ವಜ್ರ ಸೇವೆಗಳು

ವಜ್ರ ಸೇವೆಗಳು ದರಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ಹ್.ರೋಡ್ , ಶಾಂತಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು

                              

                               01-07-2018 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಜ್ರಾ ಎಸಿ ಸೇವೆಗಳ ಶುಲ್ಕ    

                                                                                                                                                                                  

 

ಹಂತಗಳು

 

 

ಕಿ.ಮೀ.

 

 

ಹಿಂದೆ ಈದ ದರಗಳು

            ವಯಸ್ಕರು ಮಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ
ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಯಸ್ಕರ ಶುಲ್ಕ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶುಲ್ಕ

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಕ್ಕಳ ಶುಲ್ಕ

 

ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶುಲ್ಕ

ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಯಸ್ಕರ ಶುಲ್ಕ

ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶುಲ್ಕ

1

2.00

9.00

9.00

1.00

10.00

5.00

1.00

6.00

7.00

1.00

8.00

2

4.00

18.00

18.00

1.00

19.00

9.00

1.00

10.00

14.00

1.00

15.00

3

6.00

27.00

27.00

2.00

29.00

14.00

1.00

15.00

20.00

1.00

21.00

4

8.00

38.00

38.00

2.00

40.00

19.00

1.00

20.00

29.00

2.00

31.00

5

10.00

45.00

45.00

3.00

48.00

23.00

2.00

25.00

34.00

2.00

36.00

6

12.00

50.00

50.00

3.00

53.00

25.00

2.00

27.00

38.00

2.00

40.00

7

14.00

52.00

55.00

3.00

58.00

28.00

2.00

30.00

41.00

3.00

44.00

8

16.00

55.00

60.00

3.00

63.00

30.00

2.00

32.00

45.00

3.00

48.00

9

18.00

58.00

60.00

3.00

63.00

30.00

2.00

32.00

45.00

3.00

48.00

10

20.00

58.00

65.00

4.00

69.00

33.00

2.00

35.00

49.00

3.00

52.00

11

22.00

58.00

65.00

4.00

69.00

33.00

2.00

35.00

49.00

3.00

52.00

12

24.00

60.00

70.00

4.00

74.00

35.00

2.00

37.00

53.00

3.00

56.00

13

26.00

60.00

70.00

4.00

74.00

35.00

2.00

37.00

53.00

3.00

56.00

14

28.00

63.00

75.00

4.00

79.00

38.00

2.00

40.00

56.00

3.00

59.00

15

30.00

63.00

75.00

4.00

79.00

38.00

2.00

40.00

56.00

3.00

59.00

16

32.00

63.00

80.00

4.00

84.00

40.00

2.00

42.00

60.00

3.00

63.00

17

34.00

66.00

80.00

4.00

84.00

40.00

2.00

42.00

60.00

3.00

63.00

18

36.00

69.00

85.00

5.00

90.00

43.00

3.00

46.00

64.00

4.00

68.00

19

38.00

69.00

85.00

5.00

90.00

43.00

3.00

46.00

64.00

4.00

68.00

20

40.00

72.00

90.00

5.00

95.00

45.00

3.00

48.00

68.00

4.00

72.00

21

42.00

72.00

90.00

5.00

95.00

45.00

3.00

48.00

68.00

4.00

72.00

22

44.00

75.00

95.00

5.00

100.00

48.00

3.00

51.00

71.00

4.00

75.00

23

46.00

75.00

95.00

5.00

100.00

48.00

3.00

51.00

71.00

4.00

75.00

24

48.00

82.00

100.00

5.00

105.00

50.00

3.00

53.00

75.00

4.00

79.00

25

50.00

82.00

100.00

5.00

105.00

50.00

3.00

53.00

75.00

4.00

79.00

26

52.00

82.00

100.00

5.00

105.00

50.00

3.00

53.00

75.00

4.00

79.00

27

54.00

87.00

105.00

6.00

111.00

53.00

3.00

56.00

79.00

4.00

83.00

28

56.00

87.00

105.00

6.00

111.00

53.00

3.00

56.00

79.00

4.00

83.00

29

58.00

87.00

105.00

6.00

111.00

53.00

3.00

56.00

79.00

4.00

83.00

30

60.00

94.00

110.00

6.00

116.00

55.00

3.00

58.00

83.00

5.00

88.00

31

62.00

94.00

110.00

6.00

116.00

55.00

3.00

58.00

83.00

5.00

88.00

32

64.00

94.00

110.00

6.00

116.00

55.00

3.00

58.00

83.00

5.00

88.00

33

66.00

100.00

115.00

6.00

121.00

58.00

3.00

61.00

87.00

5.00

92.00

34

68.00

100.00

115.00

6.00

121.00

58.00

3.00

61.00

87.00

5.00

92.00

35

70.00

100.00

115.00

6.00

121.00

58.00

3.00

61.00

87.00

5.00

92.00

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                               ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಒ)

                                                                                                                                            ಬಿಎಂಟಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-10-2019 12:24 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin