ಸಾಧನಾ ಸೂಚಕ

 

ಸಾಧನಾ ಸೂಚಕ

2012-13 ರಿಂದ 2018-19(ಫೆಬ್ರವರಿ-19 ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರದರ್ಶನ

I. ಭೌತಿಕ ಸಾಧನೆ: 

           
ಭೌತಿಕಾಂಶಗಳು

2012-13
 

2013-14

 

2014-15

 

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

(ಫೆಬ್ರವರಿ-19 ವರಗೆ

1.ಘಟಕಗಳು  39 39 40 40 43 44 45
2.ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಅನುಸೊಚಿಗಳು

615

561 392 188 344 296 158
3.ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಅನುಸೂಚಿಗಳು  386 227 621 215 341 364                               358
4.ಆಚರಣೆಯಾದ ಅನುಸೊಚಿಗಳು

6139

6473 6244 6216 6219 6143 6177
5.ಹೊಸ  ವಾಹನಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ

549

838 197

0

7 1406 288
6.ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿದ ವಾಹನಗಳು  268 492 450 120 214 880 436
7.ಆಚರಣೆಯಾದ ವಾಹನಗಳು

6431

6775 6522 6401 6196 6677 6529
8.ಶೇಕಡ ರದ್ದತಿ  5.4 4.8 8.4 10.7 14.7 14.9 12.4
9. ದಿನವಹಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
      ಕಿಮಿ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
12.71 13.14 12.90 12.21 11.43 11.42 11.35
10.ವಾಹನ  ಉಪಯುಕ್ತತೆ 
      (ಕಿ.ಮೀ.) 
221.1 218.2 214.5 208.5 205.5 203.8 202.7
11.ಶೇಕಡ ವಾಹನ 
       ಬಳಕೆ
90.8 91.2 90.5 90.9 88 87.5 83.7
12.ಕೆ.ಎಮ್.ಪಿ.ಎಲ್  3.84 3.82 3.79 3.76 3.73 3.74 3.74
13.ಅವಘಡಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ  3488 3521 2754 2570 1631 2024 1110
14.ಅವಘಡಗಳ  ಪ್ರಮಾಣ 10,000 ಕಿಮಿ ಗೆ 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03
15.ಅಪಘಾತಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ  378 370 388 338 202 293 260
16.ಅಪಘಾತಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ. ಗೆ  0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07
17.ಒಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

34278

36079 36474 35554 34786 34114 33996

 

II.ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆ:
 

ವಿವರಗಳು 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

 

2016-17

2017-18

2018-19

(ಫೆಬ್ರವರಿ-19 ವರಗೆ

1.ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಿ.ಮೀ.(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 4638.38 4795.90 4708.56 4469.82 2205.20 4164.53 3791.37
     %ಹೆಚ್ಚಳ -0.4 3.4 -1.8 -5.1 -5.9 -1.0 -0.6
2.ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 151600.16 176557.33 199411.06 191802.62 177047.15 176470.60 168088.11
     %ಹೆಚ್ಚಳ 9.4 16.5 12.9 -3.8 -7.7 -0.3 4.4
3. ಇತರೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)               
a)ಸರ್ಕಾರದಸಹಾಯಧನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 8747.04 16597.92 17014.00 19520.98 21095.38 25828.00 17694.66
b) ಇತರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 5698.38 8238.94 9259.37 9424.79 12467.88 20400.91 10816.01
c) ಒಟ್ಟು ಇತರೆ ಆದಾಯ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 14445.42 24836.86 26273.37 28945.77 33563.26 46228.91 28510.67
4. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ     (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 166045.58 201394.23 225684.43 220748.39 210610.41 222699.51 196598.78
     %ಹೆಚ್ಚಳ 10.5 21.3 12.1 -2.2 -4.6 5.7 3.10

5. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

180841.03 216153.14 232174.81 219375.73 236701.42 244460.97 226600.31

% ಹೆಚ್ಚಳ

22.1 19.5 7.4 -5.5 7.9 3.3 6.2

6.ಲಾಭ/ನಷ್ಟ (ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

-23448.91 -39595.78 -32763.75 -27572.11 -59654.27 -67990.37 -58512.20
7. ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ    (ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) -14795.45 -14758.15 -6490.38 1372.66 -26091.01 -21761.46 -30001.53
8.. ಇ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ)(ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ) 3268.4 3681.4 4235.1 4291.1 4210.2 4237.5 4433.4
    %ಹೆಚ್ಚಳ 9.8 12.6 15.0 1.3 -1.9 0.6 5.1

9. ಇ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ)(ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ)

3579.8 4199.3 4793.1 4938.6 5008.3 5347.5 5185.4

    %ಹೆಚ್ಚಳ

10.9 17.3 14.1 3.0 1.4 6.8 3.7
10.ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ.ಎಂ (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 3898.8 4507.0 4930.9 4907.9 5628.8 5870.1 5976.7

    %ಹೆಚ್ಚಳ

22.5 15.6 9.4 -0.5 14.7 4.3 6.8
11. ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ    (ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ)   (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) -630.4 -825.6 -695.8 -616.9 -1418.6 -1632.6 1543.3

12. ಅಂಚಿನ ಗಳಿಕೆ    (ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ)    (ಪೈಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 

-319.0 -307.7 -137.8 30.7 -620.4 -522.5 -791.3

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-05-2019 03:25 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


;