗೆ) ಪರವಾನಗಿ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಎಟಿಎಂ ಕೌಂಟರ್ ನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ /ಏಜನ್ಸಿ ಗಳಿಂದ, ವಾಣಿಜ್ಯ/ ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ:10/1/2022 ಜನವರಿ-2022
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ/ ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು "ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ" ನೀಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಏಜನ್ಸಿ/ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತರಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಕೋರಮಂಗಲ(ತಾವರೆಕೆರೆ ರೋಡ್) ದಲ್ಲಿನ Ebony ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ೦2 BHK flats ಗಳನ್ನು ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಘಟಕ/ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನನ್ನು ೦2 (ಎರಡು) ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ:6/01/2022 ಜನವರಿ-2022
ರೇಡಿಯಮ್ ಸ್ಟಿಕರ್ ಮತ್ತು ವಿನೈಲ್ ಸ್ಟಿಕರ್ ಗಳ ಹಾಗೂ ರೆಟ್ರೋ ರೆಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟೇಪ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:03/01/2022 ಜನವರಿ-2022
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಲಯವಾರು(ಉತ್ತರ ವಲಯ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ) ಬಸ್ ಗಳ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಘಟಕಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಅಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ/ ಏಜೆನ್ಸಿ/ ಕಂಪನಿ ಗಳಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸಿದೆ:28/12/2021 ಡಿಸೆಂಬರ್-2021
ಬೆಂಮಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ ಉಪಹಾರ ಗೃಹ/ ವಾಣಿಜ್ಯ/ ಕಛೇರಿ/ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗಳ ಮತ್ತು Pay & Use ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ/ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲ(ತಾವರೆಕೆರೆ ರೋಡ್)ದಲ್ಲಿನ ಎಬೋನಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ 02 BHK flat ಇ-106 ನ್ನು ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾoತರ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ:27/12/2021 ಡಿಸೆಂಬರ್-2021
ರೇಡಿಯಂ ಸ್ಟಿಕರ್, ವಿನೈಲ್ ಸ್ಟಿಕರ್ ಮತ್ತು ರೆಟ್ರೊ ರಿಪ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟೇಪ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021 ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಇ.ಪಿ.ಡಿ.ಎಮ್ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೇ ಜಿಂಗ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021.  ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ವಾಹನ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಬ್ರಷ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021.  ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ನೀರು ಮೆದುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ವೊಲ್ವೊ ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಇಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಲ್ಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಎಂಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಡೆಸ್ಸಿವ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ವಿಂಡೊ ಪ್ಲಾಕ್ ನೈಲಾನ್ ಇ.ಪಿ.ಡಿ.ಎಮ್ ರಬ್ಬರ್ ಚಾನಲ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021. ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಎಕ್ಸ್ ಏಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ವಿನೈಲ್ ಕೋಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021 ಡಿಸೆಂಬರ್-2021 
ಇಂಜಿನ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ರಿಕಂಡಿಷನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ:20/12/2021 ಡಿಸೆಂಬರ್-2021
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ ಉಪಹಾರ ಗೃಹ/ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ವಾಣಿಜ್ಯ/ ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ Pay and Use ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ/ ಏಜೆನ್ಸಿ/ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ:18/12/2021 ಡಿಸೆಂಬರ್-2021
ವೋಲ್ವೊ ವಾಹನಗಳ ಆಟೊಮೋಟಿವ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:23/11/2021 ನವೆಂಬರ್-2021
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 7 ಖಾಲಿಯಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ "Retail Fuel Outlet Stations"ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಟೆಂಡರ್:17/11/2021 ನವೆಂಬರ್-2021
ಬೆಂಮಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಲಯವಾರು ಬಸ್ ಘಟಕಗಳ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್:15/11/2021 ನವೆಂಬರ್-2021
ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ:15/11/2021 ನವೆಂಬರ್-2021
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ಉಪಹಾರ ಗೃಹ /ವಾಣಿಜ್ಯ /ಕಛೇರಿ/ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸಕ್ತರಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲ(ತಾವರೆಕೆರೆ ರೋಡ್ )ದಲ್ಲಿನ Ebony ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ೦2 BHK flat ನ್ನು ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಟೆಂಡರ್:11/11/2021 ನವೆಂಬರ್-2021
ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ:13/10/2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ/ ಉಪಹಾರ ಗೃಹ/ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ/ ವಾಣಿಜ್ಯ/ ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕಛೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು "ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ " ನೀಡುವ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ವ್ಯಕಿ/ಏಜನ್ಸಿ/ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತರಿಂದ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಟಿಎಂ ಕೌಂಟರ್ ನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲ (ತಾವರೆಕೆರೆ ರೋಡ್ ) ದಲ್ಲಿನ Ebony ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ವುಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲಿರುವ 02 BHK flat ಗಳನ್ನು ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಟೆಂಡರ್:13/10/2021

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಹಾಗೂ Pay & Use ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರವಾನಗಿದಾರರ/ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್/ ಕೊಟೇಶನ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ:5/10/2021

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021

ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ / ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳಿಗೆ / ಉಪಹಾರ ಗೃಹ / ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಛೇರಿ / ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ / ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್:22/09/2021

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2021  
 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೆದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:22/09/2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2021  
 ಬೆಂಮಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಲಯವಾರು ಬಸ್ ಘಟಕಗಳ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್:8/09/2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2021 

ಫೋಟೋ ಕಾಪಿಯರ್ ಪೇಪರ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021

ಆಗಸ್ಟ್-2021 

ಯುವಿ ರೇಡಿಯೇಶನ್ ಪಾಲಿಯುರಿಥೇನ್ ಸೀಲೆಂಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

ಆಗಸ್ಟ್-2021

ವಿನೈಲ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

ಆಗಸ್ಟ್-2021

ಸ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

ಆಗಸ್ಟ್-2021

ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

ಆಗಸ್ಟ್-2021

ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021.

ಆಗಸ್ಟ್-2021

ನೀರು ಮೆದುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ:26/08/2021

ಆಗಸ್ಟ್-2021

ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:24/06/2021

ಜೂನ್-2021 
 ಎಮ್. ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಎಮ್. ಎಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:24/06/2021 ಜೂನ್-2021 
 ಬೆಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೆರ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ (ಎಮ್. ಎಫ್. ಸಿ ) ಆಯ್ಕೆ:24/06/2021 ಜೂನ್-2021 

ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ಗಳ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:16/04/2021

ಏಪ್ರಿಲ್-2021 

ಬೆಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (ಎ.ಎಫ್.ಸಿ.ಎಸ್) ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸರಬರಾಜು, ಅನುಷ್ಠಾನ, ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಆಯ್ಕೆ:16/04/2021

ಏಪ್ರಿಲ್-2021
 ವಾಲ್ವ್ ಪಿನ್, ಟ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ವ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021 
 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021
 ನೀರು ಮರು ಸಂಸ್ಕರಣ ಸ್ಥಾವರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021   
 ಮೆಟಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಆರ್.ಪಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021  
 ನೀರು ಮೆದುಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥವರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಪ್ಪಿನ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021 
 ಮಿರರ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021
 ಮಿರರ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021
 ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021 
ಎಂ.ಎಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021 

ವೋಲ್ವೋ ಝರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ: 07/04/2021

ಏಪ್ರಿಲ್-2021 
ರೇಡಿಯಂ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, ವಿನೈಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ & ರೆಟ್ರೋ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಟೇಪ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021 
ಅಲ್ಯೂಮಿನೀಯಂ ಪಾಪ್ ರಿವಿಟ್ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ: 07/04/2021 ಏಪ್ರಿಲ್-2021

ಬೆಮಸಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಿ.ಐ.ಎಸ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇಟಿಎಂ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಆನ್-ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:24/02/2021

ಫೆಬ್ರವರಿ-2021   

2ಕೆ ಪಿಯು ಪೈಂಟ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:24/02/2021

ಫೆಬ್ರವರಿ-2021  
ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:24/02/2021  ಫೆಬ್ರವರಿ-2021  

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಂಪು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ:15/02/2020

ಫೆಬ್ರವರಿ-2021 
ಡಿಪೋಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು:30/12/2020 ಡಿಸೆಂಬರ್-2020

ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಆಯ್ಕೆ , ನಗರ ಬಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಪಿಐಎಸ್), ಪ್ರದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು:01/12/2020

ಡಿಸೆಂಬರ್-2020
ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ , ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಟೆಂಡರ್:01/12/2020 ಡಿಸೆಂಬರ್-2020
 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರರ ತರಬೇತಿ ಏಜನ್ಸಿ / ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್:21/11/2020 ನವೆಂಬರ್ -2020 

ನಿರ್ಭಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:17/11/2020

 ನವೆಂಬರ್ -2020 
ನಿರ್ಭಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:17/11/2020  ನವೆಂಬರ್ -2020 
ಟ್ಯಾಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:17/11/2020  ನವೆಂಬರ್ -2020 
ಕೆನಾನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ :17/11/2020  ನವೆಂಬರ್ -2020 
ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಗಳ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ:17/11/2020  ನವೆಂಬರ್ -2020 
ಮೋಟಾರ್ಸ್ , ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ರಿಕಂಡೀಶನ್ ಬಗ್ಗೆ : 17/11/2020  ನವೆಂಬರ್ -2020 
Expression of Interest(EOL), Proposal for Automatic Fare Collection System: 13/11/2020 ನವೆಂಬರ್ -2020 
ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ:9/10/2020  ಅಕ್ಟೋಬರ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ:22-09-2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್-ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ:18-09-2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2020
ಬಸ್ ಘಟಕಗಳ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್:08-09-2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2020
ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ವಾಹನಗಳ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಖರೀದಿ:03/09/2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ:07-08-2020 ಆಗಸ್ಟ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ /ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್:30-07-2020 ಜುಲೈ-2020
ಕೋವಿಡ್ ಕಿಟ್ ಗಳ ಖರೀದಿ ಟೆಂಡರ್:28-07-2020 ಜುಲೈ-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ಘಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ: 28-06-2020 ಜೂನ್-2020
ಯಂತ್ರಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಟೆಂಡರ್: 25-06-2020 ಜೂನ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್:18-06-2020 ಜೂನ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್: 10-06-2020  ಜೂನ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟೆಂಡರ್: 05-06-2020 ಜೂನ್-2020
ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಟೆಂಡರ್:28-05-2020 ಮೇ-2020
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಲ್‌ಗಳು / ರಿಫ್ರೆಶ್‌ಮೆಂಟ್ ರೂಮ್ / ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ / ಕಚೇರಿ ನಡೆಸಲು ಮಾಸಿಕ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ: 16-03-2020 ಮಾರ್ಚ್-2020

ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಟೆಂಡರ್:10-03-2020

ಮಾರ್ಚ್-2020

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಲ್‌ಗಳು / ರಿಫ್ರೆಶ್‌ಮೆಂಟ್ ರೂಮ್ / ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ / ಕಚೇರಿ ನಡೆಸಲು ಮಾಸಿಕ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ: 05-03-2020 

ಮಾರ್ಚ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ಘಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ: 02-03-2020 ಮಾರ್ಚ್-2020
ಬೆಂಮಸಾಸಂ ವಿವಿಧ ಬಸ್ ಘಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ: 04-01-2020 ಜನವರಿ-2020 
   

 

 

 

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚಾಲನ ಪಥದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ನಿರ್ಭಯಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸರಕು ಖರೀದಿ ಕುರಿತು

ನಿರ್ಭಯ ಯೋಜನೆ ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ

 ಇ -ಹರಾಜು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕುರಿತು

 

 

EXPRESSION OF INTREST FOR SELECTION OF AGENCY/ ORGANISATION TO BUILD WEB TOOL FOR BMTC TO ASSESS LEVEL OF GENDER SENSISTISATION AMONG DRIVERS AND CONDUCTORS THROUGH QUIZ.

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-02-2024 11:37 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080