ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾಯು ವಜ್ರಸೇವೆಗಳು

ವಾಯುವಜ್ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ಹ್.ರೋಡ್ , ಶಾಂತಿನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ವಾಯುವಜ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇವೆಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯಿದಿರಿಸಬಹುದು.  

 

For Information Please visit both mybmtc.com and ksrtc.com

Customer care number:080-22483777             

                                                       

ವಾಯು ವಜ್ರ ಅನುಸೂಚಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯದ ವಿವರ                

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಚಾರಣಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 7760991269         

ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಮಾರ್ಗ

 ಆಚರಣೆಯ ಮಾರ್ಗ

ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯ 

 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ದಿಂದ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ      

 ನಗರದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಮಯ      

KIA-4

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಸಿ ನಗರ, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ ರಸ್ತೆ ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ 

01:50

06:30

07:50

09:30 

16:30 

17:00 

18:30 

05:30

07:30

08:30 

10:00 

12:30 

19:00 

21:30

22:30

 

 

 

 

19:30

20:40

 

 

 

 

 KIA-4A

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್  ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಸಿ ನಗರ, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ ರಸ್ತೆ ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್, ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ

02:00

10:30 

11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIA-5  

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಬನಶಂಕರಿ   

ಹೆಬ್ಬಾಳ ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆ ,ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿಟಿಎಂಸಿ ,ಜಯನಗರ ೪ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ,ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ೬ನೇ  ಹಂತ   

01:50   

00:05

07:30 

08:30

09:30 

10:30

11:15 

05:30

06:30 

07:30

08:30 

09:00

09:30

12:00

13:00 

14:00

15:00

16:00 

16:30

10:40 

11:40

12:40 

13:40

14:20 

15:00

17:00

18:00 

19:00

20:00

20:30

21:00 

16:00 

17:00

18:00 

18:30 

 19:00

20:00

22:00

23:00

 

 

 

 

21:00

22:00

 

 

 

 

KIA-6

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕಾಡುಗೋಡಿ

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಸಿ ನಗರ, ಹಲಸೂರು ಲೇಕ್,ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಎಫ್.ಸಿ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್.

02:10

05:40

18:00

 

 

 

 

08:00

20:10

 

 

 

 

KIA-8

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ 

02:00    

00:10

05:00 

05:40

06:20 

07:00

07:20 

00:05 

00:30 

06:40 

07:20 

08:00 

08:20 

07:40

08:20

08:40

09:00

09:20

09:40

08:40

09:00

09:20

10:00

10:40

11:20

10:00

10:20

10:40

11:00

11:20

12:00

11:40

12:20

13:00

18:20

19:40

20:20

12:20 

13:00 

13:40 

14:00 

14:40 

15:20 

20:40

21:20

21:40

22:00 

22:20 

22:40 

16:00

16:40

17:20

18:00

18:20

18:40

23:20 

23:50 

 

 

 

 

19:20

20:00

20:20 

20:40 

21:00 

21:20 

 

 

 

 

 

 

21:40

22:00

23:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIA-8A

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ 

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ , ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ , ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ 

02:00

 

 

 

 

 

 

13:50

14:40

15:20

16:00

16:40

17:20 

 

 

 

 

 

 

18:00

18:40

19:00

19:20

 

 

KIA-9     

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ      

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ,ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತ       

01:00  

00:45

01:40 

03:30 

04:30 

05:20 

05:40

00:20 

02:00 

03:00 

05:00 

05:40

06:20 

06:00

06:20

06:40

07:00

07:20

07:40

06:40

07:00

07:20

07:40

08:00

08:20 

08:00

08:20

08:40

09:00

09:20

09:40

08:40 

09:00 

09:20 

09:40

10:00 

10:20 

10:00

10:20

10:40

11:00

11:20

11:40

10:40

11:00

11:20

11:40

12:00

12:20

12:00

12:20

12:30

12:40

13:00

13:20 

12:40

13:00 

13:20 

13:40 

14:00

14:20 

13:40

14:00

14:20

14:40

15:00

15:40 

14:40

15:00

15:20

15:30

15:40 

15:50

16:00

16:20

16:40 

17:00 

17:20 

17:40 

16:00

16:15 

16:30 

16:45 

17:00 

17:10

18:00

18:20

18:40

19:00

19:20

19:40

17:15

17:30

17:45

18:00

18:15

18:30

20:00 

20:20 

20:40 

21:00 

21:20 

21:40 

18:45

19:00

19:20

19:40

20:00

20:20

22:00

22:20 

22:40 

23:30 

 

 

20:40

21:00

21:20

21:40

22:00

22:20

 

 

 

 

 

 

22:45

23:20

23:40

 

 

 

KIA-10  

 

 

 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಎಂ ಸಿ ಟಿ ಸಿ   

ಹೆಬ್ಬಾಳ,ಯಶವಂತಪುರ ,ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ , ವಿಜಯನಗರ     

01:45

06:00 

07:00 

08:00 

09:00 

10:00 

11:00 

04:00

 05:00

 06:00

 07:00

 08:00

09:00 

12:00

 13:00

14:00

15:00

16:00

17:00 

10:00 

11:00 

11:30

12:30 

13:45 

14:35

18:00

18:30

19:00 

20:00 

20:30 

21:30 

15:45

16:15 

16:45 

17:45 

18:15 

19:15 

22:30

23:30

 

 

 

 

20:15

21:00 

 

 

 

 

KIA-14 

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ-ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್  

ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ, ಬಿಳೇಕಳ್ಳಿ   

01:50  

07:50

08:45 

10:00 

17:30 

18:30 

19:30 

5:30 

6:30 

7:30 

10:00 

11:00 

12:00 

21:40 

22:45 

23:45 

 

 

 

19:35 

20:50 

21:50 

 

 

 

                                                          

                                                                                 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸಹಾಯ ದೂರವಾಣಿ  ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ 

ಕ್ರ. ಸಂ 

                        ಬಿಂದುಗಳು 

                       ಬಿಂದುವಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 

1

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 

7760991170

2

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ (ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮೈನ್  ಗೇಟ್ )

7760991268

3

ಹೆಚ್. ಎಸ್ .ಆರ್ ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 

7760991267

4

ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 

7760991262

5

ಹೆಚ್.ಎ .ಎಲ್  ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ 

7760991264

6

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 

7760991269

7

ಜೆ ಪಿ ನಗರ 5ನೇ ಹಂತ 

7760991265

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                               ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ()

      ಬಿಎಂಟಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-10-2021 04:32 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2021, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080