ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾಯು ವಜ್ರಸೇವೆಗಳು

ವಜ್ರ ಸೇವೆಗಳು ದರಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ಹ್.ರೋಡ್ , ಶಾಂತಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು

                                                                                   ವಾಯು ವಜ್ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                           ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಚಾರಣಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 7760991269                           

ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ  ಮಾರ್ಗ ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ                           ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ
KIA-4 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್.ಎ.ಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ತಾಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ,ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್ ,ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ  01:50  07:00 15:00  16:30  19:20  20:40   22:00  00:00  06:10  07:10  09:20 17:30   19:00
KIA-4A ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟಿಟಿಎಂಸಿ  ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ತಾಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ,ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್ ,ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ  02:00 08:30 09:40 10:40 11:10  12:10  13:55  12:40  13:50 14:20 15:40 16:00 17:10 
KIA-6  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕಾಡುಗೋಡಿ  ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ತಾಜ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ,ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್ ,ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ ,ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್.ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ  02:10  05:30 06:00 09:00 17:15  18:00  21:00  07:40  08:30 11:30 19:50  20:30  23:40 
KIA-5   ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಬನಶಂಕರಿ    ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ,ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ,ಜಯನಗರ ೪ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ,ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ೬ನೇ  ಹಂತ    01:50    00:00 07:30  08:30 09:30  10:30 12:00  05:30 06:30  07:30 08:30  09:30 10:40
13:00 14:00  15:00 16:00 17:00  18:00 11:40  12:40 13:40  15:00 16:00  16:30
19:00 20:00  20:30 21:00 22:00 23:00  17:00  17:30 18:00  18:30  19:00 20:00 
 23:00           21:00 22:00        
KIA-7A  ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿ .ಡಿ.ಎ  ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಶಿವಾಜಿನಗರ,ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ,ದೊಮಲೂರು , ಸೋನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್   01:50 07:10 08:40  11:20 13:00 16:50  19:00  05:25 06:40  09:20  10:10 11:00  14:50 
 20:50 23:35           16:50 17:55  18:55  21:40     
KIA-8 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ  ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್  02:10     00:00 00:30  05:00 06:00  06:30 07:00  00:00  04:00  05:00  05:45  06:30  07:30 
07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 08:30 09:40 10:30 11:30 13:00 14:30
10:30 11:15 12:00 12:30 13:00 13:30 15:15  16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
14:00  14:30  15:00  16:00  16:20 16:40 18:30 19:20 19:40 20:00  21:00 21:45 
17:30 18:00 18:30 19:00  19:30  20:00  22:30  23:15         
20:30 21:00 21:30 22:00 22:30  23:00             
23:30                      
KIA-8C ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಚಂದಾಪುರ  ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ,ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ  03:00 04:00 05:00 15:30 17:00     08:00 09:00 19:00 20:30    
KIA-9      ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ       ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತ        01:10   01:00 02:30  03:30  04:00  04:45  05:25 00:00  00:40  02:30  04:00  05:00 05:35 
05:45 06:10 06:30 06:50 07:05 07:25 06:10 06:25 06:40 07:25 08:10 08:25 
07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 09:55 08:40  09:05  09:30  09:45 10:00  10:30 
10:10 10:30 10:50 11:05 11:20 11:35 11:00 11:30 12:00 12:20 12:40 13:00
11:50 12:20 12:35 12:50 13:10 13:30  13:30 13:45  14:00  14:15  14:35 14:55 
14:00 14:10 14:30 15:00 15:20 15:40  15:10 15:25 15:45 16:10 16:30  16:45
16:00 16:20 16:40 17:15 17:45  18:15  17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 
18:30 18:45 19:00 19:15 19:45 20:05 18:30 18:50 19:10 19:40 19:55 20:10
20:25 20:45 21:05 21:25 21:40 21:55 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40
 22:25 22:55 23:25       22:10  22:50  23:05  23:20    
KIA-10   ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಂ ಸಿ ಟಿ ಸಿ    ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಯಶವಂತಪುರ ,ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ , ವಿಜಯನಗರ      01:45 05:00  06:00  07:00  08:00  10:00  11:00  02:00  04:00  05:00  06:00  08:00 09:00 
 12:00  13:00 14:00 16:00 17:00 18:00  10:00  11:00  12:00 13:45  15:45  16:45
19:00 19:45 20:30 21:30 22:30  23:30   17:30 18:15 19:15 20:15  21:15   
KIA-14 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಡಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್  ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ ,ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ , ಬಿಳೇಕಳ್ಳಿ  01:50 05:30 06:30 08:50 09:50 10:50 12:30 06:30 07:30 08:30 09:30 11:00 12:00
17:30 18:35 19:35 20:35 22:00 23:30 19:50 20:50 21:50 22:50    

                                                          

                                                                                 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸಹಾಯ ದೂರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ 

ಕ್ರ. ಸಂ                          ಬಿಂದುಗಳು                         ಬಿಂದುವಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 
1 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  7760991170
2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ (ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮೈನ್  ಗೇಟ್ ) 7760991268
3 ಹೆಚ್. ಎಸ್ .ಆರ್ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್  7760991267
4 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ  7760991262
5 ಹೆಚ್.ಎ .ಎಲ್  ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ  7760991264
6 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ  7760991269
7 ಜೆ ಪಿ ನಗರ 5ನೇ ಹಂತ  7760991265

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                               ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಒ)

                                                                                                                                            ಬಿಎಂಟಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-10-2020 03:52 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ