ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪರ್ಕ ಕೈಪಿಡಿ

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು


ಹೆಸರು


ಪದನಾಮ


ಇ-ಮೇಲ್


ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ


ಕಚೇರಿ


ಫ್ಯಾಕ್ಸ್


ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

cm@karnataka.gov.in

3261

22253414

22253414

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 323A, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01

ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು


ಹೆಸರು


ಪದನಾಮ


ಇ-ಮೇಲ್


ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ


ಕಚೇರಿ


ಫ್ಯಾಕ್ಸ್


ವಿಳಾಸ

ಡಾ. ಜಿ ಪರವಮೇಶ್ವರ

ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

dcm.karnataka@gmail.com

3719

22251176

22251176

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 328,328A , 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01

ಮಂತ್ರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಇಲಾಖೆ

ಇ-ಮೇಲ್

ಆಂತರಿ ದೂರವಾಣಿ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

1

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ.

ಅಭಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ,

ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಟರಿಗಳು. 

ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಂಗ್(ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ).

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ.

ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶ ಇಲಾಖೆ.

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ.

ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ

chiefminister@karnataka.gov.in

min-legis@karnataka.gov.in

min-excise@karnataka.gov.in

min-ssandlot@karnataka.gov.in

min-intelwing@karnataka.gov.in

min-info@karnataka.gov.in

min-planning@karnataka.gov.in

min-energy@karnataka.gov.in

min-portinlandwt@karnataka.gov.in

min-textiles@karnataka.gov.in

min-library@karnataka.gov.in

min-secndedu@karnataka.gov.in

min-statistics@karnataka.gov.in

 

22253414

22253424

22253524

22253454

22200204

22253769

22343740

22205277

22252634

22258583

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ323, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

2

ಡಾ: ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ

ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಗರ ಯೋಜನೆ, ಕಾನೂನು, ಐ.ಟಿ. ಬಿ.ಟಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

min-itbt@karnataka.gov.in

min-sciandtech@karnataka.gov.in

3439

3719

22254661

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, 327, 327-J

328, 328j

ವಿಧಾನ ಸೌಧ

3

ಶ್ರೀ ಮನಗೂಳಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು

min-horticulture@karnataka.gov.in

3273

22253747

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 301-301 J

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

4

 

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ

ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು

min-fisheries@karnataka.gov.in

min-ah@karnataka.gov.in

3504

22255023

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ; 305, 305-J

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

5

ಶ್ರೀ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು

min-revenue@karnataka.gov.in

3448

22250637

ನಿವಾಸ

22251575

22255972

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 314-314J

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

6

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು

min-prisons@karnataka.gov.in

min-home@karnataka.gov.in

3450

22252536

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 315, 315-J

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

7

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ,

ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

min-publicworks@karnataka.gov.in

3489

22251798

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 316, 316J ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

8

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್

ಮಾನ್ಯ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು

min-lmindustries@karnataka.gov.in

3234

22253835

ನಿವಾಸ

22252297

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 317-317ಎ

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

9

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಸಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ

ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು

min-transport@karnataka.gov.in

3492

22258094

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 329, 329-ಎ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು,

10

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು

 min-kancul@karnataka.gov.in

3496

22258004

ನಿವಾಸ

23600560

23613310

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 336-336 J

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

11

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್

ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರು

min-housing@karnataka.gov.in

3228

22253651

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 337, 337-J

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

12

 

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ

ಮಾನ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

 

3167

22253578

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 339, 339-J

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

13

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರು

min-labour@karnataka.gov.in

3988

22353104

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 340-J, 340-341

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

14

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ (ವಾಸು)

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

min-primedu@karnataka.gov.in

3413

22253751

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 342, 342-J

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

15

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮಾನ್ಯ

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು

min-mi@karnataka.gov.in

3475

22259183

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 343, 343-J

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

16

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ

ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು

min-higheredu@karnataka.gov.in

3426

22251568

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 344, 344-J

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

17

ಶ್ರೀ. ಸಾ.ರಾ. ಮಹೇಶ್

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಸಚಿವರು

min-sericulture@karnataka.gov.in

min-tourism@karnataka.gov.in

3009

22251639

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 244, 245

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

18

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮಾಲ

ಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಶಿಷ್ಟಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು

min-wcd@karnataka.gov.in

3469

22255282

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 252, 253-J

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

19

 

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಟಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕ್

ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಚಿವರು

min-muzarai@karnataka.gov.in

3501

22259181

 

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 257 J, 258

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

20

ಶ್ರೀ ಇ. ತುಕಾರಾಮ್

ಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು

min-mededu@karnataka.gov.in

3897

22253631

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 262, 262-J

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

21

ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಹೆಚ್. ಶಿವಶಂಕರೆಡ್ಡಿ

ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು

min-agriculture@karnataka.gov.in

4264

22252292

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 38-39

ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

22

ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್

ಮಾನ್ಯ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು

min-minesgeology@karnataka.gov.in

4010

22371240

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 141, 142

ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

23

ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ

ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು

min-health@karnataka.gov.in

4336

4468

22370825

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 143-146

ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

24

ಶ್ರೀ ರಹೀಂ ಖಾನ್

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು

min-youth@karnataka.gov.in

4501

4502

22252163

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 206-207

ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

25

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪೂರ

ಮಾನ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರು

min-sugar@karnataka.gov.in

4583

5084

22267889

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 234, 235

ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

27

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡ,

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು.

min-rdpr@karnataka.gov.in

4439

22256093

ನಿವಾಸ

23626678

23343968

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 244, 245

ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು

28

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜೆಡ್. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್

ಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ, ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು

min-fcs@karnataka.gov.in

min-hajwakf@karnataka.gov.in

min-minortywelf@karnataka.gov.in

4840

4841

22253659

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 342-343

ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು.

29

ಶ್ರೀ ಯು.ಟಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್

ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು

min-ud@karnataka.gov.in

4783

22383418

ನಿವಾಸ

23632782

23434305

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 344, 345

ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

30

ಶ್ರೀ. ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪೂರ

ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು

min-cooperation@karnataka.gov.in

5090

22257285

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 442, 443 ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

31

ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ್ ಎಲ್. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ಮಾನ್ಯ ಅರಣ್ಯ, ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರು

min-forest@karnataka.gov.in

4568

22250388

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 444, 445 ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

 32

 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.‌ ನಾಗೇಶ್

ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವರು

min-ssi@karnataka.gov.in

 

 

 

 ‌ ಬೆಂಗಳೂರು

33

ಶ್ರೀ ಆರ್‌ ಶಂಕರ್

ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಚಿವರು

 min-munandlocal@karnataka.gov.in

 

 

 

134, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ 

ಬೆಂಗಳೂರು

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ


ಹೆಸರು


ಪದನಾಮ


ಇ-ಮೇಲ್


ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ


ಕಚೇರಿ


ಫ್ಯಾಕ್ಸ್


ವಿಳಾಸ

ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಟಿ. ಎಂ.

ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

cs@karnataka.gov.in

3476

22252442

22258913

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 320, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು -1

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ


ಹೆಸರು


ಪದನಾಮ


ಇ-ಮೇಲ್


ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ


ಕಚೇರಿ


ಫ್ಯಾಕ್ಸ್


ವಿಳಾಸ

ಪ್ರಸಾದ್ ಡಿ. ವಿ.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.) ಶಿ

acs@karnataka.gov.in

3400

22257982

22256306

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 331, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01

ಎಸಿಎಸ್ -ಕಮ್- ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು


ಹೆಸರು


ಪದನಾಮ


ಇ-ಮೇಲ್


ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ


ಕಚೇರಿ


ಫ್ಯಾಕ್ಸ್


ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀಮತಿ. ವಂದಿತಾ ಶರ್ಮಾ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಎ.ಸಿ.ಎಸ್.)

devcon@karnataka.gov.in

3308

22250715

22251080

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 306, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಕ್ರಸಂ.


ಹೆಸರು


ಪದನಾಮ


-ಮೇಲ್


ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ


ಕಚೇರಿ


ಫ್ಯಾಕ್ಸ್


ವಿಳಾಸ

1

ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಪಿ

ಎಸಿಎಸ್, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

Prs.energy@gmail.com

4649

22252373

22353952

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 226, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01

2

ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್

ಎಸಿಎಸ್, ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

acsuddoffice@gmail.com

5074

22253958

22353944

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 436, 4ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01

3

ಪರಮೇಶ್ ಪಾಂಡೆ

ಎಸಿಎಸ್, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ(ಜನಸ್ಪಂದನ)

Prs-janaspandana@karnataka.gov.in

3188

22860120

 

20ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗೋಪುರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು-01

4

ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ , ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಡಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಆರ್ (ಚುನಾವಣೆಗಳು)

 

 

22242042

22234039

 

5

ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ (ಡಾ)

ಎಸಿಎಸ್, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ

Prs-home@karnataka.gov.in

3456

22258830

22250225

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.222, 2ನೇ  ಮಹಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01.

6

ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ (ಡಾ)

ಎಸಿಎಸ್, ಯೂತ್ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ (ಸಿ / ಸಿ)

ysdsec@gmail.com

2589

22255827

22252499

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 242, 2ನೇ  ಮಹಡಿ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಂಗಳೂರು -01

7

ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ (ಡಾ)

ಸಿಎಸ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸಿ / ಸಿ)

Prs.pwd@gmail.com

4839

22251449

22353988

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 336, 3ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01

8

ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ದೆವೆ

ಎಸಿಎಸ್, ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ

prsfee@gmail.com

2509

 

22256722

22258393

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 447 ,4ನೇ  ಮಹಡಿ , 2ನೇ  ದ್ವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು -01.

9

ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ದಾವೆ

ಎಸಿಎಸ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ (ಸಿ / ಸಿ)

Idd.prs@gmail.com

5085

22282366

22280605

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.28, ನೆಲ ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು-01

10

ಪ್ರಸಾದ್ ಐಎಸ್ ಎನ್

ಎಸಿಎಸ್, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

Psfd255@gmail.com

 

3749

22252078

22256360

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.254, 2ನೇ   ಮಹಡಿ ,ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01

11

ಡಾ. ಕಲ್ಪನಾ ಜಿ.

ಎಸಿಎಸ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ(AR, Training & PP)

Prsar-dpar@karnataka.gov.in

 2825

 22353985

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 612,6ನೇ ಮಹಡಿ,೧ನೇ ಧ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01

12

ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾ

ಎಸಿಎಸ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ)

Acs-egov@karnataka.gov.in

2633

22353953

22259109

ಕೊಠಡಿ 102, 2ನೇ  ದ್ವಾರ, ಬಹು  ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01

13

ಮಂಜುಳಾ ವಿ.

ಎಸಿಎಸ್, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ)

Secyme-hfw@karnataka.gov.in

2455

22255324

22353916

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.611,. 6ನೇ ಮಹಡಿ  ಮಹಡಿ , 4ನೇ  Gate, ಬಹು  ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು -01

14

ಗಂಗಾರಾಮ್ ಬಡೆರೆಯಾ

ಎಸಿಎಸ್, ಸಾಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

secysocialwelfare@gmail.com

 

4567

22254820

22254820

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.232, 2ನೇ  ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01.

15

ರಾಮದೇವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇ.ವಿ.(ಡಾ.)

ಎಸಿಎಸ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ

Pspm.kar@nic.in

 3382

 22253565

 22281021

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.326, 3ನೇ ಮಹಡಿ , ವಿಧಾನ ಸೌಧ ,ಬೆಂಗಳೂರು -01

16

ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್

ಎಸಿಎಸ್, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ascuddoffice@gmail.com

5074

22253958

22353944

436, 4ನೇ  ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸಸೌಧ , ಬೆಂಗಳೂರು -01.

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.ʻ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್‌

ಆಂತರಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಚೇರಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌

ವಿಳಾಸ

1

ಅಂಜುಮ್‌ ಪರ್ವೆಜ್‌

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

Secy-ud@karnataka.gov.in

5078

22353942

22280318

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.435, 4ನೇ  ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-560001

2

ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್‌

ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

secratoryagrigok@gmail.com

2595

22250284

22251420

ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 246,2ನೇ  ಮಹಡಿ , 2ನೇ  ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-560001

3

ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್‌

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

Secyhorti-ah@karnataka.gov.in

2529

22353939

22385687

ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 331, 3ನೇ  ಮಹಡಿ, 2ನೇ  ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-560001

4

ಮಂಜುನಾಥ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಎಂ.

ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪಶು ಸಂಗೋಪಣೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

Prs-ahf@karnataka.gov.in

4109

22353977

22253734

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.404,4ನೇ  ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-56000

5

ಗೌರವ್‌ ಗುಪ್ತ

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ

Prs-ci@kar.gov.in

4340

22252443

22259870

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.  106, 1ನೇ  ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-560001

6

ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಕಟಾರಿಯಾ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗಣಿ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

Secmines-ci@karnataka.gov.in

4235

22353933

22356381

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.136, 1ನೇ  ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

7

ಡಾ. ಎನ್‌ ನಾಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ

Prs-coop@karnataka.gov.in

2512

22251297

22253721

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.618, 6ನೇ ಮಹಡಿ , 3ನೇ  ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-560001

8

ಅಂಜುಮ್‌ ಪರ್ವೆಜ್‌

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿ.ಆ.ಉ ಇಲಾಖೆ

Prs-dpar@karnataka.gov.in

3335

22251425

22256371

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.  246,2ನೇ  ಮಹಡಿ,ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

9

ಡಾ. ಎನ್‌ ನಾಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

Prshigh-edu@karnataka.gov.in

2494

22252437

22253756

6ನೇ ಮಹಡಿ, 2ನೇ  ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

10

ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

Prsprim-edu@karnataka.gov.in

2560

22257334

22385545

6ನೇ ಮಹಡಿ , 2ನೇ  ದ್ವಾರ , ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

11

ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಝಾ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು  ಇಲಾಖೆ(ಬಡ್ಜೆಟ್‌)

Secybud-fd@karnataka.gov.in

3438

22353138

22280520

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.251, 2ನೇ   ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

12

ಡಾ. ಏಕರೂಪ್‌ ಕೌರ್‌

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚ.)

Secyexp-fd@karnataka.gov.in

3484

22251772

22353122

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.208, 2ನೇ   ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

13

ಟಿ. ಕೆ. ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ

Prs-fcs@karnataka.gov.in

4652

22259024

22353959

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.29, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

14

ವಿಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಗೋಗಿ

ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

Srcyforest-fee@karnataka.gov.in

2570

22254434

-

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.441, 4ನೇ  ಮಹಡಿ, 2ನೇ  ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

15

ಎನ್.‌ ಎಲ್.‌ ಶಾಂತಕುಮಾರ್‌

ಅರಣ್ಯ(FEE)

Secyenv-fee@karnataka.gov.in

2445

22254377

-

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.708, 7ನೇ  ಮಹಡಿ ,4ನೇ  ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-560001

16

ಜಾವೇದ್‌ ಅಖ್ತರ್‌

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇಲಾಖೆ

Prs-hfw@karnataka.gov.in

4234

22255324

22353916

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ104,1ನೇ   ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-560001

17

ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್‌

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  ಗೃಹ (PCAS) ಇಲಾಖೆ

Secypsas-home@karnataka.gov.in

3710

22256774

22256774

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 219,2ನೇ   ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧಬೆಂಗಳೂರು-560001

18

ಡಾ. ಬಿ ಬಸರಾಜು

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರಿಗೆ  ಇಲಾಖೆ

prs-transport@karnataka.gov.in

2548

22353912

22352769

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.126, 1ನೇ  ಮಹಡಿ,  3ನೇ  ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

19

ಡಾ. ಜೆ. ರವಿಶಂಕರ್‌

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ

Prs-housing@karnataka.gov.in

4503

22256356

22253718

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.213, 2ನೇ  ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

20

ಟಿ.ಕೆ. ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರವಾಸೋಧ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ

Acs-tour@karnataka.gov.in

4007

22255482

22252499

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 5,  ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

21

ಡಾ. ಬಿ. ಬಸವರಾಜು

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಲಾಖೆ

Secy-kc@karnataka.gov.in

4002

22205781

22353105

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3, ground ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560001

22

ಡಾ. ರಜನೀಶ್‌ ಗೋಯಲ್‌

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ

Prs-yesd@karnataka.gov.in

2589

22255827

22252499

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.242, 2ನೇ  ಮಹಡಿ,2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

23

ಅಮ್ಲನ್‌ ಅದಿತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್‌

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

Secy-laboiur@karnataka.gov.in

 50004

 22254894

 22256368

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.  414, 4ನೇ ಮಹಡಿ  ವಿಕಾಸ ಸೌಧ

24

ಎನ್. ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ

Secy-law@karnataka.gov.in

3693

22353111

22253754

33, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

25

ರಾಕೇಶ್‌ ಸಿಂಗ್‌

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ

Prs-wr@karnataka.gov.in

4710

22257064

22353983

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.  307, 3ನೇ  ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

26

ಜಯಪ್ರಕಾಶ್‌

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ

Secytech-wr@karnataka.gov.in

4714

22255524

22255306

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.304, 3ನೇ  ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

27

ಸಿ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ವಾಮಿ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ

Prs-mi@karnataka.gov.in

4173

22254965

22254965

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.208, 2ನೇ  ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

28

ಕೆ. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್‌

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಲಾಖೆ

Secy-dpal@karnataka.gov.in

3387

22254445

22353109

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 137, 1ನೇ  ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-560001

29

ಚಕ್ರವರ್ತಿಮೋಹನ್‌

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

Secyplan@karnataka.gov.in

2732

22252352

22371454

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.306, 3ನೇ  ಮಹಡಿ, 4ನೇ  ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

30

ಡಾ. ರಜನೀಶ್‌ ಗೋಯಲ್‌

ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ  ಇಲಾಖೆ

prs-pwd@karnataka.gov.in

4839

22251449

22353988

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.336, 3ನೇ  ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು-560001

31

ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ  ಇಲಾಖೆ

Secytech-pwd@karnataka.gov.in

4852

22251548

22253710

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.333, 3ನೇ  ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

32

ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಖತ್ರಿ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

Prs-rev@karnataka.gov.in

2495

22252731

22256384

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.  505, 5th , ಮಹಡಿ, 2ನೇ  ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

33

ಗಂಗಾರಾಮ್‌ ಬಡೆರಿಯಾ

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)

secyrd@karnataka.gov.in

2995

22032995

-

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.  627, 6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ   ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

34

ಲ್.ಕೆ ಅತೀಕ್

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ

prsrd-rdpr@karnataka.gov.in

2446

22353929

3ನೇ  ಮಹಡಿ, 3ನೇ  ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

Principalsecratoryrdpr@gmail.com

35

ಎಲ್.‌ ಕೆ. ಅತೀಕ್‌

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ

secryrdpr@gmail.com

2941/2446

22384574

22389520

3ನೇ  ಮಹಡಿ, 3ನೇ  ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

36

ಗಂಗಾರಾಮ್  ಬಡೆರಿಯಾ

ಪ್ರಧಾನ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

prs-sw@karnataka.gov.in

4567

22254820

22254820

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.232, 2ನೇ  ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

37

ಎಂ. ವಿ . ಸಾವಿತ್ರಿ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ

Secy-mw@karnataka.gov.in

4440

22200623

22257602

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.204, 2ನೇ  ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

38

ಅಂಜುಮ್‌ ಪರ್ವೆಜ್‌

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪೌರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು  ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಇಲಾಖೆ

Secy-ud@karnataka.gov.in

5079

22353942

22280318

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.  435, 4ನೇ    ಮಹಡಿ , ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

39

ಉಮಾ ಮಹದೇವನ್

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

Prlsecy-wc@karnataka.gov.in

2562

22353991

22251011

1ನೇ  ಮಹಡಿ, 3ನೇ  ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

40

ಗೌರವ ಗುಪ್ತಾ

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ,  ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

itbtsec@karnataka.gov.in

2434

22280562

22288340

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.602 & 603 5ನೇ ದ್ವಾರ, 6ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಬೆಂಗಳೂರು-560001

41

 ಕಪಿಲ್‌ ಮೋಹನ್

ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

Prs-dpe@karnataka.gov.in

2510

22372426

22372427

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.  711,7ನೇ  ಮಹಡಿ, 2ನೇ  ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

42

 ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಮೊಹಿಸಿನ್

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

Prsecy-bcw@karnataka.gov.in

4499

22252163

22255171

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.203, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

 

 


ಅಪರ /ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಪದನಾಮ ಆಂತರಿಕ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
1 ಪಿ.ಎ. ಗೋಪಾಲ್ ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ರಿಯವರ  ಸಚಿವಾಲಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ) 3288 22251792   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 235 ,  2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
2 ಎಂ.ಆರ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್       ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ   22001366 22001366 ನೆಲ,  2ನೇ  ಮತ್ತು  3ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  4ನೇ  ಮಹಡಿ, 2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಹಂತ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
3 ವೈ.ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್       ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ.ಮ.ಕ (ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)  2264 22353957   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  408 , 2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  ನೆಲ  ಮಹಡಿ,  5ನೇ  ಹಂತ,
4 ಬಿ.ಎಲ್. ರಮೇಶ   ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2   3543 22251495 23395311 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   259 ,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  ನೆಲ  ಮಹಡಿ,  5ನೇ  ಹಂತ,
5 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್. ಬುಗಟ್ಯಾಗೋಳ     ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3553 22250802 23592271 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   249ಸಿ,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  ನೆಲ  ಮಹಡಿ,  5ನೇ  ಹಂತ,
6 ಜಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ       ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ  ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷಿ,  ತೋಟಗಾರಿಕೆ  ಮತ್ತು  ರೇಷ್ಮೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 2632 22354406   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   604 ,  4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  4  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
7 ಚೈತ್ರ ವಿ.                   ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 (ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) 4230 22256045 22203092 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  26   ,  ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
8 ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ) 2516 22250127   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   540  3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
9 ಕೆ. ಭಾನುಮತಿ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2313 22879502   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  01  ,    3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
10 ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ನಾದನ್   ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ) ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಯೋಜನೆ) 2223 22353948   6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
11 ಉಮಾದೇವಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 5255 22255878   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  211 ,  2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
12 ಗೋಪಾಲ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4604 22281239   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  229 ,  2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
13 ಡಾ. ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ  ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ (ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.) ಕೋಶ 2442 22284498   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   252 ,  2  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
14 ಎಂ.ಎಸ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  3801 22259099 28396983 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   128ಎ ,  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ
15 ಶಶಿಕಲಾ ಭಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  3935 22256890 25711468 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  127ಬಿ  ,  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ
16 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿ. ಕಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  3798 22256305 25713528 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   27 ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ
17 ಎಸ್. ನಿರ್ಮಲ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಪರಿಷತ್ತಿನ  ಸಚಿವಾಲಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3787 22353133 22370946 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  228 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ

 

 

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಇಲಾಖೆ ಪದನಾಮ ಆಂತರಿಕ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
1 ಸಿ.ಎನ್. ಮೀನಾ ನಾಗರಾಜು     ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ರಿಯವರ  ಸಚಿವಾಲಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3127 22257427    ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  243
   2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
2 ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್    ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ) 3399 22252506 25272854 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 319  ನೆಲ,  2ನೇ  ಮತ್ತು  3ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  4ನೇ  ಮಹಡಿ, 2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಹಂತ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
3 ಎಂ. ವೆಂಕಟರಸಪ್ಪ          ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   ಬ.ಮ.ಕ (ಆಡಳಿತ) 2391 22343580 22343580 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 405 ನೆಲ,  2ನೇ  ಮತ್ತು  3ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  4ನೇ  ಮಹಡಿ, 2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಹಂತ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
4 ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ     ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ ಕೋಶ 3031 9449003444   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  342ಎ  ನೆಲ,  2ನೇ  ಮತ್ತು  3ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  4ನೇ  ಮಹಡಿ, 2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಹಂತ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
5 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಬಿ.   ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು) 3401 22353100 22353107 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 015ಬಿ  ನೆಲ,  2ನೇ  ಮತ್ತು  3ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  4ನೇ  ಮಹಡಿ, 2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಹಂತ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
6 ಡಾ: ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಿ.     ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3321 22252849 22254231 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  318ಎ ನೆಲ,  2ನೇ  ಮತ್ತು  3ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  4ನೇ  ಮಹಡಿ, 2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಹಂತ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
7 ನಾಗರಾಜ ಬಿ.ಎಸ್. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 3440 22259795 23438699 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 23  ನೆಲ,  2ನೇ  ಮತ್ತು  3ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  4ನೇ  ಮಹಡಿ, 2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಹಂತ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
8 ಹೆಚ್.ಆರ್. ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) 2360 22256808 22374603 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 249  ನೆಲ,  2ನೇ  ಮತ್ತು  3ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  4ನೇ  ಮಹಡಿ, 2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಹಂತ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
9 ಎಸ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಯ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-1) 3685 9480338566   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 249  ನೆಲ,  2ನೇ  ಮತ್ತು  3ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  4ನೇ  ಮಹಡಿ, 2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಹಂತ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
10 ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಎಂ. ಭಂಡಾರೆ ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ) ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ) ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ 2659 22381075 22381075 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  605  6 ನೇ ಮಹಡಿ, 1/2ನೇ ದ್ವಾರ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
11 ಪವನ್‍ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಪಾಟಿ   ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ     3550 22258973 22253733  ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 249ಎಫ್  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  ನೆಲ  ಮಹಡಿ,  5ನೇ  ಹಂತ,
12 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್     ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 3362 22251121   250   2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  ನೆಲ  ಮಹಡಿ,  5ನೇ  ಹಂತ,
13 ಸುದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್.ಡಿ.ಎಸ್   ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಲ್ಯಾಣ) 3267 22255728   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 256  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  ನೆಲ  ಮಹಡಿ,  5ನೇ  ಹಂತ,
14 ಡಾ|| ಮಂಗಳ ಜಿ.ಎಸ್.         ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 3165 22373029   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 253  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  ನೆಲ  ಮಹಡಿ,  5ನೇ  ಹಂತ,
15 ಮುರಳೀಧರ ಕೆ.            ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2580 22250356   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  03 ,   2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  ನೆಲ  ಮಹಡಿ,  5ನೇ  ಹಂತ,
16 ಜಿ.ಬಿ. ಹೇಮಣ್ಣ              ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಧಾನಸೌಧ (ಸೇವೆಗಳು-1) 3329 22353984   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 207ಎ  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  ನೆಲ  ಮಹಡಿ,  5ನೇ  ಹಂತ,
17 ಡಿ.ಎಸ್. ಜೋಗೋಜೆ   ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-2) 3429 22353987   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  202ಎ  , 2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  ನೆಲ  ಮಹಡಿ,  5ನೇ  ಹಂತ,
18 ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿ.ಹೆಚ್. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್)
ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
3552 22256351   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   249ಬಿ  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  ನೆಲ  ಮಹಡಿ,  5ನೇ  ಹಂತ,
19 ಮಧುಸೂಧನ್ ಕಾನೂನು  ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  (ಅಭಿಪ್ರಾಯ-1) 3669 9448728655   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  036ಎ  ನೆಲ,  1  ಮತ್ತು  2  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ  ಮತ್ತು  4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ
20 ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್     ಕಾನೂನು  ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ-2) 3303 22386975    ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  032ಎ  ನೆಲ,  1  ಮತ್ತು  2  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ  ಮತ್ತು  4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ
21 ಎ. ಈರಣ್ಣ            ಕಾನೂನು  ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಧಾನಸೌಧ (ಅಭಿಪ್ರಾಯ-3 ಮತ್ತು 4) 3357 22257611   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  036ಡಿ ನೆಲ,  1  ಮತ್ತು  2  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ  ಮತ್ತು  4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ
22 ರಶ್ಮಿ ಎಂ.      ಕಾನೂನು  ಇಲಾಖೆ ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3539 22253104   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 036  ನೆಲ,  1  ಮತ್ತು  2  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ  ಮತ್ತು  4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ
23 ಲಲಿತ  ಕಾನೂನು  ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ-1) 3502 22255991   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 30  ನೆಲ,  1  ಮತ್ತು  2  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ  ಮತ್ತು  4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ
24 ಬಿ. ದೇವಿಕ      ಕಾನೂನು  ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ವಿಧಾನಸೌಧ (ಆಡಳಿತ-2) 3322 22251996   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 201  ನೆಲ,  1  ಮತ್ತು  2  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ  ಮತ್ತು  4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ
25 ನಂದೀಶ್ ಆರ್.ಪಿ    ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ) ಸಚಿವಾಲಯದ  ವಿವಿಧ  ಇಲಾಖೆಗಳ  ಕಾನೂನು  ಕೋಶಗಳು ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು      ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2891 22353763    ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  638     6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
26 ಎ.ಎಂ. ನಳಿನಿ ಕುಮಾರಿ     ಸಚಿವಾಲಯದ  ವಿವಿಧ  ಇಲಾಖೆಗಳ  ಕಾನೂನು  ಕೋಶಗಳು ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು   ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ    2892 22353765     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 637    6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
27 ರಾಜೇಶ್ ಕರ್ಣಮ್ ಕೆ.        ಸಚಿವಾಲಯದ  ವಿವಿಧ  ಇಲಾಖೆಗಳ  ಕಾನೂನು  ಕೋಶಗಳು ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು   ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ    2890 22353764     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  636    6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
28 ನಂದೀಶ್ ಆರ್.ಪಿ.      ಸಚಿವಾಲಯದ  ವಿವಿಧ  ಇಲಾಖೆಗಳ  ಕಾನೂನು  ಕೋಶಗಳು ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು   ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪ್ರಭಾರ) 2887 9916996185    ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 624  6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
29 ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್  ಸಚಿವಾಲಯದ  ವಿವಿಧ  ಇಲಾಖೆಗಳ  ಕಾನೂನು  ಕೋಶಗಳು ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2885 22353769   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   634   6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
30 ಎನ್. ನರಸಮ್ಮ     ಸಚಿವಾಲಯದ  ವಿವಿಧ  ಇಲಾಖೆಗಳ  ಕಾನೂನು  ಕೋಶಗಳು ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2884 22353772     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 632   6ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
31 ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಜಯ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 3669 22253073   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 36  ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
32 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 3344 9480246629   13ಡಿ  ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
33 ಹೆಚ್. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3 3961 9448519199   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 14 ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
34 ಜೆ.ಡಿ. ಮಧುಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗಳು) 3540 22254451 22589996 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 220 ನೆಲ,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ
35 ಬಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ) 3707 22258526 22258526 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 221  ನೆಲ,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ
36 ಬಿ.ಎನ್. ಸುಜಾತ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಒಂದನೇ ಅಪರ ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3653 22255285   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 07 ನೆಲ,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ
37 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜಿ         ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 (ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು) 4149 22253736   24  ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
38 ಶಂಕರ್ ಎಸ್. ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-(ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ) 4768 22341657   2  ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
39 ಸಿದ್ದೇಶ್ ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ     ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ-1) 2524 22254437 22254437 3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
40 ಎನ್.ವೈ. ಸಾಗರ      ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ-2) 2354 22341825   3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
41 ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-1 ಮತ್ತು 3 ಮತ್ತು ಭೂಮಾಪನ) 2585 22353945   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 556 3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
42 ಸದಾಶಿವ ಪ್ರಭು ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸುಧಾರಣೆ, ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಕಂದಾಯ) 2343 22251633   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 540   3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
43 ಶಂಕರಗೌಡ ಸಿ. ದೊಡ್ಡಮನಿ    ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಪುನರ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ)
2221 22256869   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 551   3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
44 ಆರ್. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ) ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು) 2217 22252094   6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
45 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜೆ.ಆರ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ) ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ) 2395 22281689   6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
46 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಕೆ.ಎಲ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ) ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು) 2591 22353868 26420754 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 762   6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
47 ಎನ್.ಆರ್ ಜಗನ್ಮಾತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು, ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ, ಸಮನ್ವಯ) 4399 22343550   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 139 , 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
48 ಡಾ:  ಬಿ.ಸಿ.  ಸತೀಶ್    ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಣಿ) 4409 22353931 23365555 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 138,   1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
49 ಹೆಚ್. ಬಸವರಾಜೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಕ್ಕರೆ) 4537 23615277   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  121 ಎಫ್  1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
50 ಸುಗುಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜವಳಿ) 4367 23353934   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  129,   1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
51 ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) 2260 22353956 28463258 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 506  5,  6,  7ನೇ  ಮಹಡಿ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
52 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿ.ಎನ್. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) 2430 22280563   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 501  5,  6,  7ನೇ  ಮಹಡಿ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
53 ಎನ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 5105 22343732   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 418  4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
54 ಗೋಪಿನಾಥ ಜಿ.ಎಸ್. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು) 4916 22353965   3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ
55 ಡಾ: ಗೀತಾ ಎಲ್. ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು) 4739 22251611 22251611 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 308  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ
56 ಅರವಿಂದ ಬಾಬು ಜಿ. ಹಿರೇಮಠ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ) 4798

4748
22256147 22256147 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 316  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ
57 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2458     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 615 6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  4  ನೇ  ಹಂತ,  4  ನೇ  ದ್ವಾರ,   ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
58 ಬಿ. ನಾಗಭೂಷಣ್    ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 2712 22353949   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 414  4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
59 ಎ.ಎ. ಚಪ್ಪರ್ ಬಂದ್       ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 2597 22353937   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 409  4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
60 ಜಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ) 2283 22353878   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 426 , 4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ  ಮತ್ತು  1  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ
61 ಎಂ.ವಿ. ಧೋತ್ರೆ     ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ವಿಕಾಸ ಸೌಧ (ರೇಷ್ಮೆ) 4369 22353930   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 129,  4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ  ಮತ್ತು  1  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ
62 ಆರ್. ಲೀಲಾವತಿ     ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 5028 22351061   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 408 4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
63 ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2324   22353958 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  440 4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  7  ನೇ  ಮಹಡಿ,  4  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
64 ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2368 22353950 26780941 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 605  6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
65 ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಎನ್. ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2521 22353951 23218327 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 603 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
66 ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ.ಬಿ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4608 22353919   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  303ಎ  2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
67 ಎನ್.ಆರ್. ಎರೆಕುಪ್ಪಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4601 22374938 22374938 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 212  2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
68 ಸಿ. ಹೇಮಲತಾ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ಔಕಾಫ್ (ವಕ್ಫ್) ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ 4469 22351139   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  215 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
69 ಆರ್. ಕಲ್ಪನ ಮಹಿಳೆಯರ  ಮತ್ತು  ಮಕ್ಕಳ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,  ವಿಶಿಷ್ಟ  ಚೇತನರ  ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ  ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2577 22353992 23124142 1  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
70 ಎಂ.ಕೆ. ಜರಳಿ ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4079 22269375 28616355 13  ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
71 ಹೆಚ್.ಕೆ. ರವಿಮೂರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಆಪ್ತ ಶಾಖೆ
4059 22353978   13 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ
72 ಲಕ್ಷ ್ಮಣ. ಎನ್    ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   4189 22353960   ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
7 ಶ್ರೀಕಂಠಬಾಬು ಎಲ್.ಎಸ್.   ಕಾರ್ಮಿಕ  ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1     5031 22353918   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  411  4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
74 ಎಂ.ಕೆ. ಭರ್ಮ ರಾಜಪ್ಪ    ಕಾರ್ಮಿಕ  ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 4773 22353920   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  416  4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
75 ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪಾಷ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ,  ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ  ಮತ್ತು  ಜೀವನೋಪಾಯ  ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2268 9341268756   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 341 3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
76 ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿ. ಹಿರೇಮಠ್   ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 4679 22256971   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 240  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ
77 ಎಸ್.ಪಿ. ಪಾಟೀಲ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2598 22254393   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 241  2  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
78 ಕೆ. ಬಿರೇಶ್       ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2213 22353962    ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 125   1  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
79 ರಫೀ ಅಹಮದ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಸಂಸದರ ಸ್ಥಳೀಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ  -  ಎಂಪಿಲ್ಯಾಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2190 22353142   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ752  7  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ
80 ಎನ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3883 22256317 23149775  ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 151ಬಿ  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ
81 ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬಾ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ ಉಪ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3192 22383793 23415915 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 151ಎ  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ
82 ಎಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ ಉಪ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3190 22250220   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  150ಎ  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ
83 ಸಿ.ಬಿ. ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ ಉಪ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3162 22252977   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 150ಬಿ  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ
84 ಪಿ.ಎನ್. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ ಉಪ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3161 22257696   34  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ
85 ಎಂ. ಮಂಜುಳ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ ಉಪ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3158     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 127ಎ ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ
86 ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್          ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ ಉಪ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3822 22353101   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  148  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ
87 ಕೆ.ಬಿ. ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಪರಿಷತ್ತಿನ  ಸಚಿವಾಲಯ ಉಪ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3012 22353140 25396761 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 158ಬಿ  ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
88 ಸಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಪರಿಷತ್ತಿನ  ಸಚಿವಾಲಯ ಉಪ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3999 22354320 28390728 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 156  ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
89 ಕೆ.ಸಿ. ಪ್ರಭು ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಪರಿಷತ್ತಿನ  ಸಚಿವಾಲಯ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3875 22341898   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ158ಎ  ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
90 ಬಿ.ಆರ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಪರಿಷತ್ತಿನ  ಸಚಿವಾಲಯ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) 3970 22341898 23227001 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 124  ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
91 ವೆಂಕನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ        ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಪರಿಷತ್ತಿನ  ಸಚಿವಾಲಯ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2345 22359562   ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ  ಹೆಸರು  ಪದನಾಮ  ಇಮೇಲ್  ಆಂತರಿಕ  ಕಚೇರಿ  ಫ್ಯಾಕ್ಸ್  ವಿಳಾಸ  ಇಲಾಖೆ 
1 ಶೈಲಜಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ   3159      ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ      360ಬಿ   ನೆಲ,  2ನೇ  ಮತ್ತು  3ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  4ನೇ  ಮಹಡಿ, 2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಹಂತ,  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ
2 ಪ್ರಭು ಶಂಕರ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)     22252899 /   22037207   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   207 ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯ
3 ವಿ. ರಮೇಶ್  ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಕಾರ್ಯಕಾರಿ)
  3419 22256350   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   23  
5 ಆರ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್  ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

(ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ-2)
  3852     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   312A  
6 ಸುಧಾ ಜಿ.  ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿದೇಶ ಕೋಶ)   3929 22251255   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  312A  
7 ಕೆ.ಎಸ್. ರೋಹಿಣಿ  ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   3233 22256129 22256129 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   360  
8 ಉಷಾ ಎಸ್.  ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಯನ)   2403      ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 614 6 ನೇ ಮಹಡಿ, 1/2ನೇ ದ್ವಾರ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
9 ಕೆ. ರವೀಂದ್ರ  ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಪಾಸಣೆ)   2378     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  614 ನೇ ಮಹಡಿ, 1/2ನೇ ದ್ವಾರ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
10 ಜಿ. ಪಾರಿಜಾತ  ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ-2)
  2672      ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  607 A ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
11 ಸುಜಾತ ಹೆಚ್.ಎಸ್.  ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ತರಬೇತಿ)   2655     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 610 ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ)
12 ಅನಂತ ಎನ್. ಕಾಸ್ಕರ್          ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   3462 22257686 22257686 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  11 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರದ  ಸಚಿವಾಲಯ  ಗ್ರಂಥಾಲಯ
13 ಎಸ್.ಎಮ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   4144     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  21    11 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ಸರ್ಕಾರದ  ಸಚಿವಾಲಯ  ಗ್ರಂಥಾಲಯ
14 ವಿಜಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1   3173     20ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಭಾಗ, ಅನಿವಾಸಿ  ಭಾರತೀಯ  ಸಮಿತಿ,  ಕರ್ನಾಟಕ
15 ಆರ್. ಕಲಾವತಿಬಾಯಿ     ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2   3172     20ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಭಾಗ, ಅನಿವಾಸಿ  ಭಾರತೀಯ  ಸಮಿತಿ,  ಕರ್ನಾಟಕ
16 ಎನ್. ರಾಧ             ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3   3174     20ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೋಡಿಯಂ ಭಾಗ, ಅನಿವಾಸಿ  ಭಾರತೀಯ  ಸಮಿತಿ,  ಕರ್ನಾಟಕ
17 ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾ    ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2633 22353953 22259109 ನೆಲ,  1  ನೇ  ಮಹಡಿ,  1  ಮತ್ತು  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ (ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ (ಇ) ಆಡಳಿತ)
18 ಕೆ. ಮಥಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2899     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  613   5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  1ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. ಸಕಾಲ ಮಂಡಳಿ (ಮಿಷನ್)
19 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಆ.ಸು.ಇ. (ಚುನಾವಣೆಗಳು)     22242013 28611239 ನಿರ್ವಚನಾ ನಿಲಯ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560 001 ಕರ್ನಾಟಕ  ಮುಖ್ಯ  ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ  ಕಚೇರಿ
20 ಬಿ.ವಿ. ಲಕ್ಸ್ಮಿಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2     22242039   ನಿರ್ವಚನಾ ನಿಲಯ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ  ಬೆಂಗಳೂರು-560 001 ಕರ್ನಾಟಕ  ಮುಖ್ಯ  ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ  ಕಚೇರಿ
21 ಗಾಯತ್ರಿ ಎಲ್.            ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ 1 ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ)   3210     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  201 E    2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ,  ನೆಲ  ಮಹಡಿ,  5ನೇ  ಹಂತ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ
22 ಎಸ್.ವಿ. ಕಲಾವತಿ           ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ-2 ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)   3459     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ         306ಎ     
23 ಹೇಮಲತ ಸಿ.ಆರ್. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವೆಚ್ಚ-6)   3352 9481904084   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  249ಬಿ  
24 ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ-1)   3312 9880956362   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  249ಬಿ  
25 ಬಿ.ಎಸ್. ಸುವರ್ಣ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-1)   3135 9448368343   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  207ಎ  
26 ಉಮಾ ಕೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-2)   3402 9343352577   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  202ಎ  
27 ಶಶಿಧರ್ ಜಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು)   3392     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  249ಎ  
28 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಬಕಾರಿ)            
29 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ    ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕೋಶ)   3518     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ    249ಸಿ    
30 ಹೆಚ್.ಎ. ಶೋಭ       ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಮಗಳು, ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ)   3243 9980417289   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  257  
31 ಪಿ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ   ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೋಶ)   3160 9483425046   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  368  
32 ವಸಂತ  ಕುಮಾರ್   ಆರ್.           ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಬ.ಮ.ಕ. (ಆರ್ಥಿಕ ಆಯೋಗ ಕೋಶ)   2010 9900446082   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ        452ಎ    1  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ  ಜನಾ  ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ  ಘಟಕ  (ಪಿ.ಎಂ.ಯು),  ಆರ್ಥಿಕ  ಇಲಾಖೆ
33 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್. ಹಲಕುರ್ಕಿ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ     22262075   3 ನೇ ಮಹಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರ, 49, ಖನಿಜ ಭವನ, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ
34 ಮುರಳೀಧರನ್ ಸಹಾಯಕ ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ   ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು-6)   3343   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  36 ನೆಲ,  1  ಮತ್ತು  2  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ  ಮತ್ತು  4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ   ಕಾನೂನು  ಇಲಾಖೆ
35 ಎಸ್.ಜೆ. ಭಾಗ್ಯ     ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2863     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 616 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ
36 ಸಿ.ಟಿ. ನಿರ್ಮಲ       ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2893     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 617 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್,  ಸಮಾಜ  ಕಲ್ಯಾಣ,  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ  ಕಲ್ಯಾಣ,  ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ  ಕಲ್ಯಾಣ,  ಮಹಿಳೆಯರ  ಮತ್ತು  ಮಕ್ಕಳ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,
37 ವೀಣಾ ಎಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2882     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 619 ಆರ್ಥಿಕ  ಮತ್ತು  ಕಾರ್ಮಿಕ  ಇಲಾಖೆ
38 ವೈ.ಡಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ      ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2867     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 620 ಇಂಧನ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
39 ದಿನೇಶ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್  ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2881 9988629718   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 621 ಸಹಕಾರ,  ಕೃಷಿ,  ತೋಟಗಾರಿಕೆ,  ರೇಷ್ಮೆ,  ಪಶು  ಸಂಗೋಪನೆ  ಮತ್ತು  ಮೀನುಗಾರಿಕೆ  ಇಲಾಖೆ
40 ಎಂ. ಜಯಮ್ಮ    ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2878 8892445005   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 622 ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
41 ನಿಸಾರ್ ಹುಸೇನ್     ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2877 9880033484   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 623 ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕೆ,  ಯೋಜನೆ,  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  ಸಂಯೋಜನೆ  ಮತ್ತು  ಸಾಂಖ್ಯಿಕ,
42 ಉಮಾವತಿ.ಕೆ      ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2887 9916996185   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 624 ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
43 ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ        ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2886     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 625 ಕಂದಾಯ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
44 ಮೀರಾಬಾಯಿ      ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2618     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  625 ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
45 ಮೇರಿ ವೇಲಾಂಗನಿ      ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ     22392216   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  306   1  ರಿಂದ  4  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  5ನೇ  ದ್ವಾರ,  5ನೇ  ಹಂತ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕರ್ನಾಟಕ  ರಾಜ್ಯ  ಮಾನವ  ಹಕ್ಕುಗಳ  ಆಯೋಗ
46 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆರ್. ಜೋಶಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1   3395     ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ
47 ಎಸ್.ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೊಲೀಸ್ ವೆಚ್ಚ)   3500 7259106272   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  234    ನೆಲ,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
48 ಎ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ)   3294 9243417806   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ    220 ನೆಲ,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
49 ಎಂ.ಆರ್. ಶೋಭಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   3370     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   220ಬಿ  ನೆಲ,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
50 ಲತಾ ಎಸ್.ಎನ್     ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಪರಾಧಗಳು)   3371     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  224 ನೆಲ,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
51 ವಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷಿ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   4207     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  36,  ನೆಲ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ,  ಬೆಂಗಳೂರು-560  001. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
52 ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ.ಎಸ್.                 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1   4130 9845333904   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 24  ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
53 ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ. ಎಂ        ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- 2   4063     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
54 ಎಸ್.ಆರ್. ರಂಗನಗೌಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಮರ ಶಾಖೆ)   2215     3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
55 ವಿಜಯ ಡಿ.ಎಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ)   2584     3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
56 ವಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಜಿ.ಪಂ.)   2737     3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
57 ಅಹಮದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಾ.ಪಂ)   2295     3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
58 ಮಹಾಂತೇ ಗೌಡ ಎಸ್. ಎಲ್.       ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ-1)   2531      ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   537   3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ
59 ಎಂ.ಇ. ಚನ್ನಬಸವರಾಜ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2078     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   524  3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ
60 ಆರ್.ಎಲ್. ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸ್ವಾದೀನ, ಪುನರ್ವಸತಿ  ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ)   2216      ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ    530  3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ
61 ಪುಷ್ಪ ಎನ್. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಕೋಶ)   2271       ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   552 3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ
62 ಬಿ.ಎನ್. ಭಾಗ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು 1)   2332     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 515   3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ
63 ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು 3 ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ)   2201     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   503   3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ
64 ಲಲಿತ ಹಂದಿಗೋಳ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ 1 ಮತ್ತು 3)   2377     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  553   3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ
65 ಉಮಾದೇವಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ-2)   2084     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   529   3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ
66 ಸಿ. ಪುಟ್ಟನಂಜಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಮಾಪನ)   2569     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   503   3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ
67 ಬಿ.ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮುಜರಾಯಿ)   2511     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  536   3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ
68 ಕೆ.ಆರ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಶೇಷ ಕೋಶ)   2691     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   529   3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ
69 ಬಸವರಾಜು ಎಲ್. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  (ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ)   2805     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  324   3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ
70 ಟಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ)   2004      ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  331  3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ
71 ತಿಪ್ಪೀರಮ್ಮ ಎಂ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭೂಮಿ /ಯು.ಪಿ.ಓ.ಆರ್.)   2389     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  520  3,  5  ಮತ್ತು  6  ನೇ  ಮಹಡಿಗಳು,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕಂದಾಯ  ಇಲಾಖೆ
72 ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ    ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)   2346     6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
72 ರಾಜ್ಯಶ್ರೀ ವಿ.ಟಿ        ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)   2554     6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
73 ಶೇಖರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ)   2400     6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
74 ಟಿ.ಡಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)   2441     6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
75 ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್. ವಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ)   2900     6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
76 ಎಂ.ಎ. ಅಹಮದ್ ಜಾನ್         ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು-2)   2538     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  761   6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
77 ಮನೋರಮ ಡಿ.ಸಿ.    ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ)   2338     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  632   6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
78 ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಕೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ)   2385     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 632   6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ)
79 ಉಮಾ ವರದಯ್ಯ     ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)   4388     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 139   1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
80 ಅನ್ವರ್ ಭಾಷಾ           ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಣಿ -1)   4362     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 132    1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
81 ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಬಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ)   4370     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 129   1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
82 ಜೆ. ಶೀಲಾಬಾಯಿ   ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   (ಸಕ್ಕರೆ)   4611     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  128   1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
83 ಎಸ್. ಸುಮತಿ       ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು)   4319     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  121  1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
84 ಎನ್.ಆರ್. ಪ್ರಭು        ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗಣಿ ತನಿಖಾ ಕೋಶ)   5259      ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  121ಎ  1 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
85 ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಬಿ.ಕೆ.         ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)   2649       ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   707      7  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಉದ್ದಿಮೆಗಳ  ಇಲಾಖೆ
86 ಇಂದಿರಾಂಬ ಬಿ.ಎ.     ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ)   2486       ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   707      7  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಉದ್ದಿಮೆಗಳ  ಇಲಾಖೆ
87 ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಹ. ತಳವಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2476     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  504   5,  6,  7ನೇ  ಮಹಡಿ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
88 ಕೆ. ಏಕೇಶ್ ಬಾಬು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)   5121     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  423   4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
89 ಜಗದೀಶರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ   5100     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  440   4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
90 ಪಂಪನಗೌಡ ಮೇಲ್ಸಿಮೆ        ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೌರಾಡಳಿತ-1)   5162     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 428  4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
91 ವೀಣಾ.ಎಸ್      ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪೌರಾಡಳಿತ-2)   5163     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 428  4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
92 ನಾಗರಾಜ    ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು)   5164     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  428  4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
93 ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪ್ರಭಾಕರ್      ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ   5104     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   440  4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
94 ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   5172     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 431  4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
95 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿ.ಎಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2   4535 9448514884   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  211     2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
96 ಸಿ.ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ರೇರಾ)   5210 9481452121   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  211     2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ
97 ಪಿ.ಆರ್. ತಾರಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   5113     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  330    3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
98 ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಎಂ.ಜಿ.    ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)   4867     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  327    3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
99 ಸದಾನಂದ ಎಸ್. ಪಾವಸ್ಕರ್  ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಸಿ)   4870     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  327    3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
100 ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಬಂದರುಗಳು)   4913     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  326    3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
101 ಎನ್.ಎನ್. ಬಸವರಾಜು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಪರ್ಕ)   4905     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  326    3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
102 ಬಿ.ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಟ್ಟಡಗಳು)   4879     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  326    3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
103 ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.ಎಲ್. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ)   4738     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  310   2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
104 ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ)   4788     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   301    2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
105 ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   4732     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   313   2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
106 ಶ್ರೀಹರಿ ಎಸ್.ಆರ್      ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-1)   4729     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ      2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
107 ಎಂ.ಎಸ್. ಮೋಹನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-3)   4759 26696344   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ     2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
108 ಬಿ. ಹರಿನಾರಾಯಣ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-5)   4803     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  316      2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
109 ನಾಗರಾಜ್ ಆರ್        ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ)   4546     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   219   2  ಮತ್ತು  3ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸಸೌಧ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
110 ಬಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  (ತಾಂತ್ರಿಕ)   4712     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   219   2  ಮತ್ತು  3ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸಸೌಧ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
111 ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1   4822 22353114 22581256 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   216  1  ಮತ್ತು  2  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
112 ಯ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು)   4306     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   113    1  ಮತ್ತು  2  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
113 ಸಿ. ಮಂಚೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-3/ವಿಚಾರಣೆಗಳು)   4274 9481194520   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  116   1  ಮತ್ತು  2  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
114 ಹೆಚ್.ಸಿ. ಹರ್ಷರಾಣಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆರೋಗ್ಯ)   4288     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  110   1  ಮತ್ತು  2  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
115 ಬಿ. ಕಮಲಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)   4292 9481472206   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   113    1  ಮತ್ತು  2  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
116 ಕೆ.ಎಲ್. ಬಾಗಲವಾಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1   2636     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   607    6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  4  ನೇ  ಹಂತ,  4  ನೇ  ದ್ವಾರ,   ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
117 ಕೆ. ಮುರಳಿ               ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2   2613     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  607   6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  4  ನೇ  ಹಂತ,  4  ನೇ  ದ್ವಾರ,   ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
118 ವೈ.ಎಸ್. ದಳವಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3         ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ    6  ನೇ  ಮಹಡಿ,  4  ನೇ  ಹಂತ,  4  ನೇ  ದ್ವಾರ,   ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
119 ಆರ್. ಮಹದೇವ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)   2226     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   422    4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ  ಮತ್ತು  1  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
120 ಎಂ.ಬಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್    ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ರೇಷ್ಮೆ)   4386     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  128   4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ  ಮತ್ತು  1  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ
121 ಟಿ. ಹನುಮಂತೇಗೌಡ      ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ)   4817 23389695         ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  401      4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
122 ರಷ್ಮಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಪೋಳ್       ಸರ್ಕಾರದ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಮೀನುಗಾರಿಕೆ)   4812           ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  401      4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
123 ಉಮಾಪತಿ ಕೆ.          ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು)   2349     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   437   4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  7  ನೇ  ಮಹಡಿ,  4  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
124 ಜ್ವಾಲಾ ಕುಮಾರಿ    ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅರಣ್ಯ-ಬಿ)   2255     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   436    4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  7  ನೇ  ಮಹಡಿ,  4  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
125 ಮೀರಾ ಬಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ)   2275     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  704   4  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  7  ನೇ  ಮಹಡಿ,  4  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ
126 ರತ್ನಮ್ಮ ವಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 (ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ)   2431     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  622    6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
127 ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 (ಸೇವೆಗಳು-2)   2315     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  619     6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
128 ಆರ್. ಸೆಂತಮರೈ    ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3   2479     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  614   6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ
129 ಶಂಭುಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1   4594      ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  229   2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
130 ರಾಜಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2   4592      ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  229   2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
131 ಬಿ.ಎನ್. ಸುಮತಿ      ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3   4599      ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  229   2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
132 ಎಸ್.ಎನ್. ಕಲಾವತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1   4917      ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  229   2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
133 ಆರ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2   4598      ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  229   2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
134 ಅಕ್ರಂ ಭಾಷಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   4474     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ   215  2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್ ಮತ್ತು ಔಕಾಫ್ (ವಕ್ಫ್) ಇಲಾಖೆ
135 ಸಂಧ್ಯಾ ಎಲ್. ನಾಯಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - 1   2931 988641435   1  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಮಹಿಳೆಯರ  ಮತ್ತು  ಮಕ್ಕಳ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,  ವಿಶಿಷ್ಟ  ಚೇತನರ  ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ  ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
136 ಜಯಲಕ್ಷಿ ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - 2   2240 9663417282   1  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಮಹಿಳೆಯರ  ಮತ್ತು  ಮಕ್ಕಳ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,  ವಿಶಿಷ್ಟ  ಚೇತನರ  ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ  ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ
137 ಜಿ.ಹೆಚ್. ಅನಸೂಯಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ)   4049 23390875 23390875 ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ    13   ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
138 ಮಾಲತಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಸ್ಕøತಿ)   4045     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ    1   ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
139 ಜಿ. ವಿಜಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ)   4042     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ    1   ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
140 ಯತಿರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   4027     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 15  2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
141 ಎ.ಎನ್. ರಾಧಾಮಣಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1   5021     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  411  4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಕಾರ್ಮಿಕ  ಇಲಾಖೆ
142 ಜಿ.ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಜು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3   4985     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  411  4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಕಾರ್ಮಿಕ  ಇಲಾಖೆ
143 ರಮಣಿ            ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-5 ಕಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ (ವೈದ್ಯಕೀಯ) ಸೇವೆಗಳು   5022     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  411  4 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಕಾರ್ಮಿಕ  ಇಲಾಖೆ
144 ಈರಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2415 9448760539   ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ  343   3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  2  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ,  ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ  ಮತ್ತು  ಜೀವನೋಪಾಯ  ಇಲಾಖೆ
145 ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಬಿ.ವಿ.  ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಇಂಧನ)   4674     ಕೊಠಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ 240  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  ವಿಕಾಸ  ಸೌಧ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ
146 ಸತ್ಯವತಿ ಎಂ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   2292     1  ನೇ  ಮಹಡಿ,  3  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
147 ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-3   2623     122 3  ನೇ  ಮಹಡಿ,  4  ನೇ  ದ್ವಾರ  ಮತ್ತು  1  ನೇ  ಮಹಡಿ,  1  ನೇ  ದ್ವಾರ,  ಬಹು  ಮಹಡಿಗಳ  ಕಟ್ಟಡ ರಾಜ್ಯ  ಯೋಜನಾ  ಮಂಡಳಿ
148 ಎಂ.ಎಸ್. ಕ್ಷಮ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ     22370682   9 ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ
149 ಎಂ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   3994 22250325   34  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ
150 ಕೆ.ಎಸ್. ಗಣೇಶ್ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   3112 22251130   148ಡಿ 34  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ
151 ಜಿ.ಆರ್. ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   3414 22250321   149ಎ   34  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ
152 ಎಸ್.ಎಲ್. ಶಾಮಲ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   3114 22354667   268   34  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ
153 ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಕಸ್ತೂರಿ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   3886 22252676   34ಎ   34  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ
154 ಜಯಲಕ್ಷಮ್ಮ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   3155 22250322     149ಜಿ 34  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ
155 ಬಿ.ಎಸ್. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   3900 22250324   127ಎ 34  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ
156 ಸಂದೀಪ್ ವಿ. ಬೆಟ್‍ಸೂರ್ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   3430 22250324     149ಜಿ 34  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ
157 ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬುದ್ಧ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   3120 22250350   149ಬಿ 34  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ
158 ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುಳ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   3351     146 34  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ
159 ಪುಟ್ಟ ಓಬಳರೆಡ್ಡಿ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   3430     149   34  ನೆಲ,  1,  2  ಮತ್ತು  3  ನೇ  ಮಹಡಿ  ವಿಧಾನ  ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಸಭೆಯ  ಸಚಿವಾಲಯ
160 ಶಿವರಾಮಚಾರಿ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ) ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ     22359570 22359554   ಶಾಸಕರ ಭವನ, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ
161 ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಯಿ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ     22250451     ಶಾಸಕರ ಭವನ, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ
162 ಕೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಡ್ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ           ಶಾಸಕರ ಭವನ, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ
163 ಕೆ.ಎನ್. ಶಾಂತ                          227 ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ)   3785 22254916 9901783666  227  ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಪರಿಷತ್ತಿನ  ಸಚಿವಾಲಯ
164 ಎನ್. ಜಯಂತಿ   ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ)   3656 22033656 9900702209 162ಡಿ  ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಪರಿಷತ್ತಿನ  ಸಚಿವಾಲಯ
165 ಸಿ. ಶಂಕರ್        ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರ)   3817 22033817 9448521331 216    ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಪರಿಷತ್ತಿನ  ಸಚಿವಾಲಯ
166 ಅಜಿತ್ ಮುರುಗುಂಡೆ       ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಭಾಷಾಂತರ)   3417 22259136 25710013   216ಬಿ  ನೆಲ, 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ  ಪರಿಷತ್ತಿನ  ಸಚಿವಾಲಯ

ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಇ-ಮೇಲ್

ಆಂತರಿಕ ಸಂಪರ್ಕ

ಕಚೇರಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

ವಿಳಾಸ

1

-

Administrative ಕಚೇರಿr Balbhavana

ao-balbhavan@karnataka.gov.in

-

-

-

-

2

-

Advocate General

advocategeneral@karnataka.gov.in

-

-

-

-

4

-

Chief Engineeer Architecture

ce-architecture@karnataka.gov.in

-

-

-

-

5

-

Chief Engineeer North Communication and Bulding

cen-cnb@karnataka.gov.in

-

-

-

-

6

-

Chief Engineeer South Communication and Building

ces-cnb@karnataka.gov.in

-

-

-

-

7

-

Chief Engineeer WRDO

ce-wrdo@karnataka.gov.in

-

-

-

-

8

-

Chief Engineer National Highways

ce-nh@karnataka.gov.in

-

-

-

-

9

-

Chief Engineer North Major Irrigation

cen-irrigation@karnataka.gov.in

-

-

-

-

10

-

Chief Engineer North Minor Irrigation

cen-mi@karnataka.gov.in

-

-

-

-

11

-

Chief Engineer South Major Irrigation

ces-irrigation@karnataka.gov.in

-

-

-

-

12

-

Chief Engineer South Minor Irrigation

ces-mi@karnataka.gov.in

-

-

-

-

14

-

Commissioner - Agriculture

commn-agriculture@karnataka.gov.in

-

-

-

-

15

-

Commissioner - Backward

commn-bc@karnataka.gov.in

-

-

-

-

16

-

Commissioner - BDA

commn-bda@karnataka.gov.in

-

-

-

-

17

-

Commissioner - BMP

commn-bmp@karnataka.gov.in

-

-

-

-

18

-

Commissioner - BMRDA

commn-bmrda@karnataka.gov.in

-

-

-

-

19

-

Commissioner - Collegiate Education

commn-collegiateedn@karnataka.gov.in

-

-

-

-

20

-

Commissioner - Commercial Taxes

commn-ctd@karnataka.gov.in

-

-

-

-

21

-

Commissioner - Excise

commn-excise@karnataka.gov.in

-

-

-

-

22

-

Commissioner - Handloom & Textiles

commn-textiles@karnataka.gov.in

-

-

-

-

23

-

Commissioner - Health and

commn-hfw@karnataka.gov.in

-

-

-

-

24

-

Commissioner - Home Guards

dg-homeguards@karnataka.gov.in

-

-

-

-

25

-

Commissioner - Industries

commn-industries@karnataka.gov.in

-

-

-

-

26

-

Commissioner - Labour

commn-labour@karnataka.gov.in

-

-

-

-

27

-

Commissioner - Labour Welfare

commn-labourwelfare@karnataka.gov.in

-

-

-

-

28

-

Commissioner - Pollution Control Board

commn-pcb@karnataka.gov.in

-

-

-

-

29

-

Commissioner - Public Instructions

commn-cpi@karnataka.gov.in

-

-

-

-

30

-

Commissioner - Social Welfare

commn-sw@karnataka.gov.in

-

-

-

-

31

-

Commissioner - Sugarcane

commn-sugarcane@karnataka.gov.in

-

-

-

-

32

-

Commissioner - Tourism

commn-tourism@karnataka.gov.in

-

-

-

-

33

-

Commissioner - Transport

commn-transport@karnataka.gov.in

-

-

-

-

34

-

Commissioner - Watershed Development Department

comm-wsdd@karnataka.gov.in

-

-

-

-

35

-

Director Pre-University Education

dir-pue@karnataka.gov.in

-

-

-

-

36

-

Controller Drugs

controller-drugs@karnataka.gov.in

-

-

-

-

37

-

Controller Legal Metrology

controller-lm@karnataka.gov.in

-

-

-

-

38

-

Director Administrative Training Institute

dg-ati@karnataka.gov.in

-

-

-

-

39

-

Deputy Director Bangalore1

dd-b1@karnataka.gov.in

-

-

-

-

41

-

Director Animal Husbandry

dir-ah@karnataka.gov.in

-

-

-

-

42

-

Director Archeology and Museums

dir-archeology@karnataka.gov.in

-

-

-

-

43

-

Director Archives

dir-archives@karnataka.gov.in

-

-

-

-

46

-

Director Cooperative Audit

dir-coopaudit@karnataka.gov.in

-

-

-

-

48

-

Director Disabled

dir-disabled@karnataka.gov.in

-

-

-

-

49

-

Director Drought Monitoring Cell

dir-dmc@karnataka.gov.in

-

-

-

-

50

-

Director DSERT

dir-dsert@karnataka.gov.in

-

-

-

-

52

-

Director Employment

dir-employment@karnataka.gov.in

-

-

-

-

53

-

Director ESI

dir-esi@karnataka.gov.in

-

-

-

-

54

-

Director Fisheries

dir-fisheries@karnataka.gov.in

-

-

-

-

55

-

Director Food and Civil Supplies

dir-fcs@karnataka.gov.in

-

-

-

-

56

-

Director General COD

dg-cod@karnataka.gov.in

-

-

-

-

57

-

Director General Police

dg-police@karnataka.gov.in

-

-

-

-

58

-

Director General Prisons

dg-prisons@karnataka.gov.in

-

-

-

-

59

-

Director Health and Family Welfare

dir-hfw@karnataka.gov.in

-

-

-

-

60

-

Director Horticulture

dir-horticulture@karnataka.gov.in

-

-

-

-

61

-

Director Indian Medicine

dir-indianmedicine@karnataka.gov.in

-

-

-

-

62

-

Director Industries

dir-industries@karnataka.gov.in

-

-

-

-

63

-

Director Information

dir-information@karnataka.gov.in

-

-

-

-

66

-

Director Karnataka Gazetter

ce-gazetteer@karnataka.gov.in

-

-

-

-

68

-

Director KGID

dir-kgid@karnataka.gov.in

-

-

-

-

69

-

Director KGS Training

dir-kgstraining@karnataka.gov.in

-

-

-

-

70

-

Director KSBPE

dir-ksbpe@karnataka.gov.in

-

-

-

-

72

-

Director Lake Development Authority

dir-lda@karnataka.gov.in

-

-

-

-

73

-

Director Mass Education

dir-masseducation@karnataka.gov.in

-

-

-

-

75

-

Director Mines

dir-mines@karnataka.gov.in

-

-

-

-

76

-

Director Minorities

dir-minorities@karnataka.gov.in

-

-

-

-

78

-

Director Muzrai

dir-muzrai@karnataka.gov.in

-

-

-

-

79

-

Director PMI RDPR

dir-pmi-rdpr@karnataka.gov.in

-

-

-

-

80

-

Director Printing Press

dir-printingpress@karnataka.gov.in

-

-

-

-

83

-

Director Rural Energy

dir-ruralenergy-rdpr@karnataka.gov.in

-

-

-

-

85

-

Director Sainik Welfare

dir-sainikwelfare@karnataka.gov.in

-

-

-

-

86

-

Director Sericulture Department

dir-sericulture@karnataka.gov.in

-

-

-

-

87

-

Director Small Savings

dir-smallsavings@karnataka.gov.in

-

-

-

-

88

-

Director SSLR

dir-sslr@karnataka.gov.in

-

-

-

-

89

-

Director State Accounts Department

dir-sad@karnataka.gov.in

-

-

-

-

90

-

Director State Libraries

dir-libraries@karnataka.gov.in

-

-

-

-

93

-

Director Town Planning

dir-townplanning@karnataka.gov.in

-

-

-

-

95

-

Director Vovational Education

dir-voc@karnataka.gov.in

-

-

-

-

96

-

Director Watershed Development

dir-watershed@karnataka.gov.in

-

-

-

-

98

-

Director Youth Services

dir-youthservices@karnataka.gov.in

-

-

-

-

100

-

Lokayuktha

lokayuktha@karnataka.gov.in

-

-

-

-

101

-

Member Secretary State Legal Services

memsecy-ksls@karnataka.gov.in

-

-

-

-

102

-

Special ಕಚೇರಿr CET

sploff-cet@karnataka.gov.in

-

-

-

-

103

-

Special Commissioner - for BMP

splcommn-bmp@karnataka.gov.in

-

-

-

-

104

-

State Chief Information Commission

scic@karnataka.gov.in

-

-

-

-

 

 

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು

ಜಿಲ್ಲೆ

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

ವಿಳಾಸ

1

ಶಾಂತರಾಮ್ ಕೆ.ಜಿ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

08354-235091

deo.bagalkot@gmail.com

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 21, ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ -587103

2

ಬಿ.ಎಂ. ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

080-22211292

deo.bangaloreu@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ -560009

3

ಕರೀಗೌಡ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ

080-22867221

deo.bangalorer3@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಪೋಡಿಯಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು -560001

4

ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

 

ಬೆಳಗಾವಿ

8312407273

deo.belgaum@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣ, ಬೆಳಗಾವಿ - 590001

5

ಡಾ. ರಾಮ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮನೋಹರ್

ಬಳ್ಳಾರಿ

08392-267300

dcbellary@gmail.com

ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ - 583101.

6

ಡಾ.ಎಚ್.ಆರ್.ಮಹಾದೇವ್

ಬೀದರ್

08482-225409

deo.bidar@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ 
ಬೀದರ್ -585401

7

ಸಂಜಯ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟೆನ್ನೆವರ್,

ವಿಜಯಪುರ

8352250021

deo.bijapur@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ- 586101

8

ಬಿ.ಬಿ. ಕಾವೇರಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

08226-223170

deo.cnagar@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ -571313

9

ಅನಿರುದ್ಧ್ ಶ್ರವಣ್

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

08156-277001

deo.ckbpur@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -562101

10

ಕೆ. ರಂಗಯ್ಯ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

8262-235262

deo.cmagalur@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು -577102

11

ವಿ.ವಿ. ಜ್ಯೋತ್ಸಾನಾ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

08194-222811

deo.chitradurga@gmail.com

ಓಬವ್ವ ಸರ್ಕಲ್, ಮಣಿಯೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, - 577501

12

ಡಾ. ಬಗಾಡಿ ಗೌತಮ್

ದಾವಣಗೆರೆ

08192-257778

deo.davanagere@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ 
ಕರೂರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ
ದಾವಣಗೆರೆ - 577 006

13

ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಂ.. ದೀಪಾ

ಧಾರವಾಡ

0836-2747102

deo.dharwad@gmail.com

ವರ್ತಾ ಭವನ ಸಮೀಪ, ಧಾರವಾಡ, ಕರ್ನಾಟಕ 580001

14

ಎಸ್. ಶಶಿಕಾಂತ ಸಂಥಿಲ್

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

0824-2220588

dc.mnglr@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ 
ಮಂಗಳೂರು,  ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ -  575001

15

ಎಂ.ಜಿ. ಹಿರೇಮಠ

ಗದಗ

08372-237300

deo.gadag@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ 
ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ (ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ , ಗದಗ - 582103

 

16

ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಕಲಬುರಗಿ

08472-278601

deo.gulbarga@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ 
ವಿಕಾಸ ಭವನ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಕಲಬುರಗಿ

17

ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ

ಹಾಸನ

8172268402

deo.hassan@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ಎಂ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ- 573201

18

ಡಾ. ಎಂ.ವಿ  ವೆಂಕಟೇಶ್

ಹಾವೇರಿ

08375-249044

deo.haveri@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ
ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ 
581110

19

ಅನ್ನೀಸ್ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಾಯ್

ಕೊಡಗು

8272225500

deo.kodagu@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡ, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಹಿಲ್, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 571201

20

ಜಿ ಸತ್ಯವತಿ

ಕೋಲಾರ

08152-222001

dcoffice.klr@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ,  
ಮುಳಬಾಗಿಲಇ ರಸ್ತೆ, ರಾ.ಹೆ. -75, ಕೋಲಾರ್- 563101

21

ಪಿ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

ಕೊಪ್ಪಳ

08539 220844

deo.koppal@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್

ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೊಪ್ಪಲ್ - 583231

 

22

ಮಂಜುಶ್ರೀ ಎನ್.

ಮಂಡ್ಯ

08232-224600

dcmandya09@gmail.com

ಪಾರ್ಕ್ ರೋಡ್ 2, ಹತ್ತಿರ, ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಮಂಡ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ 571401

23

ಅಭಿರಾಮ್ ಜಿ. ಶಂಕರ್

ಮೈಸೂರು

0821-2422302

dcofficemysuru@gmail.com

ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಬುಲೆವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 570001

24

ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಬಿ.

ರಾಯಚೂರು

8532229011

dcrevrcr@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ

ಸಾಥ್ ಕಚೇರಿ

ರಾಯಚೂರು - 584 101

25

ಮಮತಾ ಬಿ.ಆರ್.

ರಾಮನಗರ

080-27-273777

deo.ramanagara@gmail.com

ವಿಜಯಗರ, ರಾಮನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ 562159

26

ಕೆ.ಎ. ದಯಾನಂದ್

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

08182-271101

deo.shimoga@gmail.com

ಸರ್. ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆ, (ಸೋವಲಂಗ ರಸ್ತೆ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ-577201

27

ಡಾ. ಕೆ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ತುಮಕೂರು

08162-272480

deo.tumkur@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು-

572 101

28

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್

ಉಡುಪಿ

82025-74924

deo.udupi@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ

ಉಡುಪಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ -576104

29

ಎಸ್.ಎಸ್ . ನಕುಲ್

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

8382-226303

dckarwar@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ -581 301

30

ಕುರ್ಮಾ ರಾವ್ ಎಂ.

ಯಾದ್ಗಿರ್

08473-253700

dcyadgir@gmail.com

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿತ್ತಾಪು ರಸ್ತೆ, ಯಾದ್ಗಿರ್ -58

ಜಿ.ಪಂ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ

ಹಸರು

ಜಿಲ್ಲೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.

ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಎಂ.ಎಸ್.  ಅರ್ಚನಾ (ಐಎಎಸ್)

ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ)

ceobngu@kar.nic.in

080-

26710580

26710510

94808-52000

2

ಆರ್.ಲತಾ (ಐಎಎಸ್)

ಬೆಂಗಳೂರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ)

ceo_zp_brur@nic.in

080-

22260796

22261079

94808-53000

3

ಗಂಗು ಬಾಯಿ ರಮೇಶ್ ಮನಕರ್ (ಐಎಎಸ್)

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ceo.zp.karbgk@nic.in

08354-

235576

235562

94808-51000

4

ಆರ್.ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (ಐಎಎಸ್)

ಬೆಳಗಾವಿ

ceo_zp_bgm@nic.in

0831-

2407201

2429662

94808-54000

5

ಡಾ. ಕೆ.ವಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ (ಐಎಎಸ್)

ಬಳ್ಳಾರಿ

ceo_zp_bly@nic.in

08392-

2267300

2267200

94808-55000

6

ಮಹಾಹಂತೇಶ್ ಬಿಳಗಿ (ಐಎಎಸ್)

ಬೀದರ್

ceobidar-ka@nic.in

08482-

233133

233109

94808-56000

7

ಸುರಲ್ಕರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಶೋರ್ (ಐಎಎಸ್)

ವಿಜಯಪುರ

ceo_zp_bjp@nic.in

08352-

2276378

276983

94808-57000

8

ಡಾ. ಕೆ. ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (ಐಎಎಸ್)  

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ceochanagar@gmail.com

08226-

224013

224014

94808-58000

9

ಸಿ.ಸತ್ಯಾಭಾಮ (ಐಎಎಸ್)

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ceo_zo_chk@nic.in

08262-

220140

220094

94808-60000

10

ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗ್ಡೆ (ಐಎಎಸ್)

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ceo-ckbpur-ka@nic.in

08156-

277011

277011

94808-59000

11

ಡಾ.ಪಿ.ಎನ್.ರವೀಂದ್ರ (ಐಎಎಸ್)

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ceo_zp_ctd@nic.in

08194-

223061

222516

94808-61000

12

ಡಾ. ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಆರ್. (ಐಎಎಸ್)

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ceozpmlr@nic.in

0824-

2220578

2220538

94808-62000

13

ಎಸ್. ಅಹ್ವತಿ (ಐಎಎಸ್)

ದಾವಣಗೆರೆ

ceo-zp-kada@nic.in

08192-

261485

261865

94808-63000

14

ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಸತೀಶ (ಐಎಎಸ್)

ಧಾರವಾಡ

ceo.dwd@gmail.com

0836-

2447542

2747700

94808-64000

15

ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್. ಚವ್ವಾನ್  (ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್)

ಗದಗ

ceozp.gdg@gmail.com

08372-

234375

230211

94808-65000

16

ಡಾ.ರಾಜಾ ಪಿ

 (ಐಎಎಸ್) (ಪ್ರ)  

ಕಲಬುರಗಿ

ceogulbarga@gmail.com

08472-

278666

278603

94808-66000

17

 

ಹಾಸನ

ceo_zp_hsn@nic.in

08172-

267534

267401

94808-67000

18

ಕೆ. ಲೀಲಾವತಿ

ಹಾವೇರಿ

zphaveri@sancharnet.in

08375-

249031

249037

94808-68000

19

ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯಾ (ಐಎಎಸ್)(ಪ್ರ)

ಕೊಡಗು

ceokodagu@kar.nic.in

08272-

221393

228905

94808-69000

20

ಜಿ. ಜಗದೀಶ(ಐಎಎಸ್)

ಕೋಲಾರ

ceozpklr@yahoo.com

08152-

240649

240614

94808-70000

21

ವೆಂಕಟ್ ರಾಜಾ (ಐಎಎಸ್)

ಕೊಪ್ಫಳ

ceo_zp_kpl@nic.in

08539-

220002

220040

94808-71000

22

ಕೆ. ಯಾಲಕ್ಕಿ ಗೌಡ(ಕೆ.ಜಿ.ಎಸ್)

ಮಂಡ್ಯ

ceomandya@yahoo.com

08232-

224004

225060

94808-72000

23

 

ಕೆ. ಜ್ಯೋತಿ (ಐಎಎಸ್)

ಮೈಸೂರು

ceo_zp_mys@nic.in

0821-

2330316

2330166

94808-73000

24

ನಳಿನಿ ಅತುಲ್ (ಐಎಎಸ್)

ರಾಯಚೂರು

ceo_zp_rch@nic.in

08532-

228448

227142

94808-74000

25

ಕವಿತಾ ಎಸ್. ಮನ್ನಿಕೇರಿ (ಐಎಎಸ್)

ಯಾದ್ಗಿರಿ

ceo-yadgir@gov.in

08473

253750

253756

94808-79500

 

26

ಎಂ. ರೋಷನ್ (ಐಎಎಸ್)

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ceo-uttarakannada@gov.in

08382

226560

226470

94808-79000

27

ಅನ್ನೀಸ್ ಕಣ್ಮನಿ (ಐಎಎಸ್)ಜಾಯ್

ತುಮಕೂರು

ceo-tumakuru@gov.in

0816

02272898

2274161

94808-77000

28

ಮುಳ್ಳೈ ಮುಹಿಲಿನ್ ಎಂ.ಪಿ. (ಐಎಎಸ್)

 

ರಾಮನಗರ

ceo-ramanagara@gov.in

080

27276720

7276711

94808-75000

29

ಸಿಂಧು ಬಿ. ರೂಪೇಶ್ (ಐಎಎಸ್)  

ಉಡುಪಿ

ceo-udupi@gov.in

0820

2574938

2574880

94808-78000

30

ಕೆ. ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ (ಐಎಎಸ್)

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ceo-shivamogga@gov.in

08182

223770

222233

94808-76000

 

 

 

 

ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರುು


ಕ್ರ. ಸಂ.


ಹೆಸರು


ನಗರ


ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ


ಕಚೇರಿ

ಇ-ಮೇಲ್

ವಿಳಾಸ

1

ಶ್ರೀ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್

ಬೆಂಗಳೂರು

080

22942222/ 22943322

compolbcp@ksp.gov.in

ನಂ.1 ಇನ್ಫಂಟ್ರಿ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು

 

2

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.  ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಮೈಸೂರು

0821

2418139/2418339

mysorecitypolice@gmail.com

ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿವನ ಪಾರ್ಕ್ ಸಮೀಪ, ನಂದರ್ಬಾದ್,ಲೋಕರಂಜನ್  ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ - 570010

 

3

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಎನ್. ನಾಗರಾಜ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ

0836

2233500

ccrhdc@gmail.com


ನವನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 580025

 

4

ಶ್ರೀ  ಟಿ.ಆರ್. ಸುರೇಶ್

ಮಂಗಳೂರು

0824

2220801

compolmgc@ksp.gov.in


ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ಮಂಗಳೂರು - 575001, ಎ.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸಮೀಪ

5

ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಸಿ. ರಾಜಪ್ಪ

ಬೆಳಗಾವಿ

0831

2405233/2405255

dcbgc@ksp.gov.in

ಓಲ್ಡ್ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ

 

ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲೆ 

STD ಕೋಡ್

ಕಚೇರಿ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್

1

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ

080

22264350

22942250

2

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

08354-

235077

235077

3

ಬೆಳಗಾವಿ

0831-

2405204

2405231

4

ಬಳ್ಳಾರಿ 

08392-

258400

258102

5

ಬೀದರ್

08482-

226700

226704

6

ವಿಜಯಪುರ

08352-

250152

250844

7

ಚಾಮರಾಜನಗರ

08226-

222243

222383

8

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

08262-

230403

230540

9

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

08156-

262000

272800

10

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

08194-

222781

222781

11

ದಕ್ಷಿಣ   ಕನ್ನಡ

08242-

220503

220500

12

ದಾವಣಗೆರೆ

08192-

253400

253400

13

ಧಾರವಾಡ

08362-

233200

233201

14

ಗದಗ

08372-

236260

238300

15

ಕಲಬುರ್ಗಿ

08472-

263602

263604

16

ಹಾಸನ

08172-

268410

268845

17

ಹಾವೇರಿ

08375-

232800

232147

18

ಕೆ.ಜಿ.ಫ್.

08153-

274291

274291

19

ಕೊಡಗು

08272-

229000

228330

20

ಕೋಲಾರ

08152-

243060

243066

21

ಕೊಪ್ಪಳ 

08539-

230111

230222

22

ಮಂಡ್ಯ

08232-

224500

224888

23

ಮೈಸೂರು

0821-

2520040

2444800

24

ರಾಯಚೂರು

08532-

235001

235635

25

ರಾಮನಗರ

080-

27273700

7271100

26

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

08182-

261400

261400

27

ತುಮಕೂರು

0816-

2272451

2278000

28

ಉತ್ತರ  ಕನ್ನಡ

08382-

226233

226550

29

ಉಡುಪಿ

0820-

2534777

2526709

30

ಯಾದಗಿರಿ

08473-

253730