ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಇಮೇಲ್ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಡಾ|| ಎನ್ ವಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು  md@mybmtc.com ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  
2 ಶ್ರೀ. ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್,     .ಪಿ.ಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ) directorsv@mybmtc.com ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  

 

 

1 ಶಿವಕುಮಾರಯ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್ ಮು.ಸಿ.ವ್ಯ & ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991204
2 ಎಮ್.ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮು.ಸಂ.ವ್ಯ (ವಾ) ೧೭/೧ & ಮು.ತಾ.ಅ(ನಿ)(ಉ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991101
7760991129
3 ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೆ.ಆರ್ ಮು.ಸಂ.ವ್ಯ(ಆ) & ಮು.ಯೋ&ಸಂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991010
7760991201
4 ಉಮಾಶಂಕರ ಟಿ.ಆರ್ ಮು.ಕಾ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991185
5 ವೆಂಕಟೇಶ .ಟಿ ಮು.ಕಾನೂನು.ಅ & ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991149
7760991007
6 ರಮಾಮಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ ಮು.ಲೆ&ಆ.ಸ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991455
7 ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರೈ ಮು.ಕಾ.& ಕ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991787
8 ಮಂಜುನಾಥ .ಎ.ವಿ ಮು.ಉ&ಖ.ನಿ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991151
9 ಪ್ರಿಯಾಂಕ .ಎ ಗಣಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು & ಮು.ಗ.ವ್ಯ(ಪ್ರ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991248
7760991015
10 ಸುಮನ್ ಉ.ಮು.ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991249
11 ಪುಪ್ಷಲತಾ ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991180
12 ಜಗದಿಶ್ ಕುಮಾರ ವಿ.ನಿ(ದ) ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991131
13 ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಸಿ ವಿ.ನಿ(ಪ) ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760997176
14 ರಮೇಶ ಎಂ ವಿ.ನಿ(ಕೇ) ಕೇಂzದ್ರಿÃಯ ವಲಯ 7760991211
15 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಸ್ ವಿ.ನಿ(ಉ) ಉತ್ತರ ವಲಯ 7760991132
16 ರಮೇಶ ಹೆಚ್.ಎಮ್ ವಿ.ನಿ(ಈ) ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991090
17 ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ.ನಿ(ಪೂ) ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991191
18 ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ ಮು.ಭ&ಜಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991081
19 ಕಿರ್ತಿಚಂದ್ರ ಉ.ಮು.ಉ&ಖ.ನಿ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991154
20 ಜೆ.ಸತೀಶ್ ರಾಜ್ ಉ.ಮು.ಕಾ.ಅ/ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991377
21 ಯಶವಂತ ಆರ್ ನಾಯಕ ಕಾ.ಅ.(ಸಿವಿಲ್) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760996866
22 ಬಸವರಾಜು ಎಸ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760166533
23 ಬಿ.ಎಸ್ ಮುನಿರಾಮೇಗೌಡ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991125
24 ಸತೀಶ್ ಎಂ.ಆರ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  
25 ಹೇಮಲತಾ ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991242
26 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991126
27 ಸದಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ವಿ.ಸಂ.ಅ ಉತ್ತರ ವಲಯ 7760991333
28 ಬಿ. ಚಾಮರಾಜ ವಿ.ಸಂ.ಅ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991335
29 ನಾಗರಾಜ ವಿ ವಿ.ಸಂ.ಅ ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991012
30 ವಿ.ವಿ.ನಾಯಕ್ ವಿ.ಸಂ.ಅ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760991099
31 ರಾಮಚಂದ್ರ ಆರ್ ವಿ.ಸಂ.ಅ ಕೇಂದ್ರಿÃಯ ವಲಯ 7760991332
32 ಶ್ಯಾಮಲ ಮುದೋಡಿ   ವಿ.ಸಂ.ಅ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ 7760991257
33 ಜಯಪಾಲ ಎನ್ ವಿ.ಸಂ.ಅ ಕೆಂ.ಬ.ನಿ 7760991057
34 ಬೈಲಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ವಿ.ಸಂ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ವಾ) 7760991026
35 ಪ್ರತಿಮಾ ಎಸ್.ವಿ ವಿ.ಸಂ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಆ) 7760991203
36 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಮ್.ಎಸ್ ವಿ.ಸಂ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಆ) 7760991013
37 ನಯನಾ ಎಮ್ ವಿ.ಸಂ.ಅ(ಐ.ಟಿ.ಎಸ್) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಆ) 7760991014
38 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಸ್ ಉ.ಮು.ಭ&ಜಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಆ) 7760991078
39 ಪರಿಮಳಾ ನಾಯಕ್ ಉ.ಮು.ಭ&ಜಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991079
40 ಜಗದಿಶ್ ಎಮ್ ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ/ಕಾ ವ್ಯ-೦೧ (ಪ)್ರ ಕೇಂದ್ರಿÃಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ -೦೧ 7760991133
41 ಚೈತ್ರಾ ಕೆ.ಎಸ್ ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991260
42 ಸೌಮ್ಯಾ ಸಿ ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ ಕೇಂದ್ರಿÃಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ -೦೧ 7760991134
43 ಸೀಮಾ ಪಿ.ಕೆ ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  
44 ಚಂದು ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ 7760991331
45 ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ 7760991137
46 ಹೊಸಪೂಜಾರ ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ ಉತÀ್ತರ ವಲಯ 7760991334
47 ನವೀನ್ ಎಮ್ ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ ಈಶಾನÀ್ಯ ವಲಯ 7760991083
48 ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ ಎಮ್ ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 7760991136
49 ಅಮರೇಶ ಎಮ್ ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಲಯ 7760991067
50 ವಾಣಿ ಎಮ್.ಎಸ್ ಸ. ಕಾ.ಅ(ಸಿವಿಲ್) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991176
51 ಶೋಭಾ ಎಮ್.ಎ ಸ. ಕಾ.ಅ(ಸಿವಿಲ್) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991179
52 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಸ. ಕಾ.ಅ(ಸಿವಿಲ್) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991354
53 ರಂಗರಾಜು ಬಿ.ಪಿ ಸ. ಕಾ.ಅ(ಸಿವಿಲ್) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991994
54 ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿ ಸ. ಕಾ.ಅ(ಸಿವಿಲ್) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991178
55 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿ.ಬಿ ಸ. ಕಾ.ಅ(ವಿಧ್ಯುತ್) ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760996865
56 ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ / ತ.ಅ(ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ) ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ 7760991348
57 ಇಮಾಮ್ ಕಾಸಿಮ್ ಕಂದಗಲ್ ಉ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991156
58 ಎಮ್.ಸಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಉ.ಮು.ಭ&.ಜಾ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991076
59 ಹನುಮಂತಪ್ಪ .ಎ ಕಾನೂನು.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760996815
60 ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಮ್.ವಿ ಕಾನೂನು.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991150
         
61 ಶಂಕರನಾರಾಯನ್ ಹೆಚ್.ಟಿ  ಸ.ಆಡಳಿತಾಧೀಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991217
62 ಹೆಮಲತಾ ಎಂ ಸ.ಆಡಳಿತಾಧೀಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991115
63 ಜಯರಾಮ್ ಎ.ಇ ಸ.ಆಡಳಿತಾಧೀಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991220
64 ಪ್ರಭಾವತಿ.ವಿ ಸ.ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991337
65 ಸುಧಾ ಸಿ ಸ.ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991246
66 ಶಿವಕುಮಾರ ಜಿ ಸ.ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991245
67 ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಸ್ ಸ.ಸಂ.ಅ ಯಶವಂತಪುರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್ ಸಿ 7760991477
68 ಪ್ರದಿಪ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಎನ್ ಸ.ಸಂ.ಅ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ JgÀªÀ®Ä ¸ÉêÉ
69 ಮಮತಾ ಬಿ.ಕೆ  ಸ.ಸಂ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ವಾ) 7760991222
70 ಸುದಾ ಸಿ.ಸಿ ಸ.ಸಂ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಆ) 7760991339
71 ಸಬೀನಾ ಬೇಗಂ ಸ.ಸಂ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಐ.ಟಿ.ಎಸ್) -
72 ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ ಸ.ಸಂ.ಅ ಜಯನಗರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ 7760991062
73 ಸುನಿತಾ ಜೆ ಸ.ಸಂ.ಅ ಶಾಂತಿನಗರ ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ 7760991061
74 ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಜಿ.ಎಸ್ ಸ.ಸಂ.ಅ ಕÉ.ಬಿ.ಎಸ್ 7760991405
75 ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸ.ಸಂ.ಅ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 7760991060
76 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ.ಆರ್ ಭ&ಜಾ ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991077
77 ಉಷಾದೇವಿ ಆರ್ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991184
78 ಬಿ.ಸಿ ಕುಮಾರ್ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ(ಉ) -
79 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಕೇ.ಕಾ-೦೪ 7760999742
80 ಮನ್ಮತನ್ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಕೇ.ಕಾ-೦೧ 7760991140
81 ಅಂಜನಪ್ಪ ಬಿ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಕೇ.ಕಾ-೦೧ 7760991134
82 ಕೃಷ್ಣಾ ಎಂ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಕೇ.ಕಾ-೦೨ 7760166500
83 ಶೈಲಾಜಾ ಡಿ ಸ.ಅಂ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991360
84 ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಸ.ಅಂ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760995115
85 ಮಾನವಿ.ಕೆ.ಎಮ್ ಸ.ಕಾ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991063
86 ಮಧುರಾ ರಾಡಿಕ್ಷ್ ಜಿ. ಕಾ&ಕ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991190
87 ನೇತ್ರ‍್ರಾವತಿ ಕಾ&ಕ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991085
88 ಜೀವರತ್ನಮ್ಮ ಸ.ಉ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991452
89 ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ ಸ.ಉ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991121
90 ಪ್ರವೀಣ ಕುಮಾರ್ ಸ.ಉ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991157
91 ಗಂಗಯ್ಯ ಆರ್ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ/ ಸ.ಅ(ವಿದ್ಯುತ್)೧೭/೧ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760991175
92 ದೀಪಕ್ ಎನ್ ಸಾ.ಸಂ.ಅ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 7760999000
         
93 ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ.ಸಂ.ಅ ಘಟಕ-೦೨ 776099 1402
94 ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿ ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ / ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೦೩ 776099 1403
95 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ,ಎಮ್ ಸ.ಸಂ.ಅ ಘಟಕ-೦೪ 776099 1404
96 ಶೀಲ್ಪಾ ಬಿ.ಎಸ್ ಸ.ಸಂ.ಅ ಘಟಕ-೦೬ 776099 1406
97 ಬಸಪ್ಪ ಎಮ್ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೦೭ 776099 1407
98 ಸತೀಶ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ / ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೦೮ 776099 1408
99 ಗಂಗಾಧರ್ ಹೆಚ್ ಸ.ಅಂ.ಅ/ ೧೭/೧ ಘ.ವ್ಯ ಘಟಕ-೦೯ 776099 1409
100 ಪ್ರಶಾಂತ್‌ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೧೦ 776099 1410
101 ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಕೆ ಸ.ಸಂ.ವ್ಯ / ಘ.ವ್ಯ (ಪ್ರ) ಘಟಕ-೧೧ 776099 1411
102 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಿ  ಸ.ಸಂ.ಅ ಘಟಕ-೧೨ 776099 1412
103 ರಾಜೀವ್ ಲೋಚನ್ ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ / ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೧೩ 776099 1413
104 ವೇಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಸ.ಸಂ.ಅ ಘಟಕ-೧೪ 776099 1414
105 ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೧೫ 776099 1415
106 ಪ್ರಸನ್ನ ಡಿ.ಜಿ  ಸ.ಸಂ.ಅ ಘಟಕ-೧೬ 776099 1416
107 ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೧೭ 776099 1417
108 ಎಸ್.ಸತೀಶ್ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೧೮ 776099 1418
109 ಬಿ.ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣೆಗೌಡ ಸ.ಸಂ.ಅ ಘಟಕ-೧೯ 776099 1419
110 ಉಮಾ ಎನ್ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೨೦ 7760991420
111 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಿ.ಬಿ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೨೧ 776099 1421
112 ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಿ.ಹೆಚ್ ಸ.ಸಂ.ಅ ಘಟಕ-೨೨ 776099 1422
113 ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೨೩ 776099 1423
114 ಬಿ ಜೆ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೨೪ 776099 1424
115 ವಿಲ್ಸನ್ ಲೋಬೋ ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ / ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೨೫ 776099 1425
116 ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಯಕ್ ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ / ವಿ.ಸಂಅ ಘಟಕ-೨೬ 776099 1426
117 ಹೆಚ್ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ / ವಿ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೨೭ 776099 1427
118 ಬೀಮಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೨೮ 776099 1428
119 ಮುನಿಕೃಷ್ಣಾ ಎಮ್.ಸಿ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೨೯ 776099 1429
120 ರವೀಂದ್ರ ಸ.ಸಂ.ಅ ಘಟಕ-೩೦ 776099 1430
121 ಜಿ.ಎಮ್ ಮಹೇಶ  ಹಿ.ಘ.ವ್ಯ / ವಿ.ಸಂಅ ಘಟಕ-೩೧ 776099 1431
122 ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ.ಕಾ.ಅ / ಘ.ವ್ಯ (ಪ್ರ) ಘಟಕ-೩೨ 776099 1432
123 ಹರೀಶಕುಮಾರ್ ಸ.ಸಂ.ಅ ಘಟಕ-೩೩ 776099 1433
124 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಮ್ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೩೪ 776099 1434
125 ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೩೫ 776099 1435
126 ನಾಗಭೂಷಣ್  ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೩೬ 776099 1436
127 ಸವೀತಾ ಆದಿ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೩೭ 776099 1437
128 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ಸ.ಸಂ.ಅ ಘಟಕ-೩೮ 776099 1438
129 ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಸ.ಸಂ.ವ್ಯ / ಘ.ವ್ಯ (ಪ್ರ) ಘಟಕ-೩೯ 776099 1439
130 ಅವಿನಾಶ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ.ಸಂ.ಅ ಘಟಕ-೪೦ 7760999840
131 ನಟರಾಜ್ ಬಿ.ಪಿ ಸ.ಸಂ.ಅ ಘಟಕ-೪೧ 7760999841
132 ನಾಗರಾಜ್ ಟಿ.ಎಲ್ ಸ.ಸಂ.ಅ ಘಟಕ-೪೩ 7760999843
133 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಸ.ಕಾ.ಅ / ಘ.ವ್ಯ (ಪ್ರ) ಘಟಕ-೪೪ 7760999844
134 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೪೫ 7760988645
135 ಟಿ.ಎಮ್ ನಾಗರಾಜ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೪೬ 7760999846
136 ಬಿ.ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಸಾದ್  ಸ.ಕಾ.ಅ / ಘ.ವ್ಯ (ಪ್ರ) ಘಟಕ-೪೭ 7760999847
137 ಜೆ.ಟಿ ಚೌದರಿ ಸ.ತಾಂ.ಶಿ ಘಟಕ-೪೮ 7760991148

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-07-2019 05:10 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


;