ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 4(1) B

ಅಧ್ಯಾಯ-1-ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ-2 ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ-3-ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಅಧ್ಯಾಯ-4-ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸೂತ್ರಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ-5-ನಿಯಮಗಳು, ವಿನಿಮಯಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು, ಕೈಪಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ-6-ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ಪ್ರವರ್ಗಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ-7-ಕಾರ್ಯನೀತಿ ರೂಪಣೆ,ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ-8-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಚಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು,ಪರಿಷತ್ತುಗಳು,ಇತರೆ ನಿಕಾಯಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ-9-ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ವಿವರ ಸೂಚಿ ಪುಸ್ತಕ

ಅಧ್ಯಾಯ-10-ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರುಗಳು ಪಡೆಯುವ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಅಧ್ಯಾಯ-11-ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಆಯವ್ಯಯ

ಅಧ್ಯಾಯ-15-ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ-16-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-03-2019 01:22 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


;